1. Giới thiệu tác giả

Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Tác giả: PGS.TS Võ Văn Nhị

Tập thể tác giả:

  1. PGS.TS. Võ Văn Nhị
  2. 2. TS. Phạm Ngọc Toàn
  3. TS. Nguyễn Thị Hằng Nga
  4. NCS.ThS. Bùi Thị Trúc Quy
  5. NCS.ThS. Lê Anh Tuấn
  6. NCS.ThS. Lê Quang Mẫn
  7. NCS.ThS. Hồ Xuân Hữu

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

Tác giả: PGS.TS Võ Văn Nhị

Nhà xuất bản Tài chính

3. Tổng quan nội dung sách

Để tăng cường hiệu quả hoạt động và phát triển hoạt động kinh doanh thì các doanh nghiệp Việt Nam cần phải có sự hỗ trợ mạnh mẽ, thiết thực của nhiều công cụ quản lý khác nhau trong đó kế toán quản trị được xem là một công cụ quản lý quan trọng vì tính hữu dụng rất cao đối với công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp. Kinh nghiệm quản lý kết hợp với thông tin thích hợp do kế toán quản trị cung cấp sẽ là nền tảng quan trọng cho các quyết định kinh doanh thành công của doanh nghiệp.

Kế toán quản trị đã được nghiên cứu, giảng dạy và áp dụng ở Việt Nam hơn ba thập kỷ qua và đã có những thành tựu rất đáng kể. Tuy nhiên, với sự thay đổi của môi trường kinh doanh và phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ nên kế toán quản trị đã có nhiều thay đổi về nội dung cũng như phương pháp để đáp ứng nhu cầu thông tin trong điều kiện mới. Bên cạnh kế toán quản trị truyền thống đã hình thành và phát triển kế toán quản trị chiến lược, kế toán quản trị môi trường, kế toán phát triển bền vững… Sự phát triển phong phú các nội dung kế toán quản trị để phù hợp với sự phát triển của xã hội của nền kinh tế là minh chứng về sự cần thiết và vai trò quan trọng của kế toán quản trị trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Nhằm giúp các bạn sinh viên các trường đại học có tài liệu học tập, tham khảo về kế toán quản trị cũng như giúp cho các nhà quản trị, các nhà thực hành kế toán doanh nghiệp, những ai làm công tác kế toán DN có tài liệu để tìm hiểu và ứng dụng kế toán quản trị vào hoạt động thực tế, PGS. TS. Võ Văn Nhị - TS. Phạm Ngọc Toàn (ĐH Kinh tế TP.HCM), TS. Nguyễn Thị Hằng Nga (ĐH Ngân hàng Tp HCM), NCS. ThS. Bùi Thị Trúc Quy (ĐH Thủ Dầu Một), NCS. ThS. Lê Anh Tuấn (ĐH Duy Tân),NCS. ThS. Lê Quang Mẫn (ĐH Tài chính Makerting), NCS. ThS. Hồ Xuân Hữu (ĐH Sài Gòn) cùng biên soạn.

Cuốn sách được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:

Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị

1.1. Quá trình phát triển của kế toán quản trị (KTQT)

1.2. Định nghĩa về kế toán quản trị

1.3. Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của KTQT

1.3.1. Vai trò của kế toán quản trị

1.3.2. Chức năng của KTQT

1.3.3. Nhiệm vụ của KTQT và của kế toán viên quản trị

1.4. Thông tin KTQT và đối tượng sử dụng thông tin KTQT

1.4.1. Thông tin KTQT

1.4.2. Đối tượng sử dụng thông tin KTQT

1.5. Phương pháp KTQT

1.6. Nội dung KTQT

1.7. Tổ chức KTQT

1.7.1. Cơ cấu tổ chức bộ phận kế toán quản trị

1.7.2. Tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin

1.8. Xu hướng phát triển của KTQT

Chương 2: Kế toán quản trị chi phí

2.1. Vai trò và chức năng của kế toán quản trị chi phí

2.2. Phân loại chi phí trong kế toán quản trị

2.3. Các mô hình kế toán chi phí

2.4. Phân tích biến động chi phí

2.5. Tổ chức kế toán chi phí

Chương 3: Dự toán ngân sách

3.1. Mục đích và chức năng của dự toán ngân sách

3.2. Phân loại dự toán ngân sách

3.3. Mô hình dự toán ngân sách

3.4. Quy trình và phương pháp lập dự toán ngân sách

Chương 4: Kế toán trách nhiệm

4.1. Một số vấn đề chung về kế toán trách nhiệm

4.2. Căn cứ tổ chức kế toán trách nhiệm

4.3. Các trung tâm trách nhiệm

4.4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá trách nhiệm quản lý của các trung tâm trách nhiệm

Chương 5: Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định

5.1. Vai trò và nhiệm vụ kế toán quản trị trong việc thiết lập thông tin phục vụ cho việc ra quyết định

5.2. Thiết lạp thông tin cho việc ra quyết định ngắn hạn

Chương 6: Kế toán quản trị chiến lược

6.1. Khái niệm, vai trò và nhiệm vụ của kế toán quản trị chiến lược

6.2. Căn cứ tổ chức kế toán quản trị chiến lược

6.3. Nội dung kế toán quản trị chiến lược

6.4. Các phương pháp kỹ thuật sử dụng trong kế toán quản trị chiến lược

Chương 7: Kế toán quản trị môi trường

7.1. Khái niệm kế toán quản trị môi trường

7.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán quản trị môi trường

7.3. Nội dung kế toán quản trị môi trường

7.4. Phương pháp kỹ thuật sử dụng trong kế toán quản trị môi trường

7.5. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế môi trường

7.6. Trình bày và công bố thông tin của kế toán quản trị môi trường

Phần đọc và tham khảo thêm

Dưới đây là nội dung chia sẻ của Luật Minh Khuê về kế toán quản trị môi trường để bạn đọc tham khảo:

Ủy ban Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (UNDSD) định nghĩa: “Kế toán quản trị môi trường là một sự hiểu biết tốt hơn và đúng đắn hơn về kế toán quản trị. Mục đích tổng quát của sử dụng thông tin kế toán quản trị môi trường là cho các tính toán nội bộ của tổ chức và cho ra quyết định. Quá trình xử lý thông tin của kế toán quản trị môi trường phục vụ cho việc ra quyết định bao gồm các tính toán vật chất như nguyên liệu, năng lượng tiêu thụ, dòng luân chuyển vật tư và lượng vật chất bị loại bỏ hoặc xả thải và các tính toán tài chính có tính tiền tệ đối với chi phí (cả phần bỏ thêm và tiết kiệm được) doanh thu và thu nhập có liên quan đến các hoạt động có khả năng ảnh hưởng và tác động tiềm tàng đến môi trường”.

Kế toán quản trị môi trường mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, trong đó, phải kể đến những lợi ích cơ bản như sau:

- Kế toán quản trị môi trường giúp doanh nghiệp nhận dạng đầy đủ, xác định chính xác và phân bổ đúng đắn các khoản chi phí môi trường, giúp cho việc định giá sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh chính xác. Căn cứ vào đó, doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định phù hợp về chiến lược sản phẩm cũng như đầu tư thiết bị và công nghệ.

- Việc áp dụng kế toán quản trị môi trường sẽ giúp nâng cao uy tín, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. kế toán quản trị môi trường sẽ giúp cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và toàn diện hơn để đo lường quá trình thực hiện, từ đó cải thiện hình ảnh của doanh nghiệp với các bên liên quan, giúp doanh nghiệp cải thiện quan hệ với chủ nợ, ngân hàng, cổ đông, khách hàng…

- Áp dụng kế toán quản trị môi trường giúp giảm giá thành sản xuất. Nếu thực hiện tốt kế toán quản trị môi trường, doanh nghiệp sẽ hạn chế được yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, năng lượng, nhân công bị tiêu hao trong quá trình tạo ra ô nhiễm, làm tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, tăng lợi thế cạnh tranh do giảm được giá thành sản phẩm.

- Việc thực hiện tốt kế toán quản trị môi trường giúp nhà quản trị có thể đưa ra những quyết định quan trọng như giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, đầu tư máy móc thiết bị để sản xuất tốt hơn, sạch hơn, đem lại những sản phẩm có chất lượng, dẫn đến làm giảm giá thành. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh về giá bán và lợi nhuận cao hơn, giảm được các vấn đề về mặt pháp lý.

- Kế toán quản trị môi trường còn giúp cải tiến hệ thống hạch toán hiện có nhờ vào việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán khoa học và gắn kết được các luồng thông tin từ các bộ phận của doanh nghiệp.

- Kế toán quản trị chi phí môi trường giúp kiểm soát chi phí hoạt động và cải thiện môi trường nhờ vào việc kiểm soát chất thải gắn với nguồn phát sinh.

Hiện trạng triển khai kế toán quản trị môi trường ở Việt Nam:

Ở Việt Nam, Luật Môi trường được ban hành lần đầu vào năm 1993 và Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi vào năm 2005. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 quy định về đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường. Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP; Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/09/2012, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 152/2011/TT-BTC… Tuy nhiên, theo khảo sát hiện nay Việt Nam chưa ban hành chế độ kế toán có liên quan đến việc áp dụng kế toán quản trị môi trường trong doanh nghiệp. Các chế độ kế toán hiện hành chưa có các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp trong việc bóc tách và theo dõi chi phí sản xuất kinh doanh, chưa có các tài khoản cần thiết để hạch toán các khoản chi phí môi trường... Bên cạnh đó, chưa có nhiều cơ chế, chính sách của Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và áp dụng kế toán quản trị môi trường.

Việc nghiên cứu, triển khai áp dụng kế toán quản trị môi trường vào Việt Nam còn khá mới mẻ. Số lượng công trình nghiên cứu về vấn đề kế toán quản trị môi trường chưa nhiều. Hầu hết doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều đến kế toán quản trị môi trường, chưa bố trí cán bộ kế toán chuyên trách để tính toán các khoản chi phí, lợi ích môi trường và vẫn duy trì hệ thống kế toán truyền thống, chưa tích hợp các thông tin của kế toán quản trị môi trường vào hệ thống kế toán chung.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp dù đã quan tâm đến vấn đề kế toán quản trị môi trường nhưng còn gặp khó khăn trong việc áp dụng bởi những hạn chế về cách thức áp dụng, thiếu nhân lực và khoa học công nghệ… 

4. Đánh giá bạn đọc

Cuốn sách đã được các tác giả trình bày chi tiết về mặt lý luận và thực tiễn của các nội dung kế toán quản trị doanh nghiệp: tổng quát về kế toán quản trị; kế toán quản trị chi phí, dự toán ngân sách; kế toán trách nhiệm; kế toán quản trị chiến lược, kế toán quản trị môi trường. Có thể thấy đây là những vấn đề mang tính sống còn của doanh nghiệp, quản trị tốt những vấn đề này sẽ giúp doanh nghiệp vận hành ổn định, phát triển và bền vững.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích, có giá trị đối với nhiều đối tượng bạn đọc, trước hết phải kể đến bộ phận chủ doanh nghiệp, cá nhân phụ trách kế toán trong doanh nghiệp và là nền tảng kiến thức định hướng cho sinh viên đang theo học chuyên ngành kế toán hay quản trị doanh nghiệp.

5. Kết luận

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách Kế toán quản trị áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam".