1. Mục tiêu trong Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thuế

Ngày 29/01/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định 101/QĐ-TCT về Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thuế năm 2024.

Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thuế năm 2024 đã đặt ra 08 mục tiêu chiến lược quan trọng, nhằm thúc đẩy quá trình hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực thuế, góp phần tích cực vào sự phát triển của kinh tế - xã hội Việt Nam. Dưới đây là chi tiết mỗi mục tiêu:

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thuế:

Triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường đồng bộ hóa các công tác cải cách thể chế và thủ tục hành chính, từ công tác cải cách thể chế đến phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

- Khẳng định vị trí của Tổng cục Thuế:

Chủ trì, tham mưu giúp Chính phủ, Bộ Tài chính triển khai công tác cải cách quản lý thuế. Hướng đến xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh và đảm bảo an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính - tiền tệ.

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế:

Nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cộng đồng.

- Cải cách thủ tục hành chính thuế:

Đẩy mạnh cải cách thủ tục, đặc biệt là những thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Mục tiêu là tối thiểu 70% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến.

- Rà soát và sắp xếp tổ chức bộ máy:

Tinh gọn hóa tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuế các cấp. Phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế và xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý.

- Xây dựng Tổng cục Thuế phục vụ người dân và doanh nghiệp:

Tạo dựng môi trường hoạt động thông qua công cụ số hóa và công nghệ thông tin. Ứng dụng công nghệ làm việc hữu hiệu, hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ.

- Phát huy tinh thần chủ động và sáng tạo:

Loại bỏ lợi ích cục bộ, nhóm, cá nhân và tạo điều kiện cho sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Xây dựng nhiều mô hình và sáng kiến mới, đánh giá hiệu quả dựa trên sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu:

Xác định rõ kết quả đạt được và nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng đơn vị và cá nhân. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và đánh giá nghiêm túc triển khai cải cách hành chính.

Với những mục tiêu này, Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thuế năm 2024 hướng đến việc xây dựng một hệ thống thuế hiện đại, linh hoạt và phục vụ tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước

 

2. Các yêu cầu cụ thể trong Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thuế

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, cải cách hành chính trở thành một vấn đề cực kỳ quan trọng, giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, trong lĩnh vực thuế, nơi mà giao lưu thông tin và quản lý tài chính của cả quốc gia, việc cải cách hành chính không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn đặt ra những thách thức cụ thể.

- Nhận thức và Yêu cầu: Các Cục/Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần đầy đủ nhận thức về tầm quan trọng của cải cách hành chính. Nhiệm vụ của họ không chỉ là thực hiện các kế hoạch cải cách hành chính theo các chỉ đạo của Chính phủ mà còn là thúc đẩy nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mình. Điều này đặt ra yêu cầu về tính thường xuyên, liên tục trong công tác cải cách hành chính.

- Trách nhiệm cụ thể: Để đảm bảo hiệu quả trong cải cách hành chính, cần xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, người đứng đầu các Cục/Vụ/đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Mỗi đơn vị phải chịu trách nhiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo các kế hoạch và chỉ đạo từ cấp trên. Người đứng đầu cần đảm bảo sự chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong việc áp dụng giải pháp mới để cải cách hành chính trở thành khâu đột phá, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý của Tổng cục Thuế.

- Quy trình triển khai: Các Cục/Vụ/đơn vị cần xây dựng quy trình triển khai cải cách hành chính một cách hệ thống và khoa học. Quá trình này phải tuân theo các kế hoạch triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP, Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Tổng cục Thuế. Đồng thời, cần thường xuyên đánh giá và điều chỉnh để đảm bảo tính linh hoạt và phản ánh đúng những thay đổi trong môi trường và yêu cầu công việc.

- Tăng cường tính sáng tạo và ứng dụng công nghệ: Để đạt được cải cách hành chính một cách toàn diện, cần tăng cường tính sáng tạo và ứng dụng công nghệ. Các Cục/Vụ/đơn vị cần đầu tư vào việc nâng cấp hệ thống thông tin, xây dựng các ứng dụng thông minh để giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và tăng cường khả năng phản hồi. Đồng thời, việc đào tạo cán bộ về sử dụng công nghệ mới là quan trọng để đảm bảo hiệu suất cao nhất trong quá trình cải cách hành chính.

 

3. Cải cách thể chế trong Kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục Thuế

Cải cách thể chế trong lĩnh vực thuế đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và hiệu quả của hệ thống thuế. Điều này phản ánh rõ trong nhiều quy định và chiến lược được đề ra để đảm bảo rằng cơ cấu pháp luật thuế không chỉ tuân theo nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo của Đảng mà còn tối ưu hóa khả năng ứng dụng và thực hiện trong thực tế.

- Một trong những quan điểm cơ bản là sự bám sát chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Kế hoạch, Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính. Điều này nhấn mạnh vào việc xây dựng, hoàn thiện, và nâng cao hệ thống pháp luật thuế, nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả thi hành pháp luật. Ngoài ra, quan trọng là xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, và dễ tiếp cận. Mục tiêu cuối cùng của cải cách thể chế là đặt quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành Thuế.

- Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ được đề ra tại Quyết định về việc phê duyệt chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 là một bước quan trọng. Điều này bao gồm cả việc soạn thảo, ban hành và kiểm soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thuế. Sự hiệu quả trong việc này không chỉ đảm bảo tính hợp hiến và hợp pháp mà còn tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế.

- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên, đánh giá tính hợp hiến và hợp pháp giúp nhanh chóng xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật không đáp ứng yêu cầu. Quá trình này chặt chẽ và có hiệu quả, đặc biệt trong việc kiểm soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực thuế.

- Bên cạnh đó, ban hành và triển khai kế hoạch theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật hàng năm là một biện pháp cần thiết. Việc này đồng bộ với quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật thuế, giúp kịp thời xử lý các vấn đề mới phát sinh và nâng cao điểm số chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật. Công tác rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cũng đảm bảo tiến độ và chất lượng.

- Triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội” là một nhiệm vụ quan trọng khác, đặc biệt trong giai đoạn 2022 - 2027. Sự hiệu quả trong việc này giúp tăng cường truyền thông, tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật lĩnh vực thuế, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến.

Cuối cùng, việc tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao là bước quan trọng để đảm bảo rằng các quy định và chính sách đều được thực hiện đầy đủ và đúng đắn trong các lĩnh vực thuế. Sự chặt chẽ trong quá trình này giúp duy trì trật tự và kỷ luật, đồng thời giữ vững vai trò quản lý của Tổng cục Thuế trong hệ thống thuế quốc gia.

Xem thêm >>> Cải cách hành chính là gì? Tại sao phải cải cách thủ tục hành chính?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn