1. Tìm hiểu về dữ liệu chủ của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ?

- Dữ liệu chủ của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ là một khái niệm được định nghĩa và trình bày trong các quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN tại khoản 5 Điều 3 đã đưa ra giải thích ban đầu về dữ liệu chủ, và sau đó, Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN đã có sự bổ sung và điều chỉnh về khái niệm này. Theo quy định, "dữ liệu chủ của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ" là một tập hợp các thông tin cơ bản nhất, được sử dụng để định danh và mô tả các đối tượng thực thể liên quan đến các hoạt động chính của lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đây là những dữ liệu độc lập và cốt lõi, có tính liên tục và nhất quán, được sử dụng trong quá trình tương tác, kết nối và chia sẻ thông tin trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

- Dữ liệu chủ bao gồm các thông tin quan trọng để xác định và phân biệt các đối tượng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Điều này đảm bảo tính nhất quán và khả năng tra cứu, truy xuất dữ liệu thuận tiện và chính xác. Các thông tin này có thể bao gồm các yếu tố như tên, mã số, thuộc tính, đặc điểm, trạng thái và quan hệ với các đối tượng khác. Việc có một cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ với dữ liệu chủ định danh và mô tả các đối tượng nghiệp vụ cốt lõi là cực kỳ quan trọng đối với việc quản lý, theo dõi và nắm bắt thông tin về khoa học và công nghệ trong đất nước. Cơ sở dữ liệu này giúp tạo ra một hệ thống thông tin mạnh mẽ và toàn diện, giúp người dùng tra cứu và sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả và nhất quán.

- Ngoài ra, dữ liệu chủ của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ cũng có vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nhờ dữ liệu chủ, các đối tượng có thể được kết nối và tương tác một cách dễ dàng, tạo điều kiện cho việc chia sẻ kiến thức, kỹ năng, và tài nguyên để thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ trong lĩnh vực này. Tóm lại, dữ liệu chủ của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ là một tập hợp các thông tin cơ bản, định danh và mô tả các đối tượng quan trọng trong lĩnh vực này. Đây là dữ liệu độc lập và cốt lõi, được sử dụng liên tục và nhất quán trong hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Việc xác định và quản lý dữ liệu chủ là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính chính xác, nhất quán và tiện lợi trong việc truy xuất thông tin, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ và hợp tác giữa các bên liên quan.

 

2. Nguồn dữ liệu đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ

Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ là một nguồn thông tin quan trọng dùng để quản lý, điều hành và lập kế hoạch chính sách về khoa học và công nghệ của quốc gia, bộ, ngành và địa phương. Đây là một hệ thống được thiết lập và điều chỉnh theo quy định tại khoản 4 điều 4 của Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN và đã được sửa đổi bởi khoản 3 điều 2 của Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN.

- Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ bao gồm nhiều cơ sở dữ liệu con khác nhau. Trong đó, có cơ sở dữ liệu về tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu về cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu về công bố khoa học và chỉ số trích dẫn khoa học, cơ sở dữ liệu về thống kê khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu về công nghệ, công nghệ cao và chuyển giao công nghệ, cơ sở dữ liệu về thông tin về khoa học và công nghệ trong khu vực và trên thế giới, cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp và cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

- Dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ được coi là nguồn thông tin chính thức và được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Nó phục vụ quản lý, điều hành và lập kế hoạch chính sách về khoa học và công nghệ của quốc gia, bộ, ngành và địa phương. Ngoài ra, dữ liệu cũng hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cũng như ứng dụng công nghệ của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

- Dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ được chia sẻ và sử dụng cho nhiều bộ, ngành và địa phương khác nhau. Nó đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

- Dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ chứa đựng thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và đây được xem là dữ liệu chủ của cơ sở dữ liệu này.

- Quá trình thu thập và cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ được tiến hành dựa trên các tài liệu và dữ liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ký duyệt và xác nhận theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định trên, dữ liệu đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ được thu thập từ các tài liệu và dữ liệu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ký duyệt và xác nhận theo quy định của pháp luật. Quá trình này đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu này có thể được sử dụng một cách hiệu quả và đáng tin cậy để phục vụ cho các mục đích quản lý, nghiên cứu và phát triển, cũng như cải thiện quá trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

 

3. Quy định về đảm bảo kinh phí xây dựng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ 

Kinh phí để xây dựng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ (CSDLKH&CN) được đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư 10/2017/TT-BKHCN như sau:

Để đảm bảo kinh phí cho việc xây dựng, duy trì và phát triển CSDLKH&CN, nguồn kinh phí chính được cung cấp từ ngân sách nhà nước dành cho lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đây bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, đồng thời còn huy động từ các nguồn kinh phí khác. Kinh phí để xây dựng, duy trì và phát triển CSDLKH&CN bao gồm các mục sau:

- Đầu tư vào cơ sở vật chất và kỹ thuật phục vụ cho quá trình xây dựng, duy trì và phát triển CSDLKH&CN. Điều này đảm bảo rằng hệ thống cơ sở vật chất và kỹ thuật được nâng cấp, sửa chữa và mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Bảo đảm hoạt động của hệ thống mạng thông tin nghiên cứu và đào tạo quốc gia, nhằm phục vụ cho việc hoạt động của CSDLKH&CN. Điều này đảm bảo rằng mạng thông tin được duy trì và phát triển, đồng thời cung cấp dịch vụ thông tin cho nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Thu thập, xử lý, cập nhật và tích hợp thông tin vào CSDLKH&CN. Điều này bao gồm việc thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau, xử lý và cập nhật thông tin theo quy trình chuẩn, đồng thời tích hợp thông tin từ các nguồn khác nhau vào CSDLKH&CN để tạo ra một nguồn thông tin đáng tin cậy và toàn diện.

- Thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật thông tin trong quá trình xây dựng, duy trì và phát triển CSDLKH&CN. Điều này đảm bảo rằng các thông tin quan trọng trong CSDLKH&CN được bảo vệ và không bị rò rỉ hay mất mát.

Các bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm cân đối và bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động liên quan đến CSDLKH&CN trong dự toán hàng năm của mình. Việc này phải tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Như vậy, theo quy định trên, kinh phí để xây dựng, duy trì và phát triển CSDLKH&CN được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho khoa học và công nghệ (bao gồm cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương), đồng thời còn huy động từ các nguồn kinh phí khác. Điều này đảm bảo tính bền vững và ổn định của CSDLKH&CN, đồng thời đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về thông tin và dữ liệu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Xem thêm >>> Phân biệt đối tượng nghiên cứu của triết học với các môn khoa học cụ thể? Cho ví dụ

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung của bài viết hoặc vấn đề pháp lý, chúng tôi xin trân trọng đề nghị quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ giải quyết một cách nhanh chóng và kịp thời. Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách. Để đảm bảo quý khách nhận được sự hỗ trợ tốt nhất, chúng tôi đã cung cấp các kênh liên lạc sau đây: quý khách có thể gọi trực tiếp đến số hotline 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và giải quyết mọi thắc mắc, vấn đề của quý khách một cách tức thì và chuyên nghiệp.