1. Giới thiệu tác giả

Sách "Lý luận về nhà nước và pháp luật" gồm Quyển 1 và Quyển 2 được biên soạn bởi PGS.TS. GVCC. Phan Trung Hiền - Giảng viên cao cấp tại khoa Luật Trường đại học Cần Thơ. Tác giả đã có 12 năm chắp bút biên soạn và cho ra đời 16 cuốn sách pháp lý rất hữu ích đối với bạn đọc, nhất là đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ngành luật.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Lý luận về nhà nước và pháp luật quyển 1 - PGS.TS. Phan Trung Hiền

Lý luận về nhà nước và pháp luật - Quyển 1

Tác giả: PGS.TS.GVCC. Phan Trung Hiền

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật

Sách Lý luận về nhà nước và pháp luật quyển 2 - PGS.TS. Phan Trung Hiền

Lý luận về nhà nước và pháp luật - Quyển 2

3. Tổng quan nội dung sách

Lý luận về nhà nước  và pháp luật là môn học nên ftangr trong chương trình đào tạo cử nhân luật ở tấy cả các đơn vị đào tạo luật trong cả nước. Đây là môn cơ sở nền tẳng cho tất cae những môn học pháp luật về sau, nhưng lại chứa đựng nhiều nội dung lý thuyết và mang tính trừu tượng. Vì vậy, sinh viên, học viên có thể gặp một số khó khăn nhất định khi tiếp cận môn học, đặc biệt là đối với những sinh viên, học viên chưa từng nghiên cứu các nội dung về luật hoặc chưa công tác trong lĩnh vực pháp luật. Hiểu được điều đó, PGS.TS. Phan Trung Hiền đã biên soạn cuốn sách "Lý luận về nhà nước và pháp luật" gồm 2 quyển nhằm phục vụ người học chuyên ngành luật tiếp cận và nghiên cứu môn học thông qua những nội dung cơ bản nhất, gắn kết với những sự kiện lịch sử và những ví dụ minh họa.

Với mong muốn giảm tải tính trừu tượng và phức tạp của môn học "Lý luận về nhà nước và pháp luật" nhưng vẫn đảm bảo được các nội dung cơ bản nhất của môn học, trên cơ sở kế thừa những nghiên cứu trước đây, tác giả đã lựa chọn các thức trình bày các nội dung dưới hình thức ngắn gọn, súc tích và dễ tiếp cận, bên cạnh đó tác giả cập nhật thêm những kiến thức đương đại của khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật, cũng như quan điểm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay có ảnh hưởng đến cách nhình nhận và đánh giá về nhà nước và pháp luật.

Ở những lần tái bản sau, tác giả cũng đã cập nhật thêm những nội dung mới sửa đổi, bổ sung của các luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Lý luận về nhà nước và pháp luật - Quyển 1 có cấu trúc chương mục như sau:

Giới thiệu môn học

1. Đối tượng nghiên cứu

2. Phương pháp và phương pháp luận

3. Nội dung

4. Vị trí, vai trò của môn học "Lý luận về nhà nước và pháp luật" trong khoa học pháp lý

Phần thứ nhất. Những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật

Bài 1. Nguồn gốc của nhà nước và pháp luật

1. Một số quan điểm phi mácxít về nhà nước và pháp luật

2. Nguồn gốc của nhà nước theo quan điểm Mác - Lênin

3. Nguồn gốc của pháp luật theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin

4. Một số học thuyết, tư tưởng về pháp luật và nguồn gốc pháp luật

Bài 2. Bản chất, các kiểu và các hình thức nhà nước

1. Bản chất của nhà nước

2. Phân biệt nhà nước với các tổ chức khác trong xã hội

3. Vai trò của nhà nước trong xã hội

4. Kiểu nhà nước

5. Chức năng của nhà nước

6. Cơ quan nhà nước và bộ máy nhà nước

7. Hình thức nhà nước

8. Mối quan hệ giữa kiểu nhà nước và hình thức nhà nước

Bài 3. Bản chất, các kiểu và các hình thức pháp luật

1. Bản chất, những đặc trưng cơ bản của pháp luật

2. Phân biệt giữa pháp luật với các quy phạm xã hội khác (đặc trưng của pháp luật)

3. Mối quan hệ giữa pháp luật với các phạm trù xã hội khác

4. Vai trò của pháp luật

5. Kiểu pháp luật

6. Hình thức của pháp luật

7. Mối quan hệ giữa hình thức pháp luật  và nguồn của luật

Phần thứ hai. Nhà nước và pháp luật chiếm hữu nô lệ, phong kiến và tư sản

Bài 4. Nhà nước và pháp luật chiếm hữu nô lệ

1. Nhà nước chiếm hữu nô lệ

2. Pháp luật chiếm hữu nô lệ

Bài 5. Nhà nước và pháp luật phong kiến

1. Nhà nước phong kiến

2. Pháp luật phong kiến

Bài 6. Nhà nước tư sản

1. Các giai đoạn hình thành và phát triển của nhà nước tư sản

2. Bản chất của nhà nước tư sản

3. Chức năng của nhà nước tư sản

4. Bộ máy nhà nước tư sản

5. Hình thức của nhà nước tư sản

Bài 7. Pháp luật tư sản

1. Bản chất và đặc điểm của pháp luật tư sản

2. Các chế định nổi bật của pháp luật tư sản

3. Hình thức của pháp luật tư sản

4. Hệ thống pháp luật tư sản

5. Vấn đề pháp chế ở nhà nước tư sản

Phần thứ ba. Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bài 8. Bản chất, chức năng, hình thức của nhà nước xã hội chủ nghĩa

