1. Những thay đổi về phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn theo cải cách tiền lương 2024?

Theo cải cách tiền lương năm 2024, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn sẽ thay đổi theo hướng nào? Điều này được đề cập trong Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành.

- Theo quy định của Nghị quyết, trong việc cải cách tiền lương, các chế độ phụ cấp hiện hành sẽ được sắp xếp lại để đảm bảo tổng quỹ phụ cấp không vượt quá 30% tổng quỹ lương. Điều này ám chỉ rằng phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn sẽ được điều chỉnh và gộp lại thành một khoản chung, được gọi là phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

- Gộp các khoản phụ cấp như phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (tổng hợp thành phụ cấp theo nghề) sẽ áp dụng cho công chức, viên chức trong các ngành nghề có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường, và có chính sách ưu đãi phù hợp do Nhà nước ban hành. Các ngành nghề này có thể bao gồm giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường và nhiều ngành nghề khác.

- Đồng thời, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được gộp lại thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Điều này nhằm tạo ra một cơ chế hỗ trợ thích hợp cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) làm việc tại những vùng có điều kiện kinh tế và xã hội khó khăn.

Tóm lại, theo cải cách tiền lương năm 2024, các khoản hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) làm việc ở những vùng khó khăn sẽ được gộp lại thành một khoản chung là phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Điều này nhằm đảm bảo sự công bằng và hiệu quả trong việc hỗ trợ cho những người làm việc trong môi trường khó khăn và đáng khó khăn.

 

2. Quy định về đối tượng được hưởng phụ cấp đặc biệt theo quy định pháp luật hiện hành?

Căn cứ vào Thông tư 09/2005/TT-BNV, đối tượng nào được hưởng phụ cấp đặc biệt theo quy định pháp luật hiện hành? Phạm vi và đối tượng áp dụng được quy định trong Mục I của Thông tư như sau:

Theo đó, những người làm việc ở các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn, được quy định tại phụ lục đi kèm Thông tư này, sẽ được hưởng phụ cấp đặc biệt. Các đối tượng được hưởng phụ cấp đặc biệt bao gồm:

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân trong biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu.

+ Cán bộ, công chức (bao gồm cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định, làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các hội và các tổ chức phi Chính phủ được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

+ Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn.

Vì vậy, dựa trên quy định của Mục I Thông tư 09/2005/TT-BNV, các đối tượng làm việc tại các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn, được quy định tại phụ lục đi kèm Thông tư 09/2005/TT-BNV, sẽ được hưởng phụ cấp đặc biệt.

 

3. Phụ cấp thu hút và trợ cấp lâu năm hiện nay được áp dụng cho những đối tượng nào?

Phụ cấp thu hút và trợ cấp lâu năm hiện nay được áp dụng cho những đối tượng rộng hơn và bao gồm các nhóm sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp trung ương đến cấp xã, phường, thị trấn, cũng như người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định. Đối tượng này phải đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân.

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

 

4. Bảng lương theo Nghị quyết 27 sau khi cải cách tiền lương 2024 như thế nào?

Sau khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, bảng lương sẽ thay đổi như sau:

- Thứ nhất, đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong khu vực công, bảng lương mới sẽ được thiết kế gồm hai phần chính: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bên cạnh đó, sẽ có tiền thưởng (quỹ tiền thưởng tương đương khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không tính phụ cấp).

- Thứ hai, hệ thống bảng lương mới sẽ theo vị trí công việc, chức danh và chức vụ lãnh đạo, thay thế hệ thống bảng lương hiện tại. Lương cũ sẽ được chuyển sang lương mới, đảm bảo không thấp hơn mức lương đang nhận.

Thứ ba, vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ được xác định trong việc sử dụng quỹ tiền lương. Người đứng đầu sẽ có quyền sử dụng kinh phí để chi trả thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và quyết định mức thu nhập phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Dựa trên nguyên tắc xây dựng, sẽ có 5 bảng lương như sau:

+ Bảng lương chức vụ áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (qua bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

+ Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung cho công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo. Mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức sẽ có nhiều bậc lương.

+ Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an, sẽ được xác định theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm.

+ Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội, chuyên môn kỹ thuật công an.

+ Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an, trong đó sẽ giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay.

Xem thêm >>> Phụ cấp thâm niên vượt khung là gì? Cách tính phụ cấp thâm niên vượt khung

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc các vấn đề pháp luật, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải quyết mọi vấn đề. Để đảm bảo quyền lợi và sự thoải mái của quý khách, chúng tôi đã thiết lập một tổng đài tư vấn pháp luật với số điện thoại 1900.6162. Qua đường dây nóng này, quý khách hàng có thể trò chuyện trực tiếp với các chuyên gia pháp luật của chúng tôi, những người có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực này.

Ngoài ra, nếu quý khách hàng muốn gửi thông tin chi tiết hoặc yêu cầu tư vấn bằng văn bản, chúng tôi cũng có địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn. Quý khách hàng có thể gửi các câu hỏi, vấn đề pháp luật cần tư vấn hoặc yêu cầu hỗ trợ thông qua email này. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời và giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác nhất.