1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Hỏi - đáp pháp luật về thuế thu nhập cá nhân" do Luật sư Phạm Thanh Hữu biên soạn.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Hỏi – đáp pháp luật về thuế thu nhập cá nhân (LS. Phạm Thanh Hữu)

Hỏi đáp pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

Tác giả: Luật sư Phạm Thanh Hữu

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật

3. Tổng quan nội dung sách

Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 đã được Quốc hội nước ta thông qua ngày 21/11/2007, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2009.

Luật này quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuê, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân, Sau khi Luật được ban hành, để triển khai thi hành Luật có hiệu quả và phù hợp với những thay đổi của tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan đã ban hành những quy định sửa đổi, bổ sung, cũng như hướng dẫn thi hành.

Những quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân là vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến mọi người, tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân chưa nắm rõ các quy định này dẫn đến việc phải đối mặt với rủi ro pháp lý, không bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và nắm bắt được các quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, Luật sư Phạm Thanh Hữu đã bien soạn cuốn sách "Hỏi đáp pháp luật về thuế thu nhập cá nhân" được ấn hành bởi Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật.

Nội dung cuốn sách được biên soạn dưới dạng hỏi đáp gồm 87 câu hỏi và trả lời được bien soạn dưới hình thức tìm hiểu, phân tích, đánh giá, bình luận các quy định của pháp luật hiện hành về thuế thu nhập cá nhân cũng như cập nhật danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan hướng dẫn vấn đề này.

Cấu trúc nội dung cuốn sách như sau:

Chương 1. Những quy định chung

Câu hỏi 1. Phạm vi điều chỉnh của Luật Thuế thu nhập cá nhân được quy định như thế nào?

Câu hỏi 2. Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 quy định về đối tượng nộp thuế như thế nào?

Câu hỏi 3. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm những khoản nào?

Câu hỏi 4. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của các đối tượng nào sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Câu hỏi 5. Cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất khi chuyển nhượng cho người khác thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Câu hỏi 6. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Câu hỏi 7. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản của đối tượng nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Câu hỏi 8. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Câu hỏi 9. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Câu hỏi 10. Thu nhập từ tiền lãi gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Câu 11. Được người thân ở nước ngoài gửi ngoại tệ về cho thì khoản tiền này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Câu 12. Tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Câu 13. Tiền lương hưu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Câu hỏi 14. Thu nhập từ học bổng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Câu hỏi 15. Thu nhập từ các khoản bồi thường có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Câu hỏi 16. Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Câu hỏi 17. Thu nhập nhận dược từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Câu hỏi 18. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Câu hỏi 19. Thu nhập của cá nhân là chủ tàu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Câu hỏi 20. Tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp quá ít thì có được miễn đóng hay không?

Câu hỏi 21. Trường hợp nào sẽ được giảm thuế thu nhập cá nhân?

Câu hỏi 22. Người dân sẽ được cấp bao nhiêu mã số thuế?

Câu hỏi 23. Thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải làm thế nào để tính thuế thu nhập cá nhân?

Câu hỏi 24. Thu nhập chịu thuế nhận được không bằng tiền phải làm thế nào để tính thuế thu nhập cá nhân?

Câu hỏi 25. Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú được quy định như thế nào?

Câu hỏi 26. Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được quy định như thế nào?

Câu hỏi 27. Việc quản lý thuế đối với thuế thu nhập cá nhân được quy định như thế nào?

Câu hỏi 28. Trường hợp nào sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Câu hỏi 29. Trường hợp nếu có điều ước quốc tế quy định nội dung khác với Luật thuế thu nhập cá nhân thì áp dụng như thế nào?

Chương 2. Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú

Câu hỏi 30. Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh được quy định như thế nào?

Câu hỏi 31. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được quy định như thế nào?

Câu hỏi 32. Thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn được quy định như thế nào?

Câu hỏi 33. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn được quy định như thế nào?

Câu hỏi 34. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được quy định như thế nào?

Câu hỏi 35. Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng được quy định như thế nào?

Câu hỏi 36. Thu nhập chịu thuế từ bản quyền được quy định như thế nào?

Câu hỏi 37. Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại được quy định như thế nào?

Câu hỏi 38. Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng được quy định như thế nào?

Câu hỏi 39. Mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân là bao nhiêu?

Câu hỏi 40. Mức giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc là bao nhiêu?

Câu hỏi 41. Trường hợp hai vợ chồng có một con nhỏ, thì cả hai có được đăng ký con nhỏ là người phụ thuộc để được hưởng mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc hay không?

Câu 42. Những ai thuộc diện là người phụ thuộc?

Câu 43. Vấn đề giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo được quy định như thế nào?

Câu 44. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công được quy định như thế nào?

Câu 45. Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyên nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng được quy định như thế nào?

Câu hỏi 46. Biểu thuế lũy tiến từng phần được áp dụng đối với đối tượng nào?

Câu hỏi 47. BIểu thuế toàn phần được áp dụng đối với đối tượng nào?

Câu 48. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Câu hỏi 49. Cá nhân có thu nhập chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Câu hỏi 50. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm cung cấp thông tin về thu nhập và người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế thuộc đơn vị mình quản lý hay không?

Chương 3. Căn cứ tính thuế dối với cá nhân không cư trú

Câu hỏi 51. Thuế đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú được quy định như thế nào?

Câu hỏi 52. Thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được quy định như thế nào?

Câu hỏi 53. Thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được quy định như thế nào?

Câu hỏi 54. Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú được quy định như thế nào?

Câu hỏi 55. Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân không cư trú được quy định như thế nào?

Câu hỏi 56. Thuế đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại của cá nhân không cư trú được quy định như thế nào?

Câu hỏi 57. Thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng của cá nhân không cư trú được quy định như thế nào?

Câu hỏi 58. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú được quy định như thế nào?

Câu hỏi 59. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân không cư trú được quy định như thế nào?

Câu hỏi 60. Đối tượng nộp thuế là cá nhân không cư trú có trách nhiệm ke khai, nộp thuế thu nhập như thế nào/

Chương 4. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Câu hỏi 61. Đối tượng nào phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Câu hỏi 62. Đối tượng nào không phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Câu hỏi 63. Việc khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dược thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 64. Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân được quy định như thế nào?

Câu hỏi 65. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân được quy định như thế nào?

Câu hỏi 66. Trách nhiệm tiếp nhận và xử lý hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cơ quan thuế được quy định như thế nào?

Câu hỏi 67. Nguyễn văn A đang làm việc cho công ty X, đến tháng 7 năm 2020 anh A chuyển đến công ty Y (công ty Y là công ty mẹ của công ty X) thì cách quyết toán thuế cho trường hợp này là như thế nào?

Câu hỏi 68. Doanh nghiệp mới thành lập năm 2020, chưa có lao động và không phát sinh chi trả thu nhập. Vậy có phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN hay không?

Câu hỏi 69. Về thời hạn quyết toán thu nhập toàn cầu của người nước ngoài, nếu người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam từ năm 2019, năm 2021 mới quyết toán thu nhập từ năm 2019 thì có bị phạt không? Hồ sơ, thủ tục và thời gian xin xác nhận của cơ quan thuế về việc nộp thuế tại Việt Nam như thế nào?

Câu hỏi 70. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 có thay đổi gì khác so với quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019? Cá nhân quyết toán ở đâu? Đơn vị nào tiếp nhận và hướng dẫn chi tiết cho người nộp thuế?

...

Quy định xử lý vi phạm về thuế và danh mục các văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

4. Đánh giá bạn đọc

Quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân tác động tới hầu hết các cá nhân do đó việc nắm bắt và hiểu đúng đắn các quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân là điều vô cùng cần thiết. Song các quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân lại được quy định ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau, lại được sửa đổi, bổ sung nhiều lần khiến người đọc rất khó khăn trong tìm hiểu và rạch ròi được từng vấn đề đang cần giải đáp. 

Cuốn sách "Hỏi đáp pháp luật về thuế thu nhập cá nhân" được Luật sư Phạm Thanh Hữu biên soạn dưới dạng cấu trúc hỏi và đáp tập trung trình bày những vấn đề pháp lý căn bản và là vấn đề nhận được nhiều quan tâm của mọi đối tượng trên thực tiễn. Việc hệ thống rạch ròi như vậy giúp người đọc thuận tiện hơn trong việc tra cứu, tìm hiểu và áp dụng hơn.

Cuốn sách "Hỏi đáp pháp luật về thuế thu nhập cá nhân" là một cuốn sách hữu ích dành cho những ai đang có nhu cầu tìm hiểu về pháp luật thuế thu nhập cá nhân,.

5. Kết luận

Cuốn sách "Hỏi đáp pháp luật về thuế thu nhập cá nhân" mới được ấn hành năm 2021, tác giả biên soạn trên cơ sở các quy định mới nhất về vấn đề này, do vậy đây là một tài liệu tham khảo hữu ích, có giá trị thực tiễn đối với bạn đọc, nhất là đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân và người phụ trách công tác thuế, kế toán trong doanh nghiệp.

Hy vọng những chia sẻ trên đây là một kênh đánh giá sách luật hiệu quả và tin cậy đối với bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích hãy lan toàn đến với nhiều người hơn để chúng tôi có thêm động lực tìm kiếm và giới thiệu tới bạn đọc nhiều hơn nữa những cuốn sách luật hay và hữu ích.

Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Hỏi đáp pháp luật về thuế thu nhập cá nhân".