1. Thời điểm dự kiến thực hiện cải cách tiền lương

Hiện nay chưa có văn bản chính thức quy định về thời điểm cải cách tiền lương. Tuy nhiên, tại lễ bế mạc Diễn đàn kinh tế - xã hội Việt Nam diễn ra vào ngày 19/9/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh đến việc sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương trong năm 2024.

Tại phiên bế mạc Diễn đàn kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh đến việc sớm thực hiện cải cách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024; gợi ý thời điểm cải cách tiền lương có thể áp dụng ngay từ ngày 1-7-2024 nếu không có gì thay đổi.

Và dự kiến, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ trình lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần của Nghị quyết 27 năm 2018. Như vậy, thời điểm bắt đầu của lộ trình cải cách tiền lương 2024 sẽ được thực hiện từ ngày 1-7-2024 nếu được nhất trí thông qua.

2. Những nhiệm vụ Chính Phủ giao Bộ Nội vụ thực 

Theo Nghị quyết 124/NQ-CP Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2023 Chính Phủ giao Bộ Nội Vụ thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan đến quá trình cải cách tiền lương cụ thể như sau: Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

- Theo dõi chặt chẽ quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 tại các địa phương, kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, bảo đảm mục tiêu, lộ trình thực hiện trong năm 2023, 2024; kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn các nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nhất là việc kiện toàn tổ chức bộ máy và giải quyết dôi dư đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và vấn đề trụ sở, tài sản công... tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

- Đôn đốc các bộ, cơ quan khẩn trương ban hành đầy đủ các thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm tại các bộ, cơ quan, làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo vị trí việc làm, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Trình Chính phủ ban hành trong tháng 8 năm 2023 quy định về bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Như vậy, trong Nghị quyết đã chỉ rõ, để thực hiện việc cải cách tiền lương, Bộ Nội Vụ cần đôn đốc các bộ, cơ quan khẩn trương ban hành đầy đủ các thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm tại các bộ, cơ quan, làm cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo vị trí việc làm, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện việc cải cách tiền lương.

3. Nhiệm vụ các bộ, cơ quan, địa phương được Chính phủ giao trong Nghị quyết 124/NQ-CP

Bên cạnh việc thực hiện triển khai cải cách tiền lượng, Nghị quyết 124/NQ-CP cũng quy định rõ những vấn đề khác có liên quan, Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao:

- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trên các lĩnh vực; kiên quyết, kiên trì khắc phục triệt để tình trạng né tránh, không giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, đùn đẩy trách nhiệm, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải chính xác, khách quan; chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề được báo chí, dư luận và người dân, doanh nghiệp quan tâm, phản ánh, đề xuất.

- Tập trung triển khai nhanh, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5; chủ động, tích cực chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tiến độ, chất lượng các nội dung trình Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII và Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

- Tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng kinh tế, nhất là tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu. Các Bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan triển khai hiệu quả các giải pháp để khai thác các động lực tăng trưởng mới, tranh thủ tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài để đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các ngành, lĩnh vực công nghiệp mới như bán dẫn, năng lượng Hydrogen... Nghiên cứu đẩy nhanh việc hình thành các sở, sàn giao dịch tập trung đối với các thị trường bất động sản, đất đai, lao động, việc làm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ lộ trình thực hiện trong tháng 8 năm 2023.

- Tập trung rà soát toàn diện các quy định pháp luật, kịp thời phát hiện những quy định bất cập, những vấn đề vướng mắc (xác định rõ nội dung, quy định pháp luật cụ thể bất cập, vướng mắc, thẩm quyền xử lý) để sửa đổi, bổ sung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 689/TTg-PL ngày 29 tháng 7 năm 2023. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nâng cao trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành mình.

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, bảo đảm mục tiêu, lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2023, 2024 để ổn định tổ chức Đại hội Đảng các cấp năm 2025.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, quyết liệt rà soát và cương quyết cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, nhất là việc định giá đất, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch, hoàn thuế giá trị gia tăng... Thúc đẩy các dự án công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Nghiên cứu, chủ động có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bằng các chương trình, dự án, giải pháp cụ thể.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt các quy hoạch còn lại trong hệ thống quy hoạch quốc gia, bảo đảm hoàn thành trong năm 2023, nhất là đối với 5 quy hoạch vùng kinh tế - xã hội còn lại; xây dựng ngay kế hoạch thực hiện đối với các quy hoạch đã được phê duyệt.

- Khẩn trương xây dựng các phương án điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, các dịch vụ công đang triển khai lộ trình giá thị trường, đánh giá kỹ tác động, chủ động có phương án điều chỉnh giá hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến, mặt bằng giá thị trường theo đúng quy định, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu. i) Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục tháo gỡ triệt để các vướng mắc, tồn đọng kéo dài nhiều năm, nhất là các ngân hàng yếu kém, dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:  Tiếp tục điều hành chủ động, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp, hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khoán;.....

Trên đây là một số các vấn đề có liên quan đến thời điểm triển khai cải cách tiền lương và các nội dung khác có liên quan. Để hiểu rõ hơn một số các vấn đề có các nội dung được trình bày trong bài viết, tham khảo: Ngày 1/7/2024 là ngày dự kiến sẽ cải cách tiền lương?

Trân trọng