1. Quy định về nguyên tắc chung để xác định xuất xứ hàng hóa?

Nguyên tắc chung để xác định xuất xứ hàng hóa là một vấn đề quan trọng trong việc thương mại quốc tế và quản lý hải quan. Qua đó, quy định về xuất xứ hàng hóa đã được đặt ra để đảm bảo công bằng, minh bạch và chính xác trong việc xác định nguồn gốc và quốc gia sản xuất của hàng hóa. Điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng có thể biết được sản phẩm mình tiêu dùng là từ đâu xuất xứ, thông tin quan trọng để đánh giá chất lượng và quyết định mua sắm.

- Theo quy định của Nghị định số 31/2018/NĐ-CP, xuất xứ hàng hóa được hiểu là quốc gia, nhóm quốc gia hoặc khu vực sản xuất toàn bộ hoặc thực hiện giai đoạn chế biến cuối cùng của hàng hóa. Trong trường hợp có nhiều quốc gia, nhóm quốc gia hoặc khu vực tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa, xuất xứ sẽ được xác định dựa trên quốc gia, nhóm quốc gia hoặc khu vực thực hiện giai đoạn chế biến cuối cùng.

- Điều này có nghĩa là, để xác định xuất xứ hàng hóa, chúng ta cần xem xét quy trình sản xuất và giai đoạn chế biến cuối cùng của hàng hóa đó. Nếu hàng hóa được sản xuất toàn bộ hoặc chế biến cuối cùng tại một quốc gia, nhóm quốc gia hoặc khu vực cụ thể, thì xuất xứ sẽ được xác định là quốc gia, nhóm quốc gia hoặc khu vực đó. Tuy nhiên, nếu có nhiều quốc gia, nhóm quốc gia hoặc khu vực tham gia vào quá trình sản xuất, thì xuất xứ sẽ được xác định dựa trên quốc gia, nhóm quốc gia hoặc khu vực thực hiện giai đoạn chế biến cuối cùng.

 

2.  Thành phần hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là một quy trình quan trọng đối với tổ chức và cá nhân muốn thực hiện thủ tục hải quan liên quan đến hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu. Để thực hiện hồ sơ này, người đề nghị cần chuẩn bị các tài liệu cần thiết và nộp chúng cho cơ quan có thẩm quyền. Dưới đây là một danh sách chi tiết về các tài liệu cần thiết trong hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa:

- Đơn đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Người đề nghị cần điền thông tin vào mẫu đơn này, theo mẫu được quy định trong Phụ lục I của Thông tư 33/2023/TT-BTC.

- Bảng kê khai chi phí sản xuất: Người đề nghị cần cung cấp bản chụp bảng kê khai chi phí sản xuất theo mẫu trong Phụ lục II của Thông tư 33/2023/TT-BTC. Đây là một tài liệu quan trọng để xác định chi phí sản xuất hàng hóa.

- Bảng khai báo xuất xứ của nhà sản xuất/nhà cung cấp nguyên liệu trong nước: Trong trường hợp nguyên liệu hoặc vật tư được sử dụng để sản xuất hàng hóa và sau đó sử dụng trong công đoạn tiếp theo để sản xuất ra một hàng hóa khác, người đề nghị cần cung cấp bản chụp bảng khai báo xuất xứ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp nguyên liệu trong nước theo mẫu trong Phụ lục III của Thông tư 33/2023/TT-BTC.

- Quy trình sản xuất hoặc GCN phân tích thành phần (nếu có): Nếu có sẵn, người đề nghị nên cung cấp bản chụp quy trình sản xuất hoặc giấy chứng nhận phân tích thành phần của hàng hóa. Điều này giúp xác định rõ các quy trình và thành phần được sử dụng trong quá trình sản xuất.

- Catalogue hoặc hình ảnh hàng hóa: Cuối cùng, người đề nghị cần cung cấp bản chụp catalogue hoặc hình ảnh hàng hóa để minh họa và mô tả chi tiết về sản phẩm.

- Việc chuẩn bị và nộp đầy đủ các tài liệu trong hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đúng quy định trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Các cơ quan chức năng sẽ sử dụng các thông tin này để xác định xuất xứ hàng hóa và áp dụng các quy định hải quan liên quan.

 

3. Quy trình tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Quy trình tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu được thực hiện bởi Tổng cục Hải quan (TCHQ) theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

- Theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Nghị định 59/2018/NĐ-CP, tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu xác định trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu phải nộp hồ sơ đề nghị tới TCHQ trong thời hạn quy định. Đây là bước đầu tiên và quan trọng trong quá trình xác định xuất xứ hàng hóa.

- Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị, TCHQ tiến hành kiểm tra hồ sơ và thực hiện các thủ tục xác định trước xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Điều 28 của Luật Hải quan và khoản 11 Điều 1 của Nghị định 59/2018/NĐ-CP. Quá trình này nhằm đảm bảo tính chính xác và công bằng trong việc xác định xuất xứ hàng hóa.

- Trong quá trình kiểm tra hồ sơ, TCHQ có thể yêu cầu tổ chức hoặc cá nhân nộp thêm thông tin, tài liệu cần thiết để xác minh xuất xứ hàng hóa. Việc này nhằm đảm bảo rằng các thông tin và tài liệu được cung cấp đủ và chính xác để xác định xuất xứ hàng hóa một cách chính xác.

- Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra và xem xét hồ sơ, TCHQ sẽ đưa ra quyết định xác định trước xuất xứ hàng hóa. Quyết định này sẽ dựa trên các thông tin và tài liệu được cung cấp trong hồ sơ đề nghị, cũng như kết quả kiểm tra và xác minh của TCHQ.

- Việc xác định trước xuất xứ hàng hóa là một quy trình quan trọng trong hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu. Qua quá trình này, TCHQ đảm bảo rằng xuất xứ hàng hóa được xác định đúng theo quy định của pháp luật, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hải quan và quản lý hàng hóa trên cơ sở xuất xứ chính xác.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quy trình xác định trước xuất xứ hàng hóa cũng có thể được điều chỉnh và cụ thể hóa theo yêu cầu của từng ngành hàng, loại hàng hóa cụ thể. Điều này nhằm đảm bảo tính linh hoạt và sự phù hợp trong việc áp dụng quy định xác định xuất xứ hàng hóa cho từng trường hợp cụ thể.

 

4. Khai, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu

Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, việc khai báo và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ là một yêu cầu quan trọng. Theo quy định của Thông tư 39/2018/TT-BTC, người khai hải quan cần khai xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trên tờ khai hải quan điện tử.

- Cụ thể, khi hàng hóa xuất khẩu đáp ứng xuất xứ Việt Nam theo quy định tại Nghị định 31/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về xuất xứ hàng hóa, người khai hải quan sẽ khai theo cấu trúc "mô tả hàng hóa#&VN". Trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu có xuất xứ từ nước khác, người khai hải quan sẽ khai theo cấu trúc "mô tả hàng hóa#& (mã nước xuất xứ của hàng hóa)".

- Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu được sản xuất từ nhiều nguồn nguyên liệu có xuất xứ từ các nước khác nhau, không xác định được xuất xứ của hàng hóa hoặc hàng hóa xuất khẩu chỉ thực hiện một số công đoạn gia công lắp ráp, chế biến đơn giản tại Việt Nam, không đáp quy định tại hai trường hợp trên, người khai hải quan sẽ khai theo cấu trúc "mô tả hàng hóa#&KXĐ".

- Nếu việc khai hải quan được thực hiện trên tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan cần khai xuất xứ hàng hóa xuất khẩu tại ô "xuất xứ" trên tờ khai hải quan giấy theo mẫu HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC.

- Trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã được xác định trước xuất xứ thông qua văn bản thông báo của Tổng cục trưởng TCHQ, người khai hải quan cần khai số, ngày, thời hạn hiệu lực của văn bản thông báo kết quả xác định trước xuất xứ tại ô "giấy phép" trên tờ khai hải quan điện tử hoặc tờ khai hải quan giấy theo mẫu HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC.

- Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, người khai hải quan không cần nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho cơ quan hải quan.

Nếu người khai hải quan có yêu cầu nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc văn bản thông báo kết quả xác định trước xuất xứ, cơ quan hải quan sẽ tiếp nhận và tiến hành kiểm tra theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 của Thông tư 33/2023/TT-BTC.

Xem thêm >>> Các loại giấy chứng nhận xuất xứ ? Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nước ta hiện nay?

Nếu quý khách hàng gặp bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc pháp luật, hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi và hỗ trợ quý khách trong việc giải quyết vấn đề. Đội ngũ tư vấn pháp luật của chúng tôi sẽ tận tâm lắng nghe và cung cấp các giải pháp phù hợp, nhằm giúp quý khách hiểu rõ hơn về các quy định pháp luật và tìm ra những giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của quý khách. Chúng tôi cam kết đồng hành và hỗ trợ quý khách hàng trong mọi vấn đề pháp lý một cách tận tâm và chuyên nghiệp.