1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Quyền tác giả ở Việt Nam - Pháp luật và thực thi" được biên soạn bởi tập thể tác giả là giảng viên tại Khoa luật - Trường đại học kinh tế quốc dân; Đại học Huế, Đại học khoa học xã hội nhân văn, cán bộ, công chức tại Cục Phát triển Doanh nghiệp và Thị trường Khoa học công nghệ - Bộ khoa chọ và Cộng nghệ, Cục Bản quyền tác giả.

1. PGS.TS. Trần Văn Nam (chủ biên)

2. PGS.TS. Trần Văn Hải

3. PGS.TS. Đoàn Đức Lương

4. PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

5. TS. Nguyễn Hợp Toàn

6. TS. Phạm Hồng Quất

7. ThS. Nguyễn Anh Tú

8. ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

9. ThS. Trần Thị Hồng Nhung

10. GVC. Tô Văn Long

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Quyền tác giả ở Việt Nam - Pháp luật và thực thi (PGS.TS. Trần Văn Nam chủ biên)

Quyền tác giả ở Việt Nam - Pháp luật và thực thi

Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Nam (chủ biên)

Nhà xuất bản Tư pháp

3. Tổng quan nội dung sách

Quyền tác giả có thể được tiếp cận theo nghĩa hẹp và theo nghĩa rộng. Khoản 2, khoản 3 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định: "Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu; Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa".

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. Còn quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa, được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.

Về mặt nội dung, quyền tác giả và quyền liên quan luôn bao gồm sự bảo hộ về mặt tài sản (tức là những lọi ích kinh tế do sản phẩm trí tuệ đem lại) và sự bảo hộ về mặt nhân thân tác giả.

Hiện nay hầu hết các quan hệ xã hội về quyền tác giả, quyền liên quan đã được điều chỉnh bởi cacsvawn bản quy phạm pháp luật. Về cơ bản, những quy định này phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, tạo tiền đề cho sự hội nhập. Tuy nhiên, trên thực tế, kết quả của quá trình bảo hộ và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên qua tại Việt Nam lại chưa được như kỳ vọng. Tình trạng xâm phạm quyền tác gải, quyền liên quan còn diễn ra ở nhiều lĩnh vực, từ báo chí, xuất bản ,phát thanh, truyền hình, sân khấu, âm nhạc, điện ảnh, nghệ thuật tạo hình, kiến trúc đến chương trình máy tính. Trong môi trường kỹ thuật số, sản phẩm ghi âm, ghi hình, tín hiệu vệ tinh, chương trình máy tính, xuất bản là các lĩnh vực bị xam hại nghiêm trọng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó có nguyên nhân về quản lý nhà nước. DO vậy, nghiên cứu pháp luật về quyền tác giả, thực trạng quản lý nhà nước bằng pháp luật về quyền tác giả và việc đề xuất một số giải pháp tăng cường thực thi quyền tác giả ở Việt Nam có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

Nhằm đáp ứng đòi hỏi đó, tập thể tác giả do PGS.TS. Trần Văn Nam chủ biên đã biên soạn cuốn sách "Quyền tác giả ở Việt Nam - Pháp luật và thực thi".

Với bố cục trình bày rõ ràng, các nội dung triển khai chi tiết và mạch lạc, rất thuận tiện cho người đọc theo dõi và cung cấp một cách toàn diện các vấn đề từ lý luận, thực trạng pháp luật cho tới thực trạng thực thi các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan tới người đọc. Cuốn sách là một tài liệu tham khảo hữu ích đối với cán bộ, công chức cũng như độc giả từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và sinh viên quan tâm đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả nói riêng.

Cuốn sách được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:

Chương 1. Tổng quan về quyền tác giả và quản lý nhà nước về quyền tác giả

1. Khái quát chung về quyền tác giả và pháp luật về quyền tác giả

1.1. Khái niệm quyền tác giả, quyền liên quan

1.2. Khái quát quá trình hình thành chế định quyền tác giả trên thế giới

1.3. Lịch sử phát triển pháp luật về quyền tác giả tại Việt Nam

2. Quy định của pháp luật hiện hành vè quyền tác giả

2.1. Tác  phẩm

2.2. Các loại hình tác phẩm đưọc bảo hộ

2.3. Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

2.4. Chủ thể quyền tác giả

2.5. Nguyên tắc bảo hộ quyền tác giả

2.6. Nội dung quyền tác giả

2.7. Các ngoại lệ và giới hạn quyền tác giả

2.8. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

3. Quy định của pháp luật hiện hành về quyền liên quan

3.1. Bảo hộ quyền liên quan theo các quy định hiện hành

3.2. Nội dung bảo hộ và giới hạn quyền liên quan

4. Quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan

5. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

6. Quản lý nhà nước về quyền tác giả

6.1. Khái niệm chung về quản lý nhà nước

6.2. Quản lý nhà nước bằng pháp luật về quyền tác giả

6.3. Nội dung của quản lý nhà nước bằng pháp luật về quyền tác giả

7. Kinh nghiệm của một số quốc gia về quản lý nhà nước về quyền tác giả

7.1. Quản lý nhà nước về quyền tác giả tại Thái Lan

7.2. Quản lý nhà nước về quyền tác giả tại Trung Quốc

7.3. Kinh nghiệm về quản lý nhà nước về quyền tác giả đối với Việt Nam

Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước bằng pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam

