Mua trả góp (INSTALLMENT PURCHASES) là mua các chứng khoán đã chọn trả vào theo định kỳ nào đó; thường là hàng tháng, hàng quý hoặc nửa năm. Xem Dollar cost averaging; Monthly investment plan.

Purchases of selected stocks made at certain time intervals; usually monthly, quarterly, or semi-annually. See Dollar cost averaging; Monthly investment plan.