1. Quá trình hình thành và phát triển nhà nước xã hội chủ nghĩa

2. Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa

3. Đặc trưng cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa

4. Chức năng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

5. Hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bài 9. Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Đặc điểm của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Các cơ quan chính yếu trong bộ máy nhà nước Cộng hoad xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3. Sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nma

4. Hệ thống các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

5. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

6. Hoàn thiện bộ máy nhà nước và vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền

7. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị

8. Mối quan hệ giữa Nhà nước xã hội chủ nghĩa và cá nhân

Lý luận về nhà nước và pháp luật - Quyển 2 có cấu trúc chương mục như sau:

Phần thứ tư. Pháp luật xã hội chủ nghĩa

Bài 1. Bản chất, vai trò, nguyên tắc và hiệu quả của pháp luật xã hội chủ nghĩa

1. Bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa

2. Vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa

3. Hệ thống các nguyên tắc vủa pháp luật xã hội chủ nghĩa

4. Những phương hướng phát triển của pháp luật VIệt Nam hiên nay

Bài 2. Hình thức pháp luật xã hội chủ nghĩa

1. Khái niệm hình thức pháp luật xã hội chủ nghĩa

2. Văn bản pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam

3. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

4. Quan niệm về quyền lập hiến, lập pháp, lập quy ở Việt Nam và các yêu cầu về ban hành văn bản quy định chi tiết

5. Đánh giá tác động chính sách và thẩm tra sự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết

Bài 3. Quy phạm pháp luật

1. Khái niệm quy phạm pháp luật

2. Đặc điểm của quy phạm pháp luật

3. Cấu trúc của quy phạm pháp luật

4. Vai trò và hình thức thể hiện của quy phạm pháp luật

5. Phân loại quy phạm pháp luật

Bài 4. Hệ thống pháp luật

1. Khái niệm hệ thống pháp luật

2. Hệ thống cấu trúc của pháp luật

3. Các tiêu chuẩn xác định mức độ hoàn thiện của một hệ thống pháp luật

4. Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

5. Xây dựng pháp luật

6. Hệ thống hóa pháp luật

Bài 5. Quan hệ pháp luật

1. Khái niệm

2. Đặc điểm của quan hệ pháp luật

3. Thành phần của quan hệ pháp luật

4. Những điều kiện làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt một quan hệ pháp luật

5. Phân loại quan hệ pháp luật

Bài 6. Thực hiện pháp luật và giải thích pháp luật

1. Khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật

2. Áp dụng pháp luật

3. Các giai đoạn áp dụng pháp luật

4. Áp dụng pháp luật tương tự

5. Giải thích pháp luật

Bài 7. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

1. Hành vi hợp pháp và hành vi bất hợp pháp

2. Vi phạm pháp luật

3. Trách nhiệm pháp lý và truy cứu trách nhiệm pháp lý

4. Phòng và chống vi phạm pháp luật

Bài 8. Ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý

1. Khái niệm và đặc trưng của ý thức pháp luật

2. Các chức năng của ý thức pháp luật

3. Cấu trúc và phân loại ý thức pháp luật

4. Mối quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật

5. GIáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật

Bài 9. Pháp chế và điều chỉnh pháp luật

1. Khái niệm pháp chế và trật tự pháp luật

2. Các yêu cầu cơ bản của pháp chế

3. Vấn đề tăng cường pháp chế ở nước ta hiện nay

4. Những bảo đảm đối với pháp chế và trật tự pháp luật

5. Điều chỉnh pháp luật và cơ chế điều chỉnh pháp luật

6. Hiệu quả pháp luật

4. Đánh giá bạn đọc

Về tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập môn Lý luận về nhà nước và pháp luật thì tại mỗi cơ sở đào tạo luật như Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội đều đã biên soạn riêng giáo trình để sử dụng chung cho sinh viên. Song về môn học này vẫn có nhiều công trình nghiên cứu của nhiều nhà nghiên cứu như GS.TS. Nguyễn Minh Đoan, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm và một số tác giả khác. Nhìn chung, về hệ thống kiến thức thì đều đi sâu tìm hiểu về bản chất, nguồn gốc hình thành và phát triển nhà nước, pháp luật. Song với mỗi tài liệu của các tác giả khác nhau sẽ được trình bày với cấu trúc chương mục khác nhau, đồng thời cũng sẽ có những quan điểm riêng của mỗi tác giả trong cuốn sách do mình biên soạn.

Bộ sách "Lý luận về nhà nước và pháp luật" gồm 2 quyển được biên soạn bởi PGS.TS. Phan Trung Hiền phục vụ nhu cầu học tập và giảng dạy tại Khoa luật - Đại học Cần Thơ. Đồng thời với cách thức biên soạn tinh gọn, súc tích, giảm bớt tính trừu trượng, cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho những người quan tâm có nhu cầu nghiên cứu về hiện tượng "nhà nước" và "pháp luật". So với các giáo trình khác, tác giả đã không tách bạch phần nhà nước và pháp luật riêng biệt mà tác giả tiếp cận và trình bày theo hình thức nhà nước, trong đó tương ứng với hình thức nhà nước tác giả trình bày cả vấn đề về nhà nước và pháp luật. Cách thức biên soạn này cũng rất khoa học và thuận tiện theo dõi.

5. Kết luận

Trên đây là giới thiệu tổng quan về nội dung 2 quyển sách "Lý luận về nhà nước và pháp luật" do PGS.TS. Phan Trung Hiền biên soạn. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích phục vụ bạn đọc lựa chọn sách hiệu quả.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật và giới thiệu những cuốn sách hay tại chuyên mục "Sách luật". Rất mong nhận được sự quan tâm và theo dõi của đông đảo bạn đọc. Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Lý luận về nhà nước và pháp luật" của PGS.TS. Phan Trung Hiền.