1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Tổng quan luật hình sự Việt Nam" (tái bản có sửa chữa bổ sung) được ấn hành năm 2022 do PGS.TS. Trinh Tiến Việt - Phó chủ nhiệm khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội biên soạn.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Tổng quan Luật Hình sự Việt Nam (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Tổng quan luật hình sự Việt Nam

Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật

3. Tổng quan nội dung sách

Luật hình sự là một ngành luật độc lập, là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống pháp luật nước ta, đồng thời là công cụ quan trọng để phòng, chống tội phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của xã hội, bảo đảm pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, đảm bảo giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định an ninh quốc gia.

Luật hình sự là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo ở bậc đại học và sau đại học (chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự) tại các cơ sở đào tạo luật trên cả nước, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về tội phạm, trách nhiệm hình tự và hình phạt, những dấu hiệu pháp lý đặc trưng đối với các tội phạm cụ thể, cũng như vấn đề định tội danh và quyết định hình phạt.

Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 là Bộ luật có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội. Ccs quy định mới trong Bộ luật hình sự năm 2015 đã đánh dấu một bước tiến rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả cao. Do đó, nhằm góp phần phổ biến, giới thiệu những vấn đề cốt lõi, mang tính tổng quan về cơ sở khoa học của Luật hình sự Việt Nam tới đông đảo bạn đọc, đặc biệt là đối với giảng viên, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo luật và cán bộ làm công tác thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử trên cả nước, PGS.TS. Trịnh Tiến Việt - Phó Chủ nhiệm khoa luật - Đại học quốc gia Hà Nội đã biên soạn cuốn sách "Tổng quan về luật hình sự Việt Nam" được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật ấn hành năm 2021.

Đáp ứng như cầu của bạn đọc, tháng 5 năm 2022 Nhà xuất bản tiếp tục ấn hành cuốn sách có chút thay đổi về tiêu đề đó là "Tổng quan luật hình sự Việt Nam". Ở lần tái bản này, nội dung trong cuốn sách đã được sửa chữa và bổ sung, cụ thể tác giả đã lược bở bớt 04 chương và rút gọn một số nội dung, bên cạnh đó cập nhật thêm các kiến thức mới của khoa học Luật hình sự. Và đặc biệt là bổ sung thêm chương mới "Sơ đồ tư duy trong Luật hình sự Việt Nam và một số vấn đề vơ bản về định tội danh", với chương mới này sẽ thuận tiện hơn cho người đọc trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, giảng dạy, học tập và áp dụng pháp luật hình sự, nắm vững được quá trình từ khi chủ thể thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm đến khi được xóa án tích và các khả năng liên quan đến trách nhiệm hình sự trong quá trình này.

Cuốn sách được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:

Chương 1. Nhận thức chung về Luật hình sự Việt Nam và khoa học Luật hình sự

1. Khái niệm Luật Hình sự Việt Nam

2. Nhiệm vụ của Luật hình sự Việt Nam

3. Các nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự Việt Nam

4. Khoa học Luật hình sự

Chủ để thảo luận, nghiên cứu

Chương 2. Cấu tạo và hiệu lực của Bộ luật hình sự Việt Nam

1. Cấu tạo của Bộ luật hình sự Việt Nam

2. Hiệu lực của Bộ luật hình sự Việt Nam về không gian

3. Hiệu lực của Bộ luật hình sự Việt Nam về thời gian

Chủ để thảo luận, nghiên cứu

Chương 3. Tội phạm

1. Khái niệm tội phạm

2. Phân loại tội phạm

3. Phân biệt tội phạm và các vi phạm pháp luật khác

Chủ đề thảo luận, nghiên cứu

Chương 4. Cấu thành tội phạm và các yếu tố cấu thành tội phạm

1. Khái niệm cấu thành tội phạm

2. Các yếu tố cấu thành tội phạm

3. Phân loại cấu thành tội phạm

Chủ đề thảo luận, nghiên cứu

Chương 5. Khách thể của tội phạm

1. Khái niệm khách thể của tội phạm

2. Phân loại khách thể của tội phạm

3. Đối tượng tác động của tội phạm

Chủ đề thảo luận, nghiên cứu

Chương 6. Mặt khách quan của tội phạm

1. Khái niệm mặt khách quan của tội phạm

2. Hành vi nguy hiểm cho xã hội

3. Hậu quả nguy hiểm cho xã hội

4. Mối quan hệ nhân - quả giữa hành vi nguy hiểm cho xã hội và hậu quả nguy hiểm cho xã hội

5. Một số dấu hiệu khác thuộc mặt khách quan của tội phạm

Chủ để thảo luận, nghiên cứu

Chương 7. Chủ thể của tội phạm

1. Khái niệm chủ thể của tội phạm

2. Điều kiện của chủ thể của tội phạm là người phạm tội

3. Phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạng khác

4. Chủ thể đặc biệt của tội phạm

5. Nhân thân người phạm tội

6. Điều kiện chủ thể của tội phạm là pháp nhân thương mại phạm tội và phạm vi chịu trách nhiệm hình sự

Chủ đề thaot luận, nghiên cứu

Chương 8. Mặt chủ quan của tội phạm

1. Khái niệm mặt chủ quan của tội phạm

2. Lỗi

3. Động cơ và mục đích phạm tội

4. Sai lầm (nhầm lẫn) và vấn đề trách nhiệm hình sự

Chủ đề thảo luận, nghiên cứu

Chương 9. Các giai đoạn phạm tội

1. Khái niệm các giai đoạn phạm tội

2. Chuẩn bị phạm tội

3. Phạm tội chưa đạt

4. Tội phạm hoàn thành

5. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội

Chủ để thảo luận, nghiên cứu

Chương 10. Đồng phạm

1. Khái niệm đồng phạm

2. Những loại người đồng phạm

3. Phạm tội có tổ chức

4. Các nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự trong đồng phạm

5. Những hành vi liên quan đến tội phạm cấu thành các tội phạm độc lập

Chủ đề thảo luận, nghiên cứu

Chương 11. Những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự

1. Khái niệm loại trừ trách nhiệm hình sự

2. Sự kiện bất ngờ

3. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự

4. Phòng vệ chính đáng

5. Tình thế cấp thiết

6. Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội

7. RỦi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ

8. Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên 

Chủ đề thảo luận và nghiên cứu

Chương 12. Nhiều tội phạm

1. Khái niệm nhiều tội phạm

2. Phạm tội 02 lần trở lên

3. Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp

4. Phạm nhiều tội

5. Tái phạm, tái phạm nguy hiểm

Chủ đề thảo luận, nghiên cứu

Chương 13. Trách nhiệm hình sự

1. Khái niệm trách nhiệm hình sự

2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự

3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

4. Miễn trách nhiệm hình sự

Chủ đề thảo luận, nghiên cứu

Chương 14. HÌnh phạt và hệ thống hình phạt

1. Khái niệm hình phạt và mục đích của hình phạt

2. Hệ thống hình phạt đối với người phạm tội

3. Hệ thống hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Chủ đề thảo luận, nghiên cứu

Chương 15. Các biện pháp tư pháp

1. Khái niệm biện pháp tư pháp

2. Các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội

3. Các biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Chủ đề thảo luận, nghiên cứu

Chương 16. Quyết định hình phạt

1. Khái niệm, các nguyên tắc quyết định hình phạt

2. Các căn cứ quyết định hình phạt đối với người phạm tội

3. Các căn cứ quyết định hình pahtj đối với pháp nhân thương mại phạm tội

4. Quyết định hình phạt trong các trường hợp đặc biệt đối với người phạm tội

5. Quyết định hình phạt trong các trường hợp đặc biệt đối với pháp nhân thương mại phạm tội

6. Miễn hình phạt

Chủ đề thảo luận, nghiên cứu

Chương 17. Các chế định liên quan đến việc chấp hành hình phạt

1. Thời hiệu thi hành bản án

2. Miễn chấp hành hình phạt

3. GIảm mức hình phạt đã tuyên

4. Hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù

5. Án treo

6. Tha tù trước thời hạn có điều kiện

7. Xóa án tích

Chủ đề thảo luận, nghiên cứu

Chương 18. Trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

1. Khái niệm, các nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

2. Các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự

3. Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

4. Hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

5. Quyết định hình phạt, tổng hợp hình phạt, miễn giảm hình phạt, xóa án tích

Chủ đề thảo luận, nghiên cứu

Chương 19. Sơ đồ tư duy trong Luật hình sự Việt Nam và một số vấn đề cơ bản về định tội danh

1. Sơ đồ tư duy trong Luật hình sự Việt Nam

2. Một số vấn đề cơ bản về định tội danh

Chủ đề thảo luận, nghiên cứu

4. Đánh giá bạn đọc

Kết cấu chương mục khoa học, nội dung trình bày rõ ràng, mạch lạc. Đối với sinh viên, học viên ngành luật thì đây là một cuốn tài liệu bổ trợ hiệu quả trong học tập môn Luật hình sự 1 và là tiền đề quan trọng để học tố Môn học Luật hình sự 2. 

Đối với người làm công tác thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử, cuốn sách như là một cuốn cẩm nang phục vụ công tác hiệu quả.

Cuốn sách được tái bản năm 2022, tác giả đã cập nhật thêm những kiến thức mới của khoa học Luật hình sự, giúp bạn đọc kịp thời cập nhật và bổ sung những kiến thức mới này. Hơn thế nữa, tác giả bổ sung thêm nội dung "Sơ đồ tư duy trong luật hình sự Việt Nam" sẽ thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian hơn cho người đọc rất nhiều trong việc hình dung và khái quát hóa kiến thức quan trọng.

Với những ưu điểm như trên, cuốn sách thực sự là một tài liệu tham khảo hữu ích cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là giảng viên, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo luật và cán bộ làm công tác điều tra, truy tố xét xử tội phạm hình sự trên của nước những vấn đề cốt lõi, mang tính tổng quan về cơ sở khoa học của Luật hình sự Việt Nam. Không chỉ góp phần dạy và học hiệu quả mà cong góp phần nâng cao hiệu quả, ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, qua đó phát huy hiệu lực của luật hình sự.

5. Kết luận

"Tổng quan luật hình sự Việt Nam" của PGS.TS. Trinh Tiến Việt là một cuốn sách tham khảo hữu ích đối với bạn đọc quan tâm, nghiên cứu về pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành.

Trên đây là chia sẻ khái quát về nội dung cuốn sách "Tổng quan luật hình sự Việt Nam" do PGS.TS. Trình Tiến Việt biên soạn. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích giúp bạn đọc lựa chọn sách hiệu quả. Chúng tôi thường xuyên cập nhật và giới thiệu những cuốn sách luật hay và hữu ích trong chuyên mục "Sách luật", rất mong nhận được sự quan tâm và theo dõi của đông đảo bạn đọc trong thời gian tới. Nếu 

Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Tổng quan luật hình sự Việt Nam".