1. Điều kiện chung để thương nhân được xem xét cấp C/O lần đầu

Điều kiện chung để thương nhân được xem xét cấp Chứng chỉ Xuất xứ (C/O) lần đầu theo quy định tại Điều 13 Nghị định 31/2018/NĐ-CP bao gồm:

- Điều kiện về pháp lý: 

+ Thương nhân phải có đăng ký kinh doanh hợp pháp: Điều này đòi hỏi thương nhân phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng và còn hiệu lực. Điều này chứng tỏ rằng doanh nghiệp được phép hoạt động và được công nhận bởi cơ quan quản lý nhà nước.

+ Hoạt động đúng ngành nghề kinh doanh được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Thương nhân phải tuân thủ ngành nghề mình đã đăng ký kinh doanh. Điều này có nghĩa là các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải phù hợp và không vi phạm các quy định liên quan đến ngành nghề đã đăng ký.

- Điều kiện về tuân thủ pháp luật: 

+ Thương nhân không vi phạm pháp luật về quản lý xuất nhập khẩu: Điều này đảm bảo rằng thương nhân không vi phạm các quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của pháp luật, bao gồm các quy định về thủ tục, điều kiện, hạn chế hoặc cấm xuất nhập khẩu hàng hóa.

+ Không vi phạm pháp luật về thuế và các quy định liên quan khác: Thương nhân cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế và các quy định liên quan khác, bao gồm các quy định về thuế nhập khẩu, xuất khẩu và các quy định khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Điều kiện về hồ sơ: 

+ Đăng ký hồ sơ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: Thương nhân cần phải đăng ký hồ sơ với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để được xem xét cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Điều này đảm bảo quy trình xin cấp C/O được thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

+ Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Chỉ khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân đầy đủ và hợp lệ, thương nhân mới được xem xét cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Điều này đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin trong hồ sơ.

+ Đáp ứng các yêu cầu về thông tin và tài liệu cụ thể: Hồ sơ cần phải đáp ứng các yêu cầu về thông tin và tài liệu cụ thể theo quy định của cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Điều này bao gồm thông tin về doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, danh mục sản phẩm, và các tài liệu liên quan khác.

Tuân thủ các điều kiện này giúp đảm bảo quy trình xin cấp Chứng chỉ Xuất xứ (C/O) diễn ra một cách trơn tru và đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của các thông tin và tài liệu liên quan.

 

2. Quy định về hồ sơ xin cấp C/O lần đầu

- Hồ sơ thương nhân theo quy định tại Điều 13 Nghị định 31/2018/NĐ-CP bao gồm những nội dung như sau:

+ Đăng ký mẫu chữ ký và con dấu: Đăng ký mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thương nhân hoặc người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Ký Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và mẫu con dấu của thương nhân theo Mẫu số 01.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có dấu sao y bản chính của thương nhân.

+ Danh Mục cơ sở sản xuất: Danh Mục cơ sở sản xuất ra hàng hóa đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có) theo Mẫu số 02.

- Quy trình đăng ký: Hồ sơ thương nhân được khai báo qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn hoặc trang điện tử khác của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được Bộ Công Thương ủy quyền. Thương nhân được khuyến khích đăng ký hồ sơ thương nhân điện tử. Trường hợp không thể đăng ký điện tử, có thể nộp bộ hồ sơ tại trụ sở của cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

- Cập nhật và thay đổi: Mọi thay đổi trong hồ sơ thương nhân phải được cập nhật qua hệ thống điện tử hoặc thông báo cho cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trước khi đề nghị cấp mới. Hồ sơ thương nhân vẫn phải được cập nhật ít nhất mỗi 2 năm một lần, ngay cả khi không có thay đổi.

Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và cập nhật của thông tin trong hồ sơ thương nhân, đồng thời tăng tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý xuất xứ hàng hóa.

 

3. Trường hợp đặc biệt khi xin cấp C/O lần đầu

- Trường hợp doanh nghiệp được chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi hình thức tổ chức hoạt động kinh doanh: 

+ Doanh nghiệp chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi hình thức tổ chức hoạt động kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Trong trường hợp doanh nghiệp chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi hình thức tổ chức hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới phản ánh các thay đổi trong cơ cấu tổ chức hoặc hình thức hoạt động kinh doanh của họ. Điều này bảo đảm tính chính xác và pháp lý của hoạt động kinh doanh mới. Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới sau khi chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi hình thức tổ chức hoạt động kinh doanh là bước quan trọng để doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động một cách hợp pháp và được công nhận bởi cơ quan chức năng. Đồng thời, điều này cũng tạo điều kiện cho việc xin cấp Chứng chỉ Xuất xứ (C/O) lần đầu nếu cần thiết để thực hiện các hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

+ Doanh nghiệp chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi hình thức tổ chức hoạt động kinh doanh chưa từng được cấp C/O trước đó. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp đã trải qua quá trình chia, tách, sáp nhập, hoặc thay đổi hình thức tổ chức hoạt động kinh doanh, và sau quá trình này, họ sẽ hoạt động dưới một hình thức mới. Trước khi thay đổi, doanh nghiệp chưa từng được cấp Chứng chỉ Xuất xứ (C/O), có nghĩa là họ không có lịch sử hoặc kinh nghiệm trong việc xuất khẩu hàng hóa trước đó dưới tên miền mới hoặc hình thức mới. Doanh nghiệp trong trường hợp này sẽ cần đáp ứng các yêu cầu và điều kiện để xin cấp C/O lần đầu nếu họ muốn tham gia vào các hoạt động xuất khẩu hàng hóa sau khi đã thay đổi hình thức hoạt động kinh doanh.

- Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay thế: 

+ Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay thế: Doanh nghiệp đã được cấp một Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới để thay thế cho Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ, thường là do có sự thay đổi về thông tin đăng ký kinh doanh như địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, tên doanh nghiệp, v.v. Vì lí do này, họ cần được cấp một Giấy chứng nhận mới phản ánh các thay đổi này.

+ Doanh nghiệp chưa từng được cấp Chứng chỉ Xuất xứ (C/O) trước đó: Trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay thế, doanh nghiệp chưa từng có lịch sử được cấp C/O. Trong ngữ cảnh này, doanh nghiệp sau khi thay đổi thông tin và được cấp Giấy chứng nhận mới, họ có cơ hội xin cấp Chứng chỉ Xuất xứ (C/O) lần đầu nếu họ muốn tham gia vào các hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

Điều này ám chỉ rằng sau khi thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh và được cấp Giấy chứng nhận mới, doanh nghiệp có thể xem xét cấp Chứng chỉ Xuất xứ (C/O) lần đầu nếu họ muốn tham gia vào các hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

Điều này có nghĩa là trong các trường hợp đặc biệt như chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi hình thức tổ chức hoạt động kinh doanh hoặc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể được xem xét cấp C/O lần đầu nếu đáp ứng các điều kiện quy định. Điều này giúp đảm bảo rằng các doanh nghiệp sau khi trải qua các thay đổi tổ chức hoặc thông tin đăng ký vẫn có cơ hội được cấp C/O để xuất khẩu hàng hóa.

 

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là gì? Quy định hiện hành về chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu trực tiếp tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!