1. Giới thiệu tác giả Bích Phương

Sách Hỏi – đáp các tình huống thường gặp về nghiệp vụ đấu thầu lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bích Phương hệ thống.

 

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Hỏi đáp các tình huống thường gặp về nghiệp vụ đấu thầu lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Hỏi đáp các tình huống thường gặp về nghiệp vụ đấu thầu lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Tác giả: Bích Phương (hệ thống)

Nhà xuất bản Lao Động

 

3. Tổng quan nội dung sách

Hoạt động đấu thầu có vai trò ngày càng lớn trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Những quy định có liên quan đến đấu thầu cũng đang được Chính phủ và các Bộ ngành điều chỉnh cho phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu lực thực thi quy định của pháp luật về đấu thầu; góp phần tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, …

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các nhà thầu, chủ đầu tư và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực đấu thầu, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách: "Hỏi đáp các tình huống thường gặp về nghiệp vụ đấu thầu lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia".

Nội dung cuốn sách được cấu trúc chương mục như sau:

Phần thứ nhất. Hỏi đáp các vấn đề cơ bản về đấu thầu & kế hoạch lựa chọn nhà thầu

A. Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu

I. Loại hình đấu thầu, hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian, chi phí trong đấu thầu

1. Những thuật ngữ cần hiểu đúng trong đấu thầu?

2. Có các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư nào?

3. Đấu thầu rộng rãi áp dụng trong trường hợp nào?

4. Đấu thầu hạn chế áp dụng trong trường hợp nào?

5. Trường hợp nào áp dụng chỉ định thầu đối với nhà thầu? Nhà thầu phải đáp ứng điều kiện gì?

6. Trường hợp nào áp dụng chỉ định thầu đối với nhà đầu tư?

7. Gói thầu nào được chào hàng cạnh tranh?

8. Điều kiện để gói thầu được mua sắm trực tiếp

9. Điều kiện để gói thầu được tự thực hiện?

10. Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của Luật đấu thầu thì giải quyết như thế nào?

Gồm 22 câu hỏi đáp

II. Bảo đảm dự thầu, bảo đảm cạnh tranh và ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

Gồm  từ câu hỏi 23 đến 32.

III. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sợ dự thầu, hồ sơ đề xuất; xét duyệt trúng thầu

B. Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phần thứ hai. Hỏi đáp về các quy trình chi tiết lựa chọn nhà thầu

I. Quy trình chi tiết lựa chọn nhà thầu hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức một giai đoạn

II. Quy trình chi tiết lựa chọn nhà thầu hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

III. Quy trình chi tiết lựa chọn nhà thầu hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp theo phương thức hai giai đoạn

IV. Quy trình chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện

V. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ, gói thầu có sự tham gia thực hiện của cộng đồng

Phần thứ ba. Hỏi đáp các quy định mới nhất của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

A. Quy định chung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

B. Quy trình chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tưu theo hình thức PPP

I. Hình thức, thời gian, chi phí và ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

II. Sơ tuyển đối với dự án PPP

III. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

IV. Quy trình chi tiết đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP

V. Quy trình chi tiết chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tưu theo hình thức PPP

C. Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

I. Lập kế hoạch và hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất

II. Quy trình chi tiết đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

III. Chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tưu trong trường hợp đặc biệt

D. Quản lý hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

I. Thẩm định và phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong lựa chọn nhà đầu tư

II. Kiểm tra, giám sát, theo dõi, giải quyết kiến nghị, xử lý vi phạm trong lựa chọn nhà đầu tư

Phần thứ tư. Hỏi đáp tình huống thường gặp khi đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

A. Tổng quan mạng đấu thầu quốc gia

I. Mạng đấu thầu quốc gia

II. Phạm vi, lộ trình và chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng

B. 

II. Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng được tổ chức chào hàng cạnh tranh theo phương thức một gia đoạn một túi hồ sơ quy trình rút gọn

III. Quy trình lựa chọn nhà thầu qua amangj được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

C. Quy định chi tiết bề lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu E-HSDT đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

D. Quy trình đánh giá E-HSDT

Phần thứ năm. Hỏi đáp thình huống thường gặp khi ký kết hợp đồng với nhà thầu

I. Ký kết hợp đông

II. Thanh toán và thanh lý hợp đồng

Phần thứ sáu. Hỏi đáp tình huống thường gặp trung mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, giao nhiệm vụ, đặt hành hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước

A. Mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua thuốc, vật tư y tế và sản phẩm, dịch vụ công

I. Mua sắm tập trung

II. Đấu thầu trong mua sắm tập trung

III. Mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn viij sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

IV. Gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thực lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

V. Mua thuốc, vật tư y tế

B. Giao nhiệm vụ đặt hành hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyền

I. Danh mục sản phẩm công và phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, dịch vụ công ích sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

II. Giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

III. Đặt hàng, đấu thầu sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Phần thứ bảy. Hỏi đáp tình huống thường gặp trong kiểm tra, giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

A. Quản lý, kiểm tra, giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu

I. Quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu

II. Quy định việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báp cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

III. Kiểm tra và giám sát, theo dõi các hoạt động đấu thầu

B. Xử lý tình huống, giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu

I. Xử lý tình huống trong đấu thầu

II. giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

III. Giải quyết tranh chấp trong đấu thầu tại Tòa án

C. Các hành vi bị cám và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Dưới đây là trích đoạn nội dung trong cuốn sách để bạn đọc tham khảo:

C. Quy định chi tiết bề lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu E-HSDT đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Thời gian đánh giá E-HSDT

1. Thời gian đánh giá E-HSDT tối đa là 45 ngày, kể từ ngày mở thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian đánh giá E-HSDT không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt, kể cả thời gian thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá E-HSDT nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

2. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, thời gian đánh giá E-HSDT tối đa là 25 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá E-HSDT nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Cách thức đánh giá E-HSDT

1. Trường hợp nhà thầu cùng lúc tham dự thầu nhiều gói thầu và được đánh giá xếp hạng thứ nhất đối với gói thầu này đồng thời trúng thầu ở một hoặc nhiều gói thầu khác thì chủ đầu tư, bên mời thầu phải làm rõ khả năng thực hiện gói thầu của nhà thầu này về mặt năng lực kỹ thuật và tài chính trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

2. Đối với các nội dung đánh giá tính hợp lệ (trừ nội dung về bảo đảm dự thầu và thỏa thuận liên danh), Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã cam kết. Trường hợp phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực thì nhà thầu sẽ bị coi là gian lận và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

3. Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, các nội dung đánh giá về lịch sử không hoàn thành hợp đồng, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hàng năm, yêu cầu về nguồn lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu được Hệ thống tự động đánh giá dựa trên các thông tin nhà thầu kê khai trong webform. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã kê khai. Trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin hoặc có kê khai nhưng không đúng, không đầy đủ, không đáp ứng theo yêu cầu nêu trong E-HSMT thì Hệ thống sẽ đánh giá nhà thầu không đạt ở nội dung này. Đối với nội dung về hợp đồng tương tự, trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này.

4. Đối với việc đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai các thông tin về hàng hóa hoặc không đính kèm các tài liệu về nhân sự trong E-HSDT để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được hưởng ưu đãi.

Quy chế làm việc của Tổ chuyên gia

1. Tổ chuyên gia do bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu (trong trường hợp thuê tư vấn thực hiện) thành lập. Thành viên tổ chuyên gia phải đáp ứng quy định tại Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Từng thành viên tổ chuyên gia phải lập Bản cam kết theo Phụ lục 5 gửi bên mời thầu trước khi tiến hành đánh giá E-HSDT.

2. Tổ trưởng tổ chuyên gia ban hành quy chế làm việc của tổ chuyên gia, trong đó bao gồm những nội dung chính như sau:

a) Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên;

b) Thời gian dự kiến hoàn thành việc đánh giá E-HSDT;

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia;

d) Các nội dung cần thiết khác.

3. Bên mời thầu nhập danh sách tổ chuyên gia, đính kèm quyết định thành lập tổ chuyên gia, quy chế làm việc của tổ chuyên gia lên Hệ thống.

Báo cáo đánh giá E-HSDT được thực hiện như thế nào?

1. Hệ thống tự động trích xuất các thông tin liên quan đến gói thầu và tổng hợp kết quả đánh giá từ các mẫu đánh giá.

2. Ngoài các nội dung về kết quả đánh giá E-HSDT, trong báo cáo đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia phải nêu rõ các nội dung sau đây:

a) Trách nhiệm của từng thành viên trong tổ chuyên gia theo đúng phân công công việc tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư này;

b) Cách xử lý trong trường hợp có thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với các thành viên khác.

c) Ý kiến bảo lưu (nếu có).

(Cơ sở pháp lý: Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT)

 

4. Đánh giá bạn đọc

Tác giả đã hệ thống một khối lượng lớn kiến thức pháp lý về nghiệp vụ đấu thầu lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các quy định được dẫn chiếu đều đang có hiệu lực áp dụng ở thời điểm hiện tại. Do đó, cuốn sách có giá trị thực tiễn đối với người đọc.

Nếu bạn đang muốn tìm hiểu quy định về đấu thầu lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì nên lựa chọn cuốn sách này, nó như một cẩm nang pháp lý khá toàn diện để bạn có thể tham khảo và tra cứu khi cần thiết.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé!