1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách chuyên khảo "Trình tự, thủ tục thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết vụ án hình sự theo quy định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam" do Thượng tá, TS. Nguyễn Xuân Văn làm chủ biên. cùng sự tham gia biên soạn của tập thể tác giả gồm: Thượng tá, TS. GV. Nguyễn Xuân Văn; TS. Lê Minh Chuân, TS. Đỗ Đức Hồng Hà; TS. BÙi Thị Tâm; ThS, Ngọ Duy Thi.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Trình tự, thủ tục thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết vụ án hình sự theo quy định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết vụ án hình sự theo quy định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam 

Tác giả: Thượng tá, TS. Nguyễn Xuân Văn chủ biên

Nhà xuất bản Công an nhân dân

3. Tổng quan nội dung sách

Bộ luật tố tụng hình sự đã được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, thay thế Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. Bộ luật mới đã có kế thừa và phát triển một bước pháp luật tố tụng hình sự, thể hiện toàn diện chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, là công cụ sắc bén trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để triển khi thi hành Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự số 99, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94 và nhất là để thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự vừa được Quốc hội thông qua ngày 12/11/2021, có hiệu lực thi hành từ 01/12/2021, đồng thời giúp bạn đọc, đặc biệt là Học viên, điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hộ thẩm, Luật sư và những người tham gia tố tụng nghiên cứu, học tập, áp dụng pháp luật tố tụng hình sự được thuận tiện, chính xác, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách chuyên khảo "Trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết vụ án hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hìn sự Việt Nam".

Nội dung cuốn sách được biên soạn với cấu trúc gồm 8 chương:

Chương 1. Khởi tố vụ án hình sự và không khởi tố vụ án hình sự

Chương 2. Điều tra vụ án hình sự

Chương 3. Truy tố

Chương 4. Xét xử vụ án hình sự

Chương 5. Một số quy định về thi hành bản án, quyết định của tòa án

Chương 6. Xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Chương 7. Thủ tục đặc biệt giải quyết vụ án hình sự

Chương 8. Hợp tác quốc tế trong quá trình giải quyết vụ án hình sự

Cấu trúc chi tiết tại các chương các bạn tham khảo dưới đây:

Chương 1. Khởi tố vụ án hình sự và không khởi tố vụ án hình dự

I. Khởi tố vụ án hình sự

1. Căn cứ khởi tố vụ án hình sự và cơ sở xác định căn cứ khởi tố vụ án hình sự

2. Trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

3. Thủ tục tiếp nhận tố giám tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

4. Thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

5. Tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố,; giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện

6. Người phạm tội tự thú, đầu thú

7. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố vụ án hình sự

8. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bên bị hại

9. Thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự

II. Không khởi tố vụ án hình sự

1. Các căn cứ không khởi tố vụ án hình sự

1.1. không có sự việc phạm tội

1.2. Hành vi không cấu thành tội phạm

1.3. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự

1.4. Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật

1.5. Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự

1.6. Tội phạm đã được đại xá

1.7. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chế, từ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác

1.8. Tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự mà bị hại hoăc người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố

2. Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự

III. Nhiệm vụ, quyền hạn của viện kiểm sát và trách nhiệm của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Biện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và trong việc tiếp nhận và kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự

3. Trách nhiệm của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc thực hiện yêu cầu, quyết định của Viện kiểm sát trong việc khởi tố

Chương 2. Điều tra vụ án hình sự

I. Những quy định chung về điều tra vụ án hình sự

1. Thẩm quyền điều tra vụ án hình sự

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng cảnh sách biển, Kiểm ngư và cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự và nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát điều tra vụ án hình sự

4. Trách nhiệm của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc thực hiện yêu cầu, quyết định của Biện kiểm sát trong giai đoạn điều tra và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định, yêu cầu của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát

5. Chuyển vụ án đề điều tra; nhập hoặc tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra, ủy thác điều tra

6. Thời hạn điều tra

7. Thời hạn tạm giam để điều tra

8. Thời hạn phục hồi điều tra, điều tra bổ sung, điều tra lại

9. Giải quyết yêu cầu, đề nghị của người tham gia tố tụng; sự tham dự của người chứng kiến, không được tiết lộ bí mật điều tra

10. Biên bản điều tra

I. Khởi tố bị can và hỏi cung bị can

1. Khởi tố bị can và những vấn đề có liên quan đến khởi tố bị can

2. Hỏi cung bị can và những vấn đề có liên quan đến hỏi cung bị can

III. Lấy lời khai người làm chứng, người bị hai, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, đối chất và nhận dạng

1. Lấy lời khai người làm chứng và những vấn đề liên quan đến lấy lời khai người làm chứng

2. Triệu tập, lấy lời khai của bị hại, đương sự và đối chất

3. Nhận dạng nhận biết giọng nói

IV. Khám xét, thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật

1. Khám xét và những vấn đè có liên quan đến khám xét

2. Thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và những vấn đề có liên quan đến thu giữ, tạm giữ tài lieeujm đồ vật khi khám xét

V. Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xem xét dấu vết trên thân thể, thực nghiệm điều tra

VI. Giám định và định giá tài sản

VII. Biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt

VIII. Tạm đình chỉ điều tra, kết thúc điều tra và những vấn đề có liên qua

Chương 3. Truy tố

I. Những quy định chung về truy tố

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và khi kiếm sát trong giai đoạn truy tố

2. Giao nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra

3. Thẩm quyền truy tố; thời hạn quyết định việc truy tố

4. Áp dụng, thay đổi, hủy ỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; nhập hoặc tách vụ án trong giai đoạn truy tố

II. Quyết định việc truy tố bị can và những vấn đề có liên quan

1. Quyết định truy tố bị can

2. Chuyển hồ sơ vụ án và bản cáo trạng đến Tòa án; trả hồ sơ vụ án đề điều tra bổ sung

3. Giải quyết yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án

4. Tạm đình chỉ, đình chỉ vụ án

5. Phục hồi vụ án

Chương 4. Xét xử vụ án hình sự

I. Những quy định chung về xét xử vụ án hình sự

4. Đánh giá bạn đọc

Cuốn sách được biên soạn bằng tâm huyết và sự đầu tư thời gian, công sức của tập thể tác giả. Nội dung biên soạn chi tiết, phân tích chuyên sâu giúp bạn đọc dễ dàng, nhanh chóng, thuận tiện tra cứu, nắm bắt và áp dụng đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần bảo đảm phát hiện chính xác và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giáo cụ mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cuốn sách không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học pháp lý mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc đối với bạn đọc.

5. Kết luận

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc nhất là những người trực tiếp tham gia công tác giải quyết vụ án hình sự, người học và người làm công tác tư vấn pháp luật trong lĩnh vực tố tụng hình sự.

Hy vọng những chia sẻ trên đây là một kênh đánh giá sách luật hiệu quả và tin cậy đối với bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, hãy lan tỏa đến với nhiều người hơn để chúng tôi có thêm động lực cập nhật và giới thiệu tới bạn đọc  nhiều hơn nữa những cuốn sách luật hay và hữu ích.

Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Trình tự, thủ tục, thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết vụ án hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam".