1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam - Lý luận và pháp luật hiện hành - Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 2020" do ThS. Ngô Thu Trang và ThS Lê Thế Phúc đồng chủ biên.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam - Lý luận và pháp luật hiện hành - Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 2020

Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam - Lý luận và pháp luật hiện hành - Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 2020

ThS. Ngô Thu Trang và ThS Lê Thế Phúc đồng chủ biên

Nhà xuất bản Thanh Niên

3. Tổng quan nội dung sách

Chủ trương khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, thông qua việc mở rộng quy mô sản xuất phù hợp, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và hình thành các vùng chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường đã được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, XII, Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12/4/2016 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22/01/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. 

Tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp công nghệ cao được xác định là hướng đi đúng đắn cho nông nghiệp nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trên thực tế, đã có nhiều mô hình tích tụ, tập trung đất đai bước đầu được hình thành, đi vào hoạt động theo nhiều phương thức khác nhau và đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Xuất phát từ mục đích và yêu cầu đó.  Nhà xuất bản Thanh niên cho xuất bản cuốn sách: “Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam - Lý luận và pháp luật hiện hành – Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành”.
Cuốn sách được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:
Phần 1. Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam - Lý luận và pháp luật hiện hành
Chương 1. Một số vấn đề chung về pháp luật tích tụ, tập trung đất đai
I. Đặc vấn đề về tích tụ, tập trung đất đai
II. Một số vấn đề lý luận về tích tụ, tập trung đất đai và pháp luật tích tụ, tập trung đất đai
III. Pháp luật một số quốc gia về tích tụ, tập trung đất đai và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam
IV. Quan điểm, đường lối và định hướng của Đảng, nhà nước về tích tụ, tập trung đất đai
Chương 2. Pháp luật Việt Nam về tích tụ, tập trung đất đai
I. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về tích tụ, tập trung đất đai ở Việt nam
II. Quy định của pháp luật hiện hành về tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam
III. Thực tiễn thực hiện pháp luật về tích tụ, tập trung đất đai
Chương 3. Hoàn thiện pháp luật về tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam
I. Bối cảnh, yêu cầu hoàn thiện pháp luật về tích tụ, tập trung đất đai
II. Hoàn thiện pháp luật và naangc ao hiệu quả thực thi pháp luật về tích tụ, tập trung đất đai
Phần 2.  Luật Đất đai và một số văn bản hướng dẫn thi hành
1. Luật đất đai năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung)
Phần 3. Các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai
2. Nghị định 43/2014/NĐ-CP
3. Nghị định 44/2014/NĐ-CP
4. Nghị định 45/2014/NĐ-CP
5. Nghị định 46/2014/NĐ-CP
6. Nghị định 47/2014/NĐ-CP
7. Nghị định 35/2015/NĐ-CP
8. Nghị định 135/2016/NĐ-CP
9. Nghị định 01/2017/NĐ-CP
10. Nghị định 35/2017/NĐ-CP
11. Nghị định 123/2017/NĐ-CP
12. Nghị định 79/2019/NĐ-CP
13. Nghị định 96/2019/NĐ-CP
14. Nghị định 91/2019/NĐ-CP
15. Nghị định 06/2020/NĐ-CP
16. Thông tư 23/2014/TT-BTNMT
17. Thông tư 28/2014/TT-BTNMT
18. Thông tư 02/2015/TT-BTNMT
19. Thông tư 33/2017/TT-BTNMT
20. Thông tư 27/2018/TT-BTNMT
21. Thông tư 07/2019/TT-BTP
Dưới đây Luật Minh Khuê trích dẫn nội dung tác giả trình bày về khái niệm tích tụ, tập trung đất đai để bạn đọc tham khảo:
Cụm từ "tích tụ đất đai" và "tập trung đất đai" xuất hiện nhiều trong các văn kiện của Đảng, tuy nhiên chưa có định hướng trong các văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, Nghị quyết đại hội đảng lần thứ XI đã từng nhắc đến hai cụm từ này trong lời khẳng định "khuyến khích tập trung ruộng đất, phát triển trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp phù hợp về quy mô và điều kiện của từng vùng"; Hai cụm từ này tiếp tục được ghi nhận trong Nghị quyết của đại hội đảng lần thứ XII: "có chính sách phù hợp để tích tụ, tập trung ruộng đất, thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư, phát triển nông nghiệp"... Ngoài ra, tích tụ đất đai và tập trung đất đai còn được đề cập đến trong nghị quyết số 14/2016/QH13 của Quốc Hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết 07/2014 của chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Quyết định số 899 của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Mặc dù chưa có quy định pháp luật về khái niệm "tích tụ đất đai" và "tập trung đất đai", tuy nhiên, ở góc độ nghiên cứu thời gian qua, đã có các nghiên cứu chuyên sâu hoặc nghiên cứu liên ngành về hai vấn đề này.
Tóm lại, việc nghiên cứu tích tụ, tập trung đất đai, trong đó có đề cập tới khái niệm "tích tụ đất đai" và "tập trung đất đai" một cách cụ thể, rõ ràng là việc làm quan trọng và cấp thiết nhằm hiện thực hóa chủ trương, đường lối của đảng, chính sách của nhà nước tìm ra mô hình khai thác phù hợp góp phần cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn, công nghệ cao.
1.1.1. Khái niệm về tích tụ đất đai
Trong thời gian qua, có nhiều nghiên cứu liên ngành về tích tụ đất đai như khoa học quản lý đất đai, khoa học kinh tế, quản lý, trong đó có nhiều quan điểm về khái niệm tích tụ đất đai, tựu trung lại bao gồm các ý kiến như sau:
Ý kiến thứ nhất cho rằng tích tụ đất đai là sự mở rộng quy mô diện tích đất đai do hợp nhất nhiều thửa lại, đây được xem là tiền đề phát triển kinh tế hộ gia đình trong quá độ chuyển từ sản xuất nhỏ, tự cung, tự cấp lên sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Quá trình này vận động theo cơ chế thị trường, thông qua các hình thức giao dịch dân sự như chuyển nhượng thừa kế, cho, tặng tiền sử dụng đất.

