1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Pháp luật cạnh tranh chuyển giao công nghệ và hiệp định TRIPS kinh nghiệm cho Việt Nam" được tác giả Nguyễn Thanh Tú dịch và phát triển hoàn thiện trên cơ sở công trình luận án tiến sĩ của chính mình đã được bảo vệ tại Khoa Luật, Đại học Lund, Vương quốc Thụy Điển băn 2009.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Pháp luật cạnh tranh chuyển giao công nghệ và hiệp định TRIPS kinh nghiệm cho Việt Nam

Pháp luật cạnh tranh chuyển giao công nghệ và hiệp định TRIPS - Kinh nghiệm cho Việt Nam

Tác giả: TS. Nguyễn Thanh Tú

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

3. Tổng quan nội dung sách

Pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệ là hai ngành luật hướng đến việc điều chỉnh thị trường nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh tế, phúc lợi cho người tiêu dùng, tăng cường cạnh tranh, phát minh-sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Mặc dù pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệ cùng hướng đến các mục tiêu trên, ,các hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trên thực tế, thông quan các thỏa thuận hay hành vi đơn phương, có thể ảnh hưởng xấu đến cạnh tranh, phát minh - sáng tạo, và cản trở chuyển giao công nghệ. Ảnh hưởng tiêu cực của các hành vi này không giới hạn trong lãnh thổ đại lý của một quốc gia nso có thể lan truyền đến các quốc gia khác, đặc biệt khi việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được "toàn cầu hó" trong khi pháp luật cạnh tranh vẫn còn là vấn đề của mỗi quốc gia. Áp dụng pháp luật cạnh tranh để kiểm soát hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ nói chung và hành vi hạn chế cạnh tranh trong chuyển giao công nghệ nói riêng cần phải được xem xét ở các góc độ quốc gia và quốc tế.

Các vấn đề liên quan đến luật cạnh tranh áp dụng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và các quy định có liên quan của Hiệp định TRIPS của WTO đã được nghiên cứu từ lâu dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, các vấn đề này đã, đang và sẽ còn gây nhiều tranh cãi bởi tính phức tạp cũng như việc thay đổi cách nhìn theo thời gian và không gian kinh tế của chúng.Các vấn đề này luôn là những vấn đề khó của khoa học pháp lý

Đối với Việt Nam, pháp luật cạnh tranh còn tương đối mới và chưa được phát triển. Không những thế, cho dù một số hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ được quy định trong pháp luật cạnh tranh hoặc pháp luật sở hữu trí tuệ quốc gia thì cũng hiếm khi áp dụng các quy định đó trên thực tế. Các cơ quan có thẩm quyền về cạnh tranh ở các nước đang phát triển phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn hơn, phức tạp hơn. Đây chính là một trong những lý do khiến Việt Nam hiếm khi sử dụng các quy định linh hoạt về cạnh tranh trong Hiệp định TRÍP để điều chỉnh các hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến chuyển giao công nghệ quốc tế.

Quyển sách "Pháp luật canh tranh chuyển giao công nghệ và Hiệp định TRIPS-Kinh nghiệm cho Việt Nam do TS. Nguyễn Thanh Tú biên soạn tập trung phân tích pháp luật cạnh tranh áp dụng trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ trên cơ sở các quy định linh hoạt về cạnh tranh của Hiệp định TRIPS với hai mục đích chính:

(i) Xem xét pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ quốc tế theo Hiệp định TRIPS cũng như kinh nghiệm của các nước phát triển và đang phát triển trong mối quan hệ giao thoa giữa pháp luật cạnh tranh và quyền sở hữu trí tuệ;;

(ii) Rút ra các kinh nghiệm có thể vận dụng ở Việt Nam.

