Nghiệp vụ tái xuất hay trung tâm tái xuất (entrepot trade) là nghiệp vụ bảo quản thương mại, trong đó hàng hoá được nhập khẩu vào một nước và tái xuất mà không đưa vào nước nhập khẩu. Nghiệp vụ tái xuất chỉ giới hạn vào những nguyên liệu, hàng hoá nhất định và người môi giới tại một sở giao dịch tổ chức bán hàng và vận chuyển tới mọi nước khách hàng trên thế giới.