1. Quy định tổ chức kiểm toán được chấp thuận như thế nào?

Tổ chức kiểm toán được chấp thuận, theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, đó là một tổ chức kiểm toán độc lập đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành các hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và theo các quy định cụ thể trong Luật Chứng khoán 2019. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, chúng ta cần phải giải thích một số từ ngữ có liên quan.

Đầu tiên, "tổ chức phát hành" là tổ chức thực hiện các hoạt động như chào bán và phát hành chứng khoán. Tiếp theo, "bản cáo bạch" là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử mà tổ chức phát hành công bố để cung cấp thông tin chính xác và khách quan về việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của họ. "Niêm yết chứng khoán" đề cập đến việc đưa chứng khoán đã được phê duyệt vào giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán niêm yết. Trong khi "đăng ký giao dịch" ám chỉ việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết.

Do đó, tổ chức kiểm toán được chấp thuận là một phần quan trọng của hệ thống tài chính và thị trường chứng khoán. Công việc của họ là tiến hành các cuộc kiểm toán độc lập để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong bản cáo bạch của các tổ chức phát hành và trong quá trình niêm yết chứng khoán. Điều này không chỉ đảm bảo sự tin cậy và trung thực của thông tin được công bố mà còn giúp tăng cường sự tin cậy của thị trường chứng khoán trong mắt các nhà đầu tư và các bên liên quan khác.

Đối với một tổ chức kiểm toán được chấp thuận, quy trình chứng nhận và chấp thuận là rất quan trọng. Điều này đòi hỏi họ phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và tiến hành các cuộc kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng họ đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng. Các tổ chức kiểm toán được chấp thuận thường phải thực hiện một loạt các bước kiểm tra và đánh giá từ các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đảm bảo rằng họ có đủ năng lực và tài chính để thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán một cách chính xác và hiệu quả.

Một khi một tổ chức kiểm toán được chấp thuận, họ có trách nhiệm cao cả để duy trì và cải thiện chất lượng dịch vụ của mình. Điều này bao gồm việc tiếp tục học và cập nhật kiến thức về các quy định mới nhất trong lĩnh vực kiểm toán cũng như thị trường tài chính. Họ cũng cần phải thực hiện các biện pháp cải tiến liên tục trong quy trình và phương pháp kiểm toán của họ để đảm bảo rằng họ luôn duy trì được tiêu chuẩn cao nhất.

Trong một thị trường tài chính phát triển và đa dạng như Việt Nam, vai trò của các tổ chức kiểm toán được chấp thuận là vô cùng quan trọng. Chúng không chỉ đảm bảo sự minh bạch và trung thực trong thông tin tài chính mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự tin cậy của nhà đầu tư và sự ổn định của thị trường chứng khoán. Do đó, việc quản lý và giám sát các tổ chức kiểm toán được chấp thuận là một phần quan trọng của công tác quản lý thị trường tài chính và bảo vệ lợi ích của các bên liên quan.

 

2. Công ty chứng khoán có thay đổi tổ chức kiểm toán được chấp thuận trong cùng năm tài chính được không?

Trong phạm vi của quy định tại Điều 7 Thông tư 121/2020/TT-BTC về tổ chức kiểm toán cho công ty chứng khoán, một trong những điểm quan trọng là việc xác định xem liệu công ty có thể thay đổi tổ chức kiểm toán trong cùng năm tài chính hay không. Quy định này có ý định bảo đảm tính minh bạch và đảm bảo sự ổn định trong quản lý tài chính của các công ty chứng khoán.

Điều 7 của Thông tư đã quy định rõ ràng về quy trình và điều kiện để thay đổi tổ chức kiểm toán. Đầu tiên, quy định rằng quyết định này phải được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu của công ty chứng khoán. Điều này thể hiện sự cân nhắc và sự chấp thuận từ phía các cổ đông và bên lãnh đạo công ty.

Điều kiện thay đổi tổ chức kiểm toán cũng được quy định cụ thể. Công ty chứng khoán cần phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng theo quy định, và trong trường hợp không thể tổ chức họp theo thời hạn đã định, công ty phải có báo cáo chính thức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về lý do và cam kết tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn khẩn cấp sau đó. Điều này nhấn mạnh vào sự chủ động và trách nhiệm của công ty trong việc bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Một điểm đáng chú ý khác là việc công bố thông tin về quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Công ty chứng khoán phải thực hiện việc công bố này theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán. Điều này nhấn mạnh vào tính minh bạch và công khai của quyết định, giúp tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch.

Quy định tiếp theo đề cập đến trách nhiệm báo cáo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty chứng khoán phải thực hiện báo cáo này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Điều này nhấn mạnh vào tính kịp thời và trung thực trong việc cung cấp thông tin đến cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất vẫn là việc cấm thay đổi tổ chức kiểm toán trong cùng năm tài chính. Quy định này có ý định bảo đảm tính ổn định và độ tin cậy trong quá trình kiểm toán và công bố tài chính. Trừ trường hợp công ty mẹ thay đổi tổ chức kiểm toán được chấp thuận hoặc tổ chức kiểm toán được chấp thuận bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán, các công ty chứng khoán không được phép thay đổi tổ chức kiểm toán trong cùng một năm tài chính.

Tổng kết lại, việc thay đổi tổ chức kiểm toán cho công ty chứng khoán là một quá trình phức tạp, yêu cầu sự chấp thuận từ các bên liên quan và tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật và cơ quan quản lý. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch, trung thực và độ tin cậy trong việc quản lý tài chính và thông tin của công ty.

 

3. Công ty chứng khoán phải công bố thông tin báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận hay không?

Công ty chứng khoán, như một phần không thể thiếu trong hệ thống tài chính, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và đảm bảo tính minh bạch, minh bạch trong thị trường chứng khoán. Một trong những yếu tố quan trọng nhất mà công ty chứng khoán cần công bố định kỳ là thông tin về tỷ lệ an toàn tài chính. Tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin này đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư, cũng như là một yếu tố quyết định trong quá trình ra quyết định đầu tư.

Theo quy định của Điều 123 Luật Chứng khoán 2019, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện công bố thông tin định kỳ về báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính. Điều này bao gồm báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 đã được soát xét và tại ngày 31 tháng 12 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Quy định này nhấn mạnh sự quan trọng của việc kiểm soát và kiểm toán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin được công bố.

Việc công bố thông tin báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là một biện pháp cần thiết để tăng cường tính minh bạch và tin cậy trong hoạt động của công ty chứng khoán. Bằng cách này, các nhà đầu tư và các bên liên quan có thể có cái nhìn rõ ràng và toàn diện về tình hình tài chính của công ty, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư một cách có trách nhiệm và cân nhắc.

Ngoài việc công bố thông tin về báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, các công ty chứng khoán cũng phải đảm bảo rằng các thông tin khác liên quan đến hoạt động của họ cũng được công bố đầy đủ và kịp thời theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét, báo cáo tài chính quý, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Để đảm bảo tính minh bạch và tin cậy của thông tin được công bố, các công ty chứng khoán cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức kiểm toán được chấp thuận để thực hiện việc kiểm soát và kiểm toán các báo cáo tài chính. Quy trình này không chỉ giúp đảm bảo tính chính xác của thông tin mà còn tạo ra sự độc lập và khách quan trong việc đánh giá tình hình tài chính của công ty. Đồng thời, việc công bố thông tin báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin của cộng đồng đầu tư và làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán

 

Xem thêm >>> Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng phải đáp ứng điều kiện gì?

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, hãy liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn