1. Giới thiệu tác giả

Sách Luật đất đai và Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở do Hữu Đại và Vũ Tươi hệ thống.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Luật đất đai và Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở

Luật đất đai và Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở

Tác giả: Hữu Đại và Vũ Tươi hệ thống

Nhà xuất bản Thế Giới

3. Tổng quan nội dung sách

Sách "Luật Đất Đai - Quy Định Mới Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai, Nhà Ở" là cuốn sách được cập nhật các văn bản hướng dẫn thực hiện mới nhất  hiện nay. Ngày 19-11-2019, Chính phủ ban hành Nghi định số 91/2019/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định này gồm các đối tượng dưới đây có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này xảy ra trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác:

a) Hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sau đây gọi chung là cá nhân);

b) Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở tôn giáo (sau đây gọi chung là tổ chức).

Bên canh đó, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp cũng ban hành các văn bản quy định về thu tiền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất,… Cụ thể như: Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26-10-2019 Sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 12-9-2019 Hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTNMT ngày 12-9-2019 Hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25-11-2019 Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;…

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đất đai và bạn đọc quan tâm đến những quy định mới nêu trên, tác giả Hữu Đại và Vũ Tươi đã hệ thống cuốn sách: "Luật đất đai và Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở"

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất: Luật Đất đai

Phần này tác giả trích toàn văn Văn bản hợp nhất số 21/VBHN ngày 10/12/2018 của Văn phòng quốc hội Hợp nhất Luật đất đai

Phần thứ hai. Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

1. Nghị định 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

3. Nghị định 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất

4. Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất

5. Nghị định 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

6. Nghị định 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

7. Nghị định 79/2019/NĐ-CP Sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

Phần thứ ba: Các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

8. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2019 về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

9. Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2019 Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

10. Thông tư 07/2019/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng  đất, tài sản gắn liền với đất

Phần thứ tư: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

11. Nghị định 91/2019/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Luật Minh Khuê chia sẻ một vài quy định về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo Thông tư 07/2019/TT-BTP để bạn đọc tham khảo:

Điều 4. Các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gồm:

a) Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất;

b) Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất;

c) Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất;

d) Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

đ) Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

e) Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật;

g) Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký;

h) Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp;

i) Xóa đăng ký thế chấp.

2. Trường hợp đăng ký thế chấp theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thì thực hiện như đối với đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là nhà ở, công trình xây dựng.

3. Việc đăng ký thế chấp quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện đối với các trường hợp thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên thế chấp, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của người khác hoặc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của cả bên thế chấp và của người khác.

Điều 5. Nguyên tắc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc đăng ký thế chấp theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này cho người yêu cầu đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 102/2017/NĐ-CP và chỉ thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp bên thế chấp là người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Các bên tham gia hợp đồng thế chấp phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung thỏa thuận về giá trị tài sản bảo đảm, nghĩa vụ được bảo đảm, việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên thế chấp hoặc của người khác theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Thông tư này và các quy định khác có liên quan của pháp luật dân sự; thỏa thuận về tài sản bảo đảm khác không phải là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nội dung khác mà các bên được thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp đã đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở thì không được đồng thời đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai đó; nếu đã đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thì không được đồng thời đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở.

3. Trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp và đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc nhà ở hình thành trong tương lai thì trước khi bán nhà ở trong dự án, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký để rút bớt tài sản thế chấp, trừ trường hợp chủ đầu tư, bên mua và bên nhận thế chấp có thỏa thuận khác.

Trường hợp chủ đầu tư thế chấp và đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng công trình không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác hoặc công trình xây dựng hình thành trong tương lai trong các dự án nêu trên theo quy định của pháp luật thì trước khi bán công trình xây dựng trong dự án, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký để rút bớt tài sản thế chấp.

4. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai theo nguyên tắc ghi nhận nội dung đăng ký trên cơ sở thông tin được kê khai trong Phiếu yêu cầu. Người yêu cầu đăng ký phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của thông tin được kê khai và của tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đăng ký.

4. Đánh giá bạn đọc

Nội dung cuốn sách là tập hợp các văn bản pháp luật quy định và hướng dẫn thực hiện các vấn đề, các thủ tục liên quan đến đất đai và nhà ở cập nhật đến năm 2019, bao gồm Luật đất đai, các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành và Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở phục vụ nhu cầu tra cứu và áp dụng trên thức tế của bạn đọc.

Nội dung cuốn sách hoàn toàn là các quy định pháp luật, không có phần phân tích, bình giải chuyên sâu. Cuốn sách trình bày toàn văn các văn bản pháp luật và có đính kèm các biểu mẫu văn bản áp dụng khi thực hiện các thủ tục hành chình về đất đai nhà ở giúp người đọc thuận tiện tra cứu và áp dụng. Tiết kiệm được thời gian cũng như tiền bạc để nhờ bên thứ ba tư vấn. Hoặc là cơ sở để bạn đọc đối chiếu so với những gì đã được tư vấn từ bên thứ ba.

Bạn đọc là người đang tham gia vào các giao dịch về đất đai, nhà ở, thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, nhà ở có thể lựa chọn cuốn sách này để tìm hiểu các quy định pháp lý, chủ động nắm bắt để hạn chế rủi ro khi tiến hành trên thực tế.

Cũng cần nói thêm rằng, cuốn sách được các tác giả hệ thống vào năm 2019, cũng đã tập hợp những văn bản pháp luật về đất đai mới nhất song theo thời gian, cùng với sự vận động của thực tiễn, những quy định này sẽ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Do đo, khi sử dụng cuốn sách để tra cứu bạn đọc lưu ý kiểm tra lại hiệu lực của quy định được dẫn chiếu một lần nữa để đảm bảo lựa chọn và áp dụng đúng quy định.

5. Kết luận

Cuốn sách có giá trị thực tiễn đối với bạn đọc, phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu pháp luật về đất đai, nhà ở đối với mọi đối tượng quan tâm tới lĩnh vực pháp lý này.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! 

Nếu bạn có khó khăn trong việc tra cứu hiệu lực văn bản hay quy định pháp luật trong lĩnh vực nào đó, hãy liên hệ tổng đài 1900.6162 của Luật Minh Khuê, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp chính xác và nhanh chóng nhất giúp bạn!