Chương 1 phân tích các quy định về chuyển giao công nghệ và cạnh tranh trong Hiệp định TRIPS. Chương 2 xem xét việc áp dụng pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ ở Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) - hai đại diện tiêu biểu của các nước phát triển có nền tảng pháp luật cạnh tranh phát triển. Chương 3 phân tích việc áp dụng này ở các nước đang phát triển trên cơ sở phân tích các mô hình và một số vụ việc cụ thể trên thực tế; và VIệt Nam được sử dụng như một trường hợp nghiên cứu. Chương 4 trình bày các khía cạnh quốc tế của việc thực thi pháp luật cạnh tranh trong chuyển giao công nghệ và việc phát triển trong tương lại của vấn đề nàu tại các diễn đàn quốc tế. Chương 5 trình bày các kinh nghiệm và giải pháp có thể vận dụng ở Việt Nam nhằm hoàn thiện và thực thi pháp luật cạnh tranh Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và chuyển giao công nghệ nói riêng, nhất là chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.

Các hành vi hạn chế cạnh tranh trong sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau. Trong cuốn sách này tác giả chỉ tập trung vào hai nhóm hành vi thường xuất hiện trong chuyển giao công nghệ quốc tế. Đó là: 

- Các thỏa thuận hanh chế cạnh tranh trong hợp đồng chuyển giao công nghệ quốc tế;

- Các hành vi đơn phương lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ không không tồn tại hợp đồng chuyển giao công nghệ liên quan đến từ hối chuyển giao công nghệ và định giá quá cao một cách bất hợp lý các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, cũng như bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với công nghệ nhằm khắc phục các hành vi đơn phương vi phạm pháp luật cạnh tranh đó.

Cuốn sách được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:

Chương 1. Các quy định về chuyển giao công nghệ và cạnh tranh của Hiệp định TRIPS

1. Giới thiệu chung

1.1. Tổng quan: Các nguyên tắc của Hiệp định TRIPS; Ảnh hưởng của Hiệp định TRIPS đối với pháp luật quốc gia

2. Hiệp định TRIPS và chuyển giao công nghệ quốc tế

2.1. Quyền sở hữu trí tuệ trên cơ sở chế định pháp lý về tài sản

2.2. Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

2.3. Các quy định khuyến khích chuyển giao công nghệ của Hiệp định TRIPS

3. HIệp định TRIPS và các điều khoản cạnh tranh

3.1. Quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh

3.2. Trước Hiệp định TRIPS
3.3. Hiệp định TRIPS: Các quy định về cạnh tranh

Chương 2. Pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ ở Mỹ và EU

1. Tổng quan

1.1. Giới thiệu chung

1.2. Các nguyên tắc cơ bản

2. Các hành vi hạn chế cnahj tranh liên quan đến giá 

2.1. Các quan ngại về giá của công nghệ

2.2 Các hạn ché đối với giá bán sản phẩm

3. Các hành vi hạn chế cạnh tranh không liên quan đến giá

3.1. Chuyển giao ngược

3.2. Chuyển giao cả gói và bán kèm

3.3. Điều khoản không khiếu nại quyền sở hữu trí tuệ

3.4. Vấn đề độc quyền trong hợp đồng chuyển giao công nghệ

3.5. Các hạn chế về số lượng và các hạn chế khác không liên quan đến giá

4. Từ chối chuyển giao công nghệ

4.1. Từ chối chuyển giao công nghệ ở Mỹ

4.2. Từ chối chuyển giao ở EU

5. Các hạn chế đối với người mua cuối cùng theo hợp đồng

5.1. Quan điểm của Mỹ

5.2. Quan điểm của EU

5.3. Nhận xét

6. Vấn đề tương thích với Hiệp định TRIPS

6.1. Lập luận phản bác quan điểm phù hợp với Hiệp định TRIPS

6.2. Lập luận ủng hộ điểm phù hợp với HIệp đinh TRIPS

Chương 3. Pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ ở các nước đang phát triển

1. Giới thiệu chung

1.1. Tổng quan

1.2. Các mô hình hiện nay ở các nước đang phát triển

2. Một số vụ việc cụ thể

2.1. Các vụ việc liên quan đến hành vi bán kèm của Microsoft

2.2. Các vụ việc liên quan đến từ chối chuyển giao quyền sử dụng sáng chế về dược phẩm

2.3. Việc rút đơn đăng ký lưu hành dược phẩm của Abboutt ở Thái Lan

2.4. Vụ việc chuyển giao sử dụng cả gói của Philips ở Đài Loan

3. Quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam - một trường hợp nghiên cứu cụ thể

3.1. Một số vấn đề tổng quan

3.2. Pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ ở Việt Nam

3.3. Nhận xét

4. Một số trở ngại đối với các nước đang phát triển

4.1. Các trở ngại từ bên trong (thiếu năng lực, quy định pháp lý, thiếu nhận thức về cạnh tranh, thiếu sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý cạnh tranh và sở hữu trí tuệ)

4.2 Các trở ngại từ bên ngoài 

Chương 4. Triển vọng pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ trong bối cảnh toàn cầu

1. Một số khả năng thay thế và thách thức

1.1. Ủy nhiệm việc thực thi pháp luật cạnh tranh cho các nước khác

1.2. Hợp tác quốc tế giữa các cơ quan quản lý cạnh tranh

1.3. Hài hòa pháp luật cạnh tranh thông qua các diễn đàn quốc tế

2. Triển vọng của các điều khoản cạnh tranh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp địnhg TRIPS

2.1. Vấn đề thực thi quá mức và thực thi không đầy đủ

2.2. Vấn đề thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh

Chương 5. Kinh nghiệm cho Việt Nam

1. Mục đích và nguyên tắc

2. Các kinh nghiệm chung

2.1. Tầm quan trọng của pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

2.2. Xây dựng và thực thi pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội quốc gia

2.3. Hợp tác giữa các cơ quan có thẩm quyền về cạnh tranh và về sở hữu trí tuệ

2.4. Hợp tác quốc tế trong quá trình thực thi pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

2.5. Một số kinh nghiệm chung khác

3. Một số kinh nghiệm cụ thể

3.1. Về hành vi từ chối chuyển giao

3.2. Về hành vi định giá quá cao một cách bất hợp lý

3.3. Về hành vi bán kèm

3.4. Về hành vi hạn chế sử dụng đối với người mua

4. Đánh giá bạn đọc

Nội dung tác giả trình bày trong cuốn sách thực sự và vấn đề pháp lý khó và cũng không nhiều công trình khoa học nghiên cứ đánh giá về vấn đề này tại thời điểm đó. Với cấu trúc gồm 5 chương, cuốn sách cung cấp cho chúng ta những kiến thức liên quan đến pháp luật cạnh tranh áp dụng trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ trên cơ sở các quy định linh hoạt về cạnh tranh của HIệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS). Qua sự phân tích toàn diện, sâu sắc những nội dung này, tác giả cũng đề cập nhiều kinh nghiệm của các nước phát triển và đang phát triển trong mối quan hệ giao thoa giữa pháp luật cạnh tranh và quyền sở hữu trí tuệ. Từ đó rút ra những kinh nghiệm có thể vận dụng cho Việt Nam.

Nếu bạn là người quan tâm và có nhu cầu nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật cạnh tranh trong chuyển giao công nghệ thì đây là một tài liệu tham khảo chất lượng dành cho bạn.

5. Kết luận

Trên đây là chia sẻ tổng quan về nội dung cuốn sách "Pháp luật cạnh tranh chuyển giao công nghệ và Hiệp định TRIPS-Kinh nghiệm cho Việt Nam". Hy vọng sẽ là những thông tin hữu ích giúp bạn đọc lựa chọn được cuốn sách mình đang cần thiết.

Chuyên mục "Sách luật" sẽ thường xuyên cập nhật và giới thiệu nội dung những cuốn sách luật hay và hữu ích, rất mong nhận được sự quan tâm và theo dõi của bạn đọc. Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Pháp luật cạnh tranh, chuyển giao công nghệ và Hiệp định TRIPS - Kinh nghiệm cho Việt Nam".