1. Địa vị pháp lý và hệ thống quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam

1.1. Hệ thống cơ quan quản lý  nhà nước ở trung ương về quyền tác giả, quyền liên quan

1.2. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương về quyền tác giả, quyền liên quan

2. Hệ thống tổ chức quản lý tập thể về quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam

2.1. Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam

2.2. Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam

2.3. Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam

2.4. HIệp hội Quyền sao chép Việt Nam

2.5. Một số tồn tại của hệ thống tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan ở nước ta hiện nay

3. Thực trạng thực thi pháp luật về quyền tác gải, quyền liên quan ở Việt Nam

3.1. HÌnh thức và đối tượng bị xâm hại về quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam

3.2. Phương thức bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam

3.3. Các cơ quan thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam

3.4. Thực trạng thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt Nam

4. Thực tiễn giải quyết tranh chấp, vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn từ năm 2004 đến nay

4.1. Xử lý hành chính các vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan

4.2. Giải quyết các tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan tại Tòa án: tóm tắt một số vụ việc điển hình

4.3. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

5. Đánh giá một cách có hệ thống về quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan

5.1. Những hạn chế của việc thực thi quyền tác  giả, quyền liên quan

5.2. Nguyên nhân của những hạn chế chủ yếu của việc thực thi quyền tác giả, quyền liên quan

Chương 3. Một số giải pháp nhằm tăng cường thực thi pháp luật về quyền tác giả ở Việt Nam

1. Những hạn chế trong quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan

1.1. Hạn chế từ phía các chủ thể liên quan đến thiết lập, sử dụng và bảo vệ quyền tác giả

1.2. Một số quy định pháp luật vè quyền tác giả chưa được cụ thể hóa bằng các văn bản dưới luật

1.3. Hạn chế từ phía các cơ quan quản lý nhà nước

2. Một số đề xuất nhằm tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật về quyền tác giả

2.1. Cần tiếp tục ban hành và hoàn thiện các văn bản dưới luật

2.2. Sửa dổi một số quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, phần về quyền tác giả

2.3. Khắc phục những bất cập khác của pháp luật hiện hành về quyền tác giả, quyền liên quan

3. Tăng cường và hoàn thiện bộ máy quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan ở nước ta

3.1. Hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan ở địa phương

3.2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, thực thi bảo bộ quyền tác giả, quyền liên quan

3.3. Sắp xếp lại và tăng cường năng lực của các cơ quan bảo đảm thực thi

4. Tăng cường hiệu quả việc giải quyết tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan

5. Nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về quyền tác giả

6. Nâng cao hiểu biết của xã hội đối với lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan

4. Đánh giá bạn đọc

Nội dung trình bày trong cuốn sách cung cấp cho chúng ta một bức tranh toàn cảnh từ lý luận, thực trạng pháp luật và thi hành pháp luật về quyền tác giả ở Việt Nam.

Nghiên cứu toàn diện về pháp luật thực định cũng như thực trạng triển khai thi hành để đánh giá được sự phù hợp của các quy định pháp luật đối với đòi hỏi từ thực tiễn trong việc bảo đảm quyền tác giả  để từ đó có cơ sở khoa học đề xuất những phương hướng hoàn thiện trong việc xây dựng pháp luật cũng như thiết lập các cơ chế phù hợp hơn để thực thi hiệu quả pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan ở nước ta.

Cuốn sách "Quyền tác giả ở Việt Nam - Pháp luật và thực thi" chính là một tài liệu tham khảo cung cấp cho bạn đọc những vấn đề về pháp luật và thực tiễn thực thi pháp luật về quyền tác giả một cách toàn diện. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ học tập, nghiên cứu đối với sinh viên luật, giảng viên và các nhà nghiên cứu. Bên cạnh đó cũng là những đóng góp quan trọng cho việc tiến tới sửa đổi, xây dựng quy định pháp luật về quyền tác giả trong Luật sở hữu trí tuệ.

5. Kết luận

Trên đây là chia sẻ tổng quan về nội dung cuốn sách "Quyền tác giả ở Việt Nam - Pháp luật và thực thi". Hy vọng sẽ là thông tin hữu ích phục vụ bạn đọc lựa chọn sách hiệu quả.

Trong chuyên mục "Sách luật" chúng tôi thường xuyên cập nhật và giới thiệu những cuốn sách luật hay và bổ ích. Rất mong nhận được sự quan tâm và theo dõi của bạn đọc.

Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Quyền tác giả ở VIệt Nam - Pháp luật và thực  thi".