1. Giới thiệu tác giả

Sách Nghiên cứu và phân tích một số bản án dân sự (Sách tham khảo) do tác giả Lê Thị Bích Chi chủ biên.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Nghiên cứu và phân tích một số bản án dân sự (Sách tham khảo)

Sách Nghiên cứu và phân tích một số bản án dân sự (Sách tham khảo)

Tác giả: Lê Thị Bích Chi (chủ biên)

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật

3. Tổng quan nội dung sách

Hiện nay ở Việt Nam việc tiếp cận, bình luận các bản án đối với công chúng nói chung và người học luật nói riêng là điều vô cùng dễ dàng và thuận tiện theo quy định tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3 2017 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của tòa án. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng xét xử của các tòa án thông qua các giải pháp nâng cao chất lượng bản án, hướng tới mục tiêu tăng cường công tác xây dựng và phát triển án lệ mà còn đem đến cơ hội tiếp cận thực tiễn xét xử đối với sinh viên chuyên ngành luật tại các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam.

Với mục đích chia sẻ phương pháp nghiên cứu và phân tích bản án phù hợp với sinh viên và cử nhân chuyên ngành luật tại các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam, đặc biệt hỗ trợ cho việc thực hành nghiên cứu, phân tích bản án cũng như thực hiện khóa luận hoặc chuyên đề tốt nghiệp cuối khóa đối với những đề tài liên quan đến thực tiễn xét xử các vụ án dân sự tại tòa án nhân dân, nhóm tác giả trân trọng giới thiệu cuốn sách tham khảo "Nghiên cứu và phân tích một số bản án dân sự".
Bên cạnh nội dung khái quát về hoạt động áp dụng pháp luật khi giải quyết các vụ án dân sự và hướng nghiên cứu, phân tích các bản án dân sự, cuốn sách tập trung nghiên cứu và phân tích các bản án về:
- Di sản thừa kế và phân chia di sản thừa kế
- Thế chấp tài sản bảo đảm tiền vay các tổ chức
- Nghĩa vụ trả tiền trong hợp đồng mua bán tài sản
- Lãi suất trong hợp đồng tín dụng
- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

Cuốn sách được trình bày với cấu trúc chương mục như sau:

Chương 1. Khái quát về hoạt động áp dụng pháp luật khi giải quyết các vụ án dân sự và bản án dân sự

1. Hoạt động áp dụng pháp luật khi giải quyết các vụ án dân sự

2. Nguyên tắc áp dụng pháp luật khi giải quyết các vụ án dân sự

3. Cấu trúc của bán án dân sự

4. Hướng nghiên cứu và phân tích các bản án dân sự

Chương 2. Di sản thừa kế và phân chia di sản thừa kế

1. Khái quát về thừa kế

2. Thời điểm mở thừa kế và người thừa kế theo pháp luật

3. Di sản

Chương 3. Thế chấp tài sản bảo đảm tiền vay tại tổ chức tín dụng

1. Khái quát về thế chấp tài sản bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng

2. Tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ

3. Điều kiện có hiệu lực của thế chấp tài sản

4. Bảo lãnh bằng thế chấp tài sản

5. Điều kiện xử lý tài sản thế chấp

Chương 4. Nghĩa vụ trả tiền trong hợp đồng mua bán tài sản

1. Khái quát về hợp đồng mua bán tài sản

2. Phân biệt hợp đồng mua bán tài sản với một số hợp đồng thông dụng khác

3. Giá thanh toán của tài sản mua bán

4. Thời điểm thực hiện nghĩa vụ trả tiền và thời gian bắt đầu tình lãi chậm trả tiền

5. Tỷ lệ lãi suất chậm trả tiền trong hợp đồng mua bán

Chương 5. Lãi suất trong hợp đồng tín dụng

1. Khái quát về lãi suất và cơ chế điều chỉnh lãi suất

2. Lãi suất và căn cứ tính lãi trong Bộ luật Dân sự qua các thời kỳ

3. Tỷ lệ lãi suất trong hợp đồng tín dụng

Chương 6. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1. Khái quát về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

2. Chủ thể có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do có hành vi xâm phạm đến sức khỏe của người khác

3. Hành vi trái pháp luật là căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

4. Các khoản thiệt hại được bồi thường khi sức khỏe bị xâm phạm

Dưới đây là trích dẫn một số quy định của Bộ luật dân sự 2015 về trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Điều 586. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Điều 593. Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm

1. Trường hợp người bị thiệt hại mất hoàn toàn khả năng lao động thì người bị thiệt hại được hưởng bồi thường từ thời điểm mất hoàn toàn khả năng lao động cho đến khi chết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp người bị thiệt hại chết thì những người mà người này có nghĩa vụ cấp dưỡng khi còn sống được hưởng tiền cấp dưỡng từ thời điểm người có tính mạng bị xâm phạm chết trong thời hạn sau đây:

a) Người chưa thành niên hoặc người đã thành thai là con của người chết và còn sống sau khi sinh ra được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi đủ mười tám tuổi, trừ trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã tham gia lao động và có thu nhập đủ nuôi sống bản thân;

b) Người thành niên nhưng không có khả năng lao động được hưởng tiền cấp dưỡng cho đến khi chết.

3. Đối với con đã thành thai của người chết, tiền cấp dưỡng được tính từ thời điểm người này sinh ra và còn sống.

Điều 588. Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

4. Đánh giá bạn đọc

Trong bối cảnh án lệ nói chung và án lệ về dân sự nói riêng được công nhận và sử dụng trong thực tiễn áp dụng pháp luật ở Việt Nam, nghiên cứu và phân tích các bản án trong lĩnh vực dân sự là một yêu cầu tất yếu khách quan để nâng cao kỹ năng nghiên cứu và phân tích bản án, nhằm bảo đảm pháp luật được áp dụng thống nhất.

Cuốn sách Nghiên cứu và phân tích một số bản án dân sự (sách tham khảo) do Lê Thị Bích Chi làm chủ biên đề cập đến các bản án dân sự về nhiều lĩnh vực khác nhau như thừa kế, thế chấp, trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại,… và đưa ra những phân tích, đánh giá nội dung các bản án.

Cuốn sách là tài liệu hữu ích đối với các giảng viên, sinh viên trong nghiên cứu khoa học, trong việc học tập, thực hành phân tích các tình huống cụ thể trong thực tiễn thi hành pháp luật dân sự ở nước ta hiện nay.

5. Kết luận

Cuốn sách được biên soạn với mục đích chia sẻ phương pháp nghiên cứu, bình luận bản án dân sự dành cho giảng viên, sinh viên trong nghiên cứu khoa học, trong việc học tập. Với giá trị đó, đây thực sự là tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé!