1. Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu

Bạn đọc có thể tải mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu: Tại đây

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN BÊN MỜI THẦU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2232/33 Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu ...2 

[ ghi tên gói thầu trong KHLCNT được duyệt]

(đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ đánh giá theo quy trình 01)

Kính gửi: [ ghi tên Chủ đầu t]

1. Căn cứ pháp lý

Nêu các căn cứ pháp lý có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu.

2. Nội dung gói thầu

Theo KHLCNT, bên mời thầu điền các nội dung liên quan đến gói thầu như sau:

- Tên gói thầu; Công ty điện nước Hoa Sen Vàng

- Giá gói thầu; 200.000.000 đồng

- Nguồn vốn; Từ ngân sách doanh nghiệp

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu; 1/11/2023

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu; Đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng; Có thời hạn

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 2 năm

3. Quá trình thực hiện

a. Bên mời thầu tóm tắt quá trình thực hiện theo bảng sau:

Stt Nội dung Thời gian thực hiện
1 Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu
2 Đăng tải KHLCNT [ ghi ngày đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia] 11/2/2023
3 Mời thầu
3.1 Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E -HSMT [ ghi số thông báo mời thầu và thời điểm đăng tải] 22/2/2023
3.3 Làm rõ E - HSMT (nếu có) [ ghi thời gian, số, ngày, ký hiệu của văn bản yêu cầu làm rõ của nhà thầu và văn bản làm rõ E - HSMT của bên mời thầu] 1/3/2023 TT 
3.4 Sửa đổi E - HSMT (nếu có) [ Ghi thời gian, số, ký hiệu ban hành văn bản sửa đổi E - HSMT]
3.6 Thời điểm đóng thầu [ Ghi thời điểm đóng thầu] 20/3/2023
4 Mở thầu
4.1 Thời gian mở thầu [ Ghi thời gian hoàn thành mở thầu] 1/4/2023
4.2 Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có) [ ghi thời gian hoàn thành mở thầu] 1/4/2023
5 Đánh giá E -HSDT
5.1 Thời gian đánh giá E - HSDT [ Ghi thời gian đánh giá E - HSDT từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm] 15/4/2023

b. Nêu các vấn đề trong quá trình đánh giá E - HSDT; các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống;

c. Kết luận của tổ chuyên gia về danh sách xếp hạng nhà thầu;

d. Ý kiến của Bên mời thầu về các nội dung đánh giá nêu trong báo cáo của tổ chuyên gia, ý kiến của tổ chuyên gia;

đ. Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

4. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E - HSDT, ... [ ghi tên Bên mời thầu] kiến nghị ... [ ghi tên Chủ đầu tư ] phê duyệt danh sách xếp hang nhà thầu của gói thầu ... [ ghi tên gói thầu theo KHLCNT]:

[ Danh sách xếp hạng các nhà thầu theo thứ tự ]

Nơi nhận;  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN MỜI THẦU
- Như trên ( Ký tên, đóng dấu (nếu có))
- Lưu: VT

2. Danh sách xếp hạng nhà thầu không cần phải thẩm định trước khi phê duyệt. Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về  tài chính thì không xếp hạng nhà thầu.

2. Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu là gì?

Nhà thầu ở đây được hiểu là bên tham gia vào quá trình đấu thầu có thể là tổ chức hoặc cá nhân và họ phải đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn luật định để tham gia dự thầu. Họ có thể tham gia dự thầu độc lập hoặc tham gia dưới hình thức liên danh.

Gói thầu tại quy định tại khoản 22 điều 4 Luật Đầu tư đề cập đến một phần hoặc toàn bộ dự án hoặc dự toán mua sắm. Gói thầu có thể bao gồm các mặt hàng mua sắm giống nhau thường xuyên trong thời kỳ nhất định. Danh sách xếp hạng nhà thầu không được giải thích trong bất kỳ văn bản pháp luật đấu thầu nào. Tuy nhiên nó có thể được hiểu là kết quả của quá trình đánh giá do bên thầu đã xác định. 

Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu dưới đây là tài liệu đặc biệt quan trọng quá trình lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Do đó, trong việc xem xét danh sách xếp hàng nhà thầu, mẫu tờ trình này được chia hai loại: một cho gói thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và một gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Cơ sở để xếp hạn có thể liên quan đến năng lực kỹ thuật hoặc năng lực tài chính.

Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu cho từng gói thầu là một tài liệu quan trọng bên mời thầu phải trình cho chủ đầu tư. Trong tài liệu này, họ phải trình bày ý kiến của mình về việc đề xuất và kiến nghị của tổ chuyên gia cũng như danh sách nhà thầy đáp ứng các tiêu chí mà bên mời thầu đã đặt ra. Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, gói thầu là một tài liệu bắt buộc mà bên mời thầu phải gửi cho chủ đầu tư. Đây là cơ sở cho quá trình chọn lựa cho các nhà đấu thầu tiềm năng dựa trên khả năng ký thuật và tài chính. Nó cũng là căn cứ quan trọng đưa ra quyết định cuối cùng lựa chọn nhà thầu cho từng gói thầu

Trong trường hợp gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ sau khi tổ chuyên gia đánh gia hồ sơ dự thầu, bên mời thầu trình chủ đầu tư danh sách xếp hạng nhà thầu.

Trong trường hợp gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ:

- Dựa trên kết quả đánh giá hồ sơ về khía cạnh kỹ thuật từ tổ chuyên gia, ben mời thầu trình chủ đầu tư danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Để đảm bảo tính chất chất lượng, danh sách này cần phải được thẩm định trước khi được phê duyệt.

- Còn với việc đánh giá hồ sơ về khía cạnh tài chính từ tổ chuyên gia bên mời thầu cũng trình chủ đầu tư danh sách xếp hạng nhà thầu.

3. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói đấu thầu là gì?

- Tên gói thầu và phân phối công việc: Tên gói thầu được hiểu là bản chất, pahmj vi và nội dung công việc của gói thầu liên quan cốt lõi đến dự án hoặc dự toán mua sắm liên quan. 

- Xác định giá gói thầu: Giá gói thầu là kết quả của quá trình tính toán dựa trên tổng mức đầu tư của dụ án hoặc dự toán mua sắm nếu có thực hiện. Giá gói thầu bao gồm tất cả những chi phí liên quan đến việc thực hiện gói thầu bao gồm chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu thì phải ghi rõ nguồn vốn cho mỗi gói thầu và cách thức tài trọ cũng như thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu, Nếu việc tài trợ bao gồm việc hỗ trợ phát triển chính thức hoặc vay vốn ưu đãi.

- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Mỗi gói thầu phải xác định rõ về hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu bao gồm việc xem xét lựa chọn nhà thầu  trong nước và quốc tế.

- Thời gian thực hiện tổ chức lựa chọn nhầu thầu: Tính từ thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và phải ghi rõ dưới dạng tháng hoặc quý trong năm. 

- Loại hợp đồng: Căn cứ quy định tại điều 62 luật Đấu thầu 2013 quy định căn cứ để lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tính từ ngày mà hợp đồng có hiệu lực đến ngày mà tất cả các bên đã hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau: Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được quy định như thế nào?
Bài viết trên luật MInh Khuê đã gửi tới bạn đọc về vấn đề Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, gói nhà thầu. Bạn đọc có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài 19006162 hoặc địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn.