1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách chuyên khảo "Tư pháp quốc tế Việt Nam - Quan hệ dân sự, lao động, thương mại có yếu tố nước ngoài" được biên soạn bởi TS. Đỗ Văn Đại và PGS.TS. Mai Hồng Quỳ - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Chuyên khảo Tư pháp quốc tế Việt Nam - Quan hệ dân sự, lao động, thương mại có yếu tố nước ngoài

Tư pháp quốc tế Việt Nam - Quan hệ dân sự, lao động, thương mại có yếu tố nước ngoài

Tác giả: TS. Đỗ Văn Đại và PGS.TS. Mai Hồng Quỳ

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

3. Tổng quan nội dung sách

Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, những mối quan hệ kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, văn hóa ,,, giữa Việt Nam với khu vực và thế giới ngày càng phát triển. Hệ quả tất yếu của quá trình này là các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài cũng phát triển về nhiều mặt có sự tham gia của các quốc gia, các tổ chức quốc tế và của công dân, pháp nhân của các quốc gia. Chính vì vậy mà tư pháp quốc tế Việt Nam ngày càng được sử dụng để điều chỉnh một số vấn đề liên quan đến quan hệ vượt ra khỏi biên giới của Việt Nam.

Để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, pháp nhân, cá nhân Việt Nam, của Nhà nước Việt Nam cũng như các tổ chức, pháp nhân, cá nhân nước ngoài, của Nhà nước nước ngoài trong giao lưu dân sự quốc tế, đòi hỏi chúng ta phải nắm vững và xử lý những vấn đề lý luận và thực tế để điều chỉnh pháp lý các mối quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc một số vấn đề cần thiết và bổ ích về tư pháp quốc tế Việt Nam, TS. Đỗ Văn Đại và PGS.TS. Mai Hồng Quỳ - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã biên soạn cuốn sách "Tư pháp quốc tế Việt Nam - Quan hệ dân sự, lao động, thương mại có yếu tố nước ngoài".

Khác với các tài liệu về tư pháp quốc tế khác trên thị trường sách Việt Nam hiện nay, cuốn chuyên khảo "Tư pháp quốc tế Việt Nam - Quan hệ dân sự, lao động, thương mại có yếu tố nước ngoài" do TS. Đỗ Văn Đại và PGS.TS. Mai Hồng Quỳ biên soạn tập trung vào Tư pháp quốc tế của Việt Nam. 

Về mặt nội dung, các tác giả đị sâu phân tích văn bản pháp luật Việt Nam liên quan đến ba vấn đề lớn của quan hệ dân sự, lao động, thương mại có yếu tố nước ngoài, đó là vấn đề xung đột thẩm quyền, xung đột pháp luật, công nhận và cho thi hành quyết định của Tòa án hay trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Về mặt hình thức, cuốn sách được chia thành hai phần.

- Phần thức nhất đề cập đến những vấn đề chung nhất của tư pháp quốc tế Việt Nam;

- Phần thứ hai, phân tích những vấn đề cụ thể thường gặp có yếu tố nước ngoài như hôn nhân và gia điình; hợp đồng tài sản; quan hệ ngoài hợp đồng; đại diện, quyền sở hữu trí tuệ.

Cấu trúc cuốn sách được biên soạn cụ thể như sau:

Phần mở đầu

I. ĐỐi tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế Việt Nam

1. Khái niệm "dân sự"

2. Khái niệm "yếu tố nước ngoài"

II. Phạm vi điều chỉnh của tư pháp quốc tế Việt Nam

III. Nguồn của tư pháp quốc tế Việt Nam

1. Nguồn quốc tế

2. Nguồn quốc nội

3. Quan hệ giữa các nguồn

IV. Phương pháp trình bày

Phần 1. Những quy định chung của tư pháp quốc tế Việt Nam

Chương 1. Thẩm quyền tài phán quốc tế của Tòa án Việt Nam

I. Trường hợp Tòa án Việt Nam có thẩm quyền tài phán

1. Thẩm quyền tài phán quốc tế chung của Tòa án Việt Nam

a. Những quy định về thẩm quyền tài phán chung

b. Hiệu lực của những quy định về thẩm quyền tài phán chung

2. Thẩm quyền tài phán quốc tế riêng biệt của Tòa án Việt Nam

a. Những quy định về thẩm quyền tài phán quốc tế riêng biệt

b. Hiệu lực của những quy định về thẩm quyenf tài phán riêng biệt

II. Trường hợp Tòa án Việt Nam không có thẩm quyền tài phán

1. Vụ việc đã được Tòa án nước ngoài thụ lý giải quyết 

a. Khi tồn tại điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia

b. Khi không tồn tại điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia

2. Vụ việc có một bên là Nhà nước nước ngoài

a. Thực trạng văn bản

b. Phương hướng giải quyết

3. Những trường hợp không có thẩm quyền khác?

a. Khi pháp luật áp dụng không phải là pháp luật Việt Nam

b. Khi tiếp nhận thuyết forum non conveniens

Chương 2. Giải quyết xung đột pháp luật

I. Những phương pháp giải quyết xung đột pháp luật

1. Phương pháp gián tiếp giải quyết xung đột pháp luật

2. Phương pháp trực tiếp giải quyết xung đột pháp luật

1. Quy phạm thực chất từ nguồn quốc tế

2. Quy phạm thực chất từ nguồn quốc nội

3. Quy phạm áp dụng bắt buộc

a. Khái niệm quy phạm bắt buộc

b. Thừa nhận quy phạm áp dụng bắt buộc

II. Phương pháp phổ thông giải quyết xung đột pháp luật

1. Quy phạm xung đột pháp luật

a. Khái niệm quy phạm xung đột pháp luật

b. Áp dụng quy phạm xung đột pháp luật

2. Áp dụng pháp luật nước ngoài

a. Tìm kiếm nội dung pháp luật nước ngoài

b. Một số vấn đề cơ bản khi áp dụng pháp luật nước ngoài

Chương 3. Công nhận và cho thi hành quyết định của Tòa án, Trọng tài nước ngoài

I. Công nhận và cho thi hành quyết định của Trọng tài nước ngoài

1. Một số nguyên tắc

2. Những trường hợp không công nhận và cho thi hành 

II. Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài

1. Một số nguyên tắc

2. Những trường hợp không công nhận và cho thi hành

Phần 2. Những quy định chuyên biệt của tư pháp quốc tế Việt Nam

Chương 1. Quan hệ hôn nhân và gia đình

I. Kết hôn có yếu tố nước ngoài

1. Thẩm quyền giải quyết kết hôn

a. Kết hôn tại Việt Nam

b. Kết hôn ngoài Việt Nam

2. Pháp luật điều chỉnh kết hôn

a. Nghi thức kết hôn

b. Điều kiện kết hôn

II. Ly hôn có yếu tố nước ngoài

1. Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam

a. Ly hôn có một người là công dân Việt Nam

b. Ly hôn có hai người không phải là công dân Việt Nam

c. Ly hôn có hai người là công dân Việt nam

2. Pháp luật áp dụng

a. Pháp luật điều chỉnh tố tụng

b. Pháp luật điều chỉnh nội dung

3. Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định nước ngoài

Chương 2. Một số quan hệ khác

I. Quan hệ hợp đồng

1. Quan hệ hợp đồng trước Trọng tàu

a. Thẩm quyền giải quyết của Trọng tài quốc tế Việt Nam

b. Tố tụng và pháp luật áp dụng trước Trọng tài

c. Hủy quyết định của Trọng tài

2. Quan hệ hợp đồng trước Tòa án

a. Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam

b. Pháp luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng

II. Quan hệ tài sản

1. Quan hệ tài sản nói chung

a. Thẩm quyền tài phán của Tòa án Việt Nam

b. Pháp luật áp dụng đối với quan hệ tài sản

2. Quan hệ thừa kế

a. Thẩm quyền tài phán của Tòa án Việt Nam

b. Pháp luật áp dụng đối với thừa kế

3. Quan hệ phá sản

a. Thẩm quyền tài phán của Tòa án Việt Nam

b. Pháp luật áp dụng vào quan hệ phá sản

c. Công nhận và cho thì hành quyết định của Tòa án nước ngoài

4. Quan hệ sở hữu trí tuệ

a. Quan hệ quyền tác giả

b. Quan hệ nhẫn hiệu hàng hóa

III. Quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

1. Thẩm quyền tài phán của Tòa án Việt Nam

a. Sự việc xảy ra ở Việt Nam

b. Sự việc xảy ra ở nước ngoài

2. Pháp luật điều chỉnh bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

a. Nguyên tắc xác định pháp luật áp dụng

b. Một số ngoại lệ của nguyên tắc xác định pháp luật áp dụng

IV. Quan hệ đại diện

1. Thẩm quyền tài phán của Tòa án Việt Nam

2. Pháp luật điều chỉnh quan hệ đại diện

a. Pháp luật điều chỉnh quan hệ đại diện theo pháp luật

b. Pháp luật điều chỉnh quan hệ đại diện theo ủy quyền

V. Quan hệ tố tụng tại Tòa án Việt Nam

1. Pháp luật điều chỉnh tố tụng của Tòa án Việt Nam

2. Phạm vi của pháp luật điều chỉnh tố tụng của Tòa án Việt Nam

a. Những vấn đề thuộc phạm vi pháp luật điều chỉnh tố tụng

b. Những vấn đề không thuộc phạm vi pháp luạt điều chỉnh tố tụng

4. Đánh giá bạn đọc

Tư pháp quốc tế là một trong những môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân luật tại các cơ sở đào tạo luật trên cả nước. Đối với sinh viên, người làm thực tiện cũng như nhà nghiên cứu, tư pháp quốc tế là một phạm trù rất phức tạp. Phức tạp  bởi tư duy, lập luận, vận dụng những quy định trong lĩnh vực này rất đặc thù so với những lĩnh vực pháp lý khác. Sự phức tạp còn thể hiện ở chỗ, tư pháp quốc tế liên quan đến nhiều vấn đề của pháp luật tư, từ gia đình đến doanh nghiệp ít hay nhiều đều được tư pháp quốc tế đề cập đến.

Với sự kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tiễn, cuốn sách "Tư pháp quốc tế Việt Nam - Quan hệ dân sự, lao động, thương mại có yếu tố nước ngoài" mang lại cho bạn đọc thông tin của nhiều bản án, quyết định của Tòa án và Trọng tài Việt Nam. Ngoài ra, đối với những vấn đề mà pháp luật Việt Nam chưa hoàn thiện, các tác giả còn đưa ra quan điểm cùng với thông tin về pháp luật nước ngoài để bạn đọc tham khảo nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực quan hệ dân sự, lao động và kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.

5. Kết luận

Cuốn sách Tư pháp quốc tế Việt Nam - Quan hệ dân sự, lao động, thương mại có yếu tố nước ngoài" được biên soạn bởi hai nhà sư phạm luôn quan rấm tới thực tiễn, nội dung cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị thực tiễn đối với bạn đọc, đặc biệt có thể sử dụng như giáo trình, học liệu bổ trợ cho sinh viên chuyên ngành luật , kinh tế, quốc tế.

Cuốn sách được biên soạn và ấn hành năm 2010, cho đến nay các quy định pháp luật của Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp quốc tế cũng đã có nhiều thay đổi, song những vấn đề cơ bản và cốt lõi mà các tác giả truyền tải trong cuốn sách vẫn là sườn để người học dựa trên đó mà nghiên cứu và tìm hiểu, áp dụng trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành về các vấn đề liên quan.

Trên đây là chia sẻ tổng quan về nội dung cuốn sách "Tư pháp quốc tế Việt Nam - Quan hệ dân sự, lao động, thương mại có yếu tố nước ngoài". Hy vọng sẽ là những thông tin hữu ích giúp bạn đọc lựa chọn được cuốn sách mình cần thiết. 

Chúng tôi thường xuyên cập nhật và giới thiệu những cuốn sách luật hay và hữu ích trong chuyên mục "Sách luật", rất mong nhận được sự quan tâm, theo dõi của bạn đọc nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Tư pháp quốc tế Việt Nam - Quan hệ dân sự, lao động, thương mại có yếu tố nước ngoài".