1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Pháp luật về nhà ở xã hội" do Tác giả Trần Vang Phủ làm chủ biên.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Pháp luật về nhà ở xã hội (Trần Vang Phủ chủ biên)

Pháp luật về nhà ở xã hội

Tác giả: Trần Vang Phủ (chủ biên)

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật

3. Tổng quan nội dung sách

Nhà ở xã hội theo quy định tại Luật Nhà ở 2014 thì là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật này.

Hiện nay, loại hình nhà ở xã hội được đông đảo người dân đặc biệt quan tâm để giải quyết chỗ ở cho những trường hợp là đối tượng ưu tiên trong xã hội: gia đình chính sách, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, họ gia đình nghèo, cận nghèo...

Để đạt được mục tiêu trên, trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và quy định pháp luật đúng đắn và nhân văn để tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội nhằm hỗ trợ những đối tượng có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở có thể tiếp cận được một chỗ ở khang trang, an toàn, qua đó an tâm lao động sản xuất. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở xã hội đã ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước.  Hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và người dân đã tích cực hưởng ứng và triển khai thựcj hiện để có được thành tựu lớn là hàng triệu hộ gia đình đã được hỗ trọ có chỗ ở ổn định.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong việc tìm hiểu và thực thi các quy định pháp luật hiện hành về nhà ở xã hội hiệu quả trong thực tiễn, tác giả Trần Vang Phủ (chủ biên) cùng tập thể tác giả  đã biên soạn cuốn sách "Pháp luật về nhà ở xã hội". Với kết cấu 4 chương, nội dung chính của cuốn sách này tập trung vào các vấn đề đó là:

- Các vấn đề cơ bản về nhà ở xã hội

- Quy trình thực hiện dự án nhà ở xã hội

- Giao dịch mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội

- Đánh giá những ưu và nhược điểm của nhà ở xã hội hiện nay ở Việt Nam cũng như kiến nghị giải pháp để hoàn thiện.

Nội dung cuốn sách được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:

Chương 1. Tổng quan về nhà ở xã hội

I. Khái quát về nhà ở xã hội

1. Khái niệm về nhà ở và nhà ở xã hội

2. Phân loại nhà ở xã hội

3. Hình thức phát triển nhà ở xã hội

II. Ý nghĩa của nhà ở xã hội

1. Ý nghĩa của nhà ở xã hội đối với người thụ hưởng nhà ở xã hội

2. Ý nghĩa vủa nhà ở xã hội đối với nhà đầu tư

3. Ý nghĩa của nhà ở xã hội đối với nhà nước và xã hội

III. Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về nhà ở xã hội

1. Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á

2. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ

3. Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Âu

Chương 2. Thủ tục pháp lý thực hiện dự án nhà ở xã hội

I. Khái niệm đầu tư, dự án đầu tư

1. Khái niệm đầu tư

2. Khái niệm dự án đầu tư

II. Các điều kiện để thực hiện đầu tư dự án nhà ở xã hội

1. Điều kiện về quỹ đất thực hiện dự án

2. Điều kiện về xây dựng

3. Điều kiện về chủ đầu tư thực hiện dự án

4. Điều kiện về cơ chế hỗ trợ, ưu đãi tài chính chủ đầu tư thực hiện dự án

III. Quy trình chung thực hiện thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội

1. Trình tự thực hiện các thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội đối với chủ đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã

2. Trình tự thực hiện các thủ tục đầu tư dự án nhà ở xã hội đối với hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng

IV. Các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đối với chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất ở hợp pháp

1. Cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đối với chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

2. Cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đối với hộ gia đình, cá nhân đầu tưu xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất ở hợp pháp

Chương 3. Giao dịch về nhà ở xã hội

I. Điều kiện đối với dự án nhà ở xã hội được đưa vào thực hiện giao dịch

1. Đối với nhà ở xã hội hình thành trong tương lai

2. Đối với nhà ở xã hội có sẵn

II. Điều kiện bên mua, thuê mua nhà ở xã hội

III. Nguyên tắc xác đinh giá bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội

IV. GIá bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội

1. Nguyên tắc xác định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội

2. Phương pháp xác định giá bán nhà ở xã hội

3. Phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở xã hội

V. Trình tự, thủ tục mua nhà ở xã hội

VI. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên bán, cho thuê, cho thuê mua và bên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

1. Đối với bên bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội

2. Đối với bên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Chương 4. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về nhà ở xã hội

I. Những điểm nổi bật trong quy định pháp luật về nhà ở xã hội

II. Bất cập trong quy định pháp luật về giao dịch nhà ở xã hội

1. Thực trạng triển khai thực hiện các nguyên tắc trong mua, thuê mua nhà ở xã hội

2. Thực trạng về nội dung của hợp đồng mua bán nhà ở xã hội

3. Thực trạng về phương thức thanh toán đối với hợp đồng mua bán nhà ở xã hội

4. Thực trạng về vị trí xây dựng dự án nhà ở xã hội và thống kê nhu cầu nhà ở xã hội

5. Bất cập trong quy định pháp luật về người thu nhập thấp

6. Bất cập trong quy định pháp luật về xác nhận đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú và thu nhập

7. Bất cập trong quy định pháp luật về vấn đề xác định hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

8. Bất cập trong quy định pháp luật về điều kiện đối với dự án nhà ở xã hội được đưa vào thực hiện giao dịch mua bán

9. Bất cập trong quy định pháp luật về cơ chế hỗ trợ, ưu đãi chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

10. Bất cập trong quy định pháp luật về nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua bán nhà ở xã hội và giá bán nhà ở xã hội

11. Bất cập trong quy định pháp luật về thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc miễn tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

12. Bất cập trong quy định pháp luật về chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội

13. Bất cập trong quy định pháp luật về mua bán nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng

III. Kiến nghị giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về mua bán nhà ở xã hội

1. Kiến nghị giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về người thu nhập thấp

2. Kiến nghị giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về xác nhận đối tượng, thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú và thu nhập

3. Kiến nghị giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về vấn đề xác định hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

4. Kiến nghị giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về cơ chế hỗ trợ, ưu đãi chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

5. Kiến nghị giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc miễn tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội

6. Kiến nghị giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về chuyển đổi dự án từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội

7. Kiến nghị giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về mua bán nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng

4. Đánh giá bạn đọc

Chủ trương xây dựng và triển khai thực hiện chính sách về nhà ở xã hội là chính sách mang tính ưu đãi của nhà nước dành cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm bớt phần nào gánh nặng tài chính cho những đối tượng này trong việc có được một nơi ở hợp pháp và thuộc sở hữu của mình. Các quy định pháp luật về nhà ở xã hội khá cụ thể song vẫn còn dàn trải ở nhiều văn bản kéo theo đó nhiều thủ tục, điều kiện. Vì vậy không phải cá nhân, tổ chức nào cũng dễ dàng nắm bắt và vận dụng hiệu quả trong thực tiễn. Cùng với đó, thực tiễn triển khai cho đến nay các chính sách pháp luật về nhà ở bên cạnh những điểm phù hợp đã bộc lộ nhiều bất cập cũng gây nhức nhối không nhỏ trong cộng đồng. 

Với những nội dung được truyền tải, cuốn sách "Pháp luật về nhà ở xã hội" được biên soạn không chỉ cung cấp cho bạn đọc một cách có hệ thống các quy định pháp luật liên quan đến nhà ở xã hội: thủ tục pháp lý thực hiện  dự án nhà ở xã hội, giao dịch nhà ở xã hội mà còn chỉ rõ những bất cập trong quy định pháp luật về giao dịch nhà ở xã hội từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, duy trì và phát triển đầu tư xây dựng nhà ở xã hội ở thời điểm hiện tại  và trong tương lai.

Đối với các chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội cuốn sách giúp hiểu rõ và áp dụng đúng các chính sách, tiêu chuẩn; nắm bắt và vận dụng kịp thời các cơ hội, hạn chế tối đa những rủi ro, thác thức trong đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội.

Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người hành nghề luật, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người học cũng như những độc giả quan tâm khác.

5. Kết luận

Trên đây là chia sẻ tổng quan về nội dung cuốn sách "Pháp luật về nhà ở xã hội" do tác giả Trần Vang Phủ chủ biên. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích phục vụ bạn đọc lựa chọn sách hiệu quả.

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và giới thiệu nhiều hơn nữa những cuốn sách luật hay và hữu ích trong chuyên mục "Sách luật". Rất mong nhận được sự quan tâm và theo dõi của bạn đọc. Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Pháp luật về nhà ở xã hội".