1. Đối tượng nào được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo?

Theo quy định tại Mục I Thông tư 02/2005/TT-BNV quy định về đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo với cán bộ, công chức và viên chức cụ thể như sau: 

- Cán bộ bầu cử trong các cơ quan nhà nước từ Tung ương đến quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

- Cán bộ, công chức, viên chức bao gồm cả các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án và ngành Kiểm sát được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế nhà nước và xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức được cử đến giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội và cá tổ chức phi Chính phủ.

2. Trường hợp được hưởng và thôi được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo?

Cán bộ, công chức, viên chức được bầu cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo nào thì hưởng mức phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó; nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì hưởng mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất. Nếu kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách đứng đầu thì được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm. Những trường hợp phụ cấp chức vụ chưa đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền thì chuyển xếp lại phụ cấp chức vụ (nếu có) theo đúng quy định. (Nguyên tắc hưởng này tuân theo tiểu mục 1 Mục II Thông tư 02/2005/TT-BNV về các nguyên tắc áp dụng)

Theo tiểu mục 2 Mục II Thông tư 02/2005/TT-BNV quy định về các trường hợp được hưởng và thôi hưởng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức và viên chức như sau:

- Theo yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức danh lãnh đạo được luân chuyển đến giữ chức danh lãnh đạo khác, nếu có mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn thì được giữ mức phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo cũ.

- Cán bộ, công chức, viên chức được bầu cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo khác, nếu có mức phụ cấp chức vụ mới thấp hơn mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ mà không thuộc diện luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ, thì được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc ngày được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo mới, từ tháng thứ 7 trở đi hưởng mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo mới.

- Các trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm):

+ Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do bị kỷ luật miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại, thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo kể từ ngày quyết định thôi giữ chức lãnh đạo đang có hiệu lực thi hành.

+ Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do được kéo dài thêm thời gian công tác khi đến độ tuổi nghỉ hưu hoặc thôi giữ chức danh lãnh đạo để nghỉ hưu theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền, thì được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện trưởng

+ Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ, thì thực hiện theo hướng dẫn riêng trong lần sắp xếp tổ chức , tinh giản biên chế đó

+ Các trường hợp thôi giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) còn lại ngoài các trường hợp tại các 3 quy định nêu trên và được đảm bảo mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng kể từ ngày có quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo; từ tháng thứ 7 trở đi thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo

- Các trường hợp khác được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

+ Nếu cơ quan, đơn vị chưa có cấp trưởng hoặc có cấp trưởng nhưng cấp trưởng không trực tiếp điều hành (do đi học, ốm đau và các nguyên nhân khác) thì người có quyết định (bằng văn bản) của cơ quan có thẩm quyền giao phụ trách hoặc giao quyền cấp trưởng (chưa phải giải quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo) được hưởng mức phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của cấp trường. Khi có quyết định thôi giao phụ trách hoặc thôi giao quyền cấp trưởng thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cấp trưởng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành

+ Nếu do thay đổi tổ chức mà hạng của cơ quan, đơn vị được xếp thấp hơn hạng cũ, thì những người đã giữ chức danh lãnh đạo trước ngày có quyết định của cấp có thẩm quyền thay đổi hạng tổ chức của cơ quan, đơn vị, được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ cũ trong 6 tháng; từ tháng thứ 7 trở đi hưởng phụ cấp chức vụ theo hạng tổ chức mới

+ Trường hợp do thay đổi địa giới hành chính, những người có quyết định của cấp có thẩm quyền chỉ định giữ chức danh lãnh đạo lâm thời, được hưởng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh lãnh đạo tương ứng. khi hết thời hạn giữ chức danh lãnh đạo nào thì hưởng phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo đó, không bảo lưu mức phụ cấp chức vụ đã được hưởng trong thời gian giữ chức danh đạo lâm thời.

3. Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định pháp luật

Theo tiểu mục 1 Mục III Thông tư 02/2005/TT-BNV về mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo được áp dụng theo quy định tại bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành toà án, ngành kiểm sát và Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

- Về cách trả phụ cấp chức vụ lãnh đạo được quy định rằng phụ cấp chức vụ lãnh đạo được trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH.

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo ở cấp xã từ 1/8/2023:

- Mức lương cơ sở hiện hành theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP là 1,8 triệu đồng 

- Hệ số phụ cấp được quy định tại Điều 19 Nghị định 33/2023/NĐ-CP và mức phụ cấp tương ứng chức vụ lãnh đạo cấp xã như sau:

+ Bí thư Đảng uỷ (0,3) và mức phụ cấp 540.000 đồng

+ Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (0,25) - mức phụ cấp: 450.000 đồng

+ Chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (0,2)- mức phụ cấp: 360.000 đồng

+ Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (0,2)- mức phụ cấp: 360.000 đồng

+ Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội cựu chiến binh (0,15)- mức phụ cấp: 270.000

Như vậy, từ 1/7/2023 mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo ở cấp xã cao nhất là 540.000 đồng/ tháng.

Ngoài ra có thể tham khảo thêm: Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới nhất 2023 các cấp 

Trên đây là những thông tin pháp lý liên quan đến các quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức theo pháp luật hiện hành. Nếu quý khách còn thắc mắc liên quan đến các vấn đề pháp luật xin vui lòng đến bộ phận tư vấn trực tuyến của chúng tôi qua tổng đài 19006162 hoặc gửi thông tin đến địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn. Công ty Luật Minh Khuê là công ty cung cấp các dịch vụ pháp luật theo quy định của pháp luật Việt Nam, ngoài ra khi quý khách có các vấn đề cần giải đáp hoặc cần hỗ trợ chúng tôi luôn sẵn lòng hồi đáp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách và đã dành thời gian quý báu để đọc bài viết này.