​​Trích dẫn quy định về thời điểm và thời gian thực hiện thống kê đất đai theo hướng dẫn tại Thông tư 27/2018/TT-BTNMT để bạn đọc tham khảo:

Điều 5. Thời điểm và thời gian thực hiện thống kê đất đai

1. Thời điểm thống kê đất đai định kỳ hàng năm được tính đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm (trừ năm thực hiện kiểm kê đất đai).

2. Thời gian thực hiện và thời điểm nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai định kỳ hàng năm được quy định như sau:

a) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) triển khai thực hiện từ ngày 15 tháng 11 hàng năm (trong thời gian thực hiện phải tiếp tục tổng hợp cả các trường hợp biến động đất đai đến ngày 31 tháng 12); hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trước ngày 16 tháng 01 năm sau;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trước ngày 01 tháng 02 năm sau;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16 tháng 02 năm sau;

d) Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16 tháng 3 năm sau;

đ) Thời gian thực hiện quy định tại các điểm b và c khoản này nếu trùng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán thì việc nộp báo cáo kết quả được lùi thời gian bằng số ngày được nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định.

Điều 6. Thời điểm và thời gian thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

1. Thời điểm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ 05 năm được tính đến hết ngày 31 tháng 12 của năm có chữ số tận cùng là 4 và 9.

2. Thời gian thực hiện và thời điểm nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ 05 năm được quy định như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm kiểm kê (trong thời gian thực hiện phải tiếp tục tổng hợp cả các trường hợp biến động đất đai đến ngày 31 tháng 12); hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 16 tháng 01 của năm sau;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 01 tháng 3 của năm sau;

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16 tháng 4 của năm sau;

d) Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16 tháng 6 của năm sau;

đ) Thời gian thực hiện quy định tại các điểm b và c khoản này nếu trùng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán thì việc nộp báo cáo kết quả được lùi thời gian bằng số ngày được nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định.

3. Thời điểm và thời gian thực hiện kiểm kê đất đai chuyên đề thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Đánh giá bạn đọc

Tích tự đất đai là gì? Tập trung đất đai là gì? bản chất, đặc điểm và các vấn đề pháp lý xoay quanh tích tụ đất đai và tập trung đất đai được tác giả làm rõ ở phần thứ nhất và phần thứ hai. Trên cơ sở pháp luật hiện hành về tích tụ đất đai và tập trung đất đai tác giả đã đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật để tiến tới thực hiện tích tụ đất đai, tập trung đất đai hiệu quả hơn nữa.

Ngoài việc trình bày, làm rõ những vấn đề lý luận, pháp lý về tích tụ đất đai và tập trung đất đai, trong cuốn sách này tác giả cũng hệ thống nhiều văn bản pháp luật về đất đai  gồm Luật đất đai 2013 cập nhật sửa đổi, bổ sung và nhiều văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành ở phần II và phần III cuốn sách thuận tiện cho bạn đọc theo dõi, tra cứu.

Cuốn sách không chỉ có giá trị về mặt khoa học pháp lý mà còn có giá trị thực tiễn đối với bạn đọc.

5. Kết luận

"Tích tụ đất đai", "tập trung đất đai" là chủ đề không nhiều tác giả nghiên cứu chuyên sâu, bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu về nội dung này thì cuốn sách "Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam - Lý luận và pháp luật hiện hành - Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 2020" là tài liệu tham khảo hữu ích.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé! Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam - Lý luận và pháp luật hiện hành - Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 2020".

Nếu bạn có khó khăn trong việc tra cứu hiệu lực văn bản hay quy định pháp luật trong lĩnh vực nào đó, hãy liên hệ tổng đài 1900.6162 của Luật Minh Khuê, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp chính xác và nhanh chóng nhất giúp bạn!