1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: Bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình" do các tác giả TS. Nguyễn Thị Lê Huyền, TS. Vũ Thị Hương, ThS. Phan Thị Hồng và ThS. Đỗ Thị Diện đồng chủ biên.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

 Sách Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: Bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: Bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

Nhà xuất bản Hà Nội

3. Tổng quan nội dung sách

Mỗi cá nhân, gia đình là tế bào gốc của xã hội. Cá nhân, gia đình tham gia vào nhiều các quan hệ và có nhiều mối quan hệ khác nhau. Cá nhân và gia đình đều có những bí mật riêng và đời sống riêng tư cần được mọi chủ thể trong xã hội tôn trọng. Đời sống riêng tư của cá nhân là những hoạt động hằng ngày của cá nhân trong các không gian xác định. Bí mật cá nhân, bí mật gia điình là những thông tin mà cá nhân, gia đình muốn giấu kín không bộc lộ công khai cho những chủ thể khác biết. Khi đời sống ngày càng được cải thiện và nâng cao thì nhu cầu bảo vệ các quyền nhân thân của các chủ thể trong xã hội ngày càng được xem trọng, trong đó có quyền về đời sống riêng tư, bí maatjc á nhân, bí mật gia đình.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu được các quy định pháp luật về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, tập thể tác giả đã biên soạn cuốn sách: "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình".

Cuốn sách được kết cấu theo hai phần lớn:

Phần 1. Pháp luật về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình.

Tại phần này, rất nhiều các lĩnh vực được nhóm tác giả đề cập dưới dạng hỏi đáp liên quan đến quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình từ lĩnh vực dân sự, thương mại, kinh tế, hành chính, hình sự.

Câu 1. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được quy định trong những văn bản pháp luật nào?

Câu 2. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia điình được quy định trong Hiến pháp năm 2013 như thế nào?

Câu 3. Quyền có quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín được quy định như thế nào trong Hiến pháp năm 2013?

Câu 4. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở được quy định như thế nào trong Hiến pháp năm 2013?

Câu 5. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được ghi nhận bảo vệ như thế nào trong Bộ luật Dân sự năm 2015?

Câu 6. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải tuân theo nguyên tắc nào?

Câu 7. Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo vệ như thế nào theo Bộ luật dân sự năm 2015?

Câu 8. Vấn đề bảo vệ thông tin về đời sống riêng tư, bí mạt cá nhân, bí mật gia đình khi các bên giao kết hợp đồng được ghi nhận như thế nào trong Bộ luật dân sự năm 2015?

Câu 9. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia điình được vảo vệ theo nguyên tắc nào?

Câu 10. Có những phương thức nào bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia điình khi quyền này bị xâm phạm?

Câu 11. Việc tự bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được quy định như thế nào trong Bộ luật dân sự năm 2015?

Câu 12. Việc bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia điình thông qua cơ quan có thẩm quyền được quy định như thế nào trong Bộ luật dân sự năm 2015?

Câu 13. Thông tin trong giao kết hợp đồng của cá nhân được bảo vệ như thế nào?

Câu 14. Bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của bên sử dụng dịch vụ hay không?

Câu 15. Bên được ủy quyền có trách nhiệm gì trong việc giữ bí mật thông tin của bên ủy quyền?

Câu 16. Nếu quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia điình bị xâm phạm khiến cá nhân bị thiệt hại thì vấn đề bồi thường được quy định như thế nào?

Câu 17. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định như thế nào về vấn đề bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình?

Câu 18. Trong quá trình xử lý người chưa thành niên vi phạm hành chính, bí mật riêng tư của người chưa thành niên được bảo vệ như thế nào?

Câu 19. Nguyên tắc xử lý các vi phạm hành chính khi xâm phạm đến quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia điình là gì?

Câu 20. Đối tượng nào bị xử lý vi phạm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia điình trong lĩnh vực hành chính?

Câu 21. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia điình được quy định như thế nào?

Câu 22. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia điình được quy định như thế nào?

Câu 23. Hành vi tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm bị xử phạt hành chính như thế nào?

Câu 24. Sản xuất phim có nội dung tiết lộ bí mật đời tư của người khác mà người đó không dồng ý bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Câu 25. Hành vi không bảo đảm bí mật, an toàn trong việc lưu trữ thông tin liên quan đến nhân thân của tổ chức, cá nhân xin cấp chứng thư số bị xử phạt như thế nào?

Câu 26. Hành vi không bảo đảm an toàn trong suốt quá trình tạo và chuyển giao chứng thư số cho thuê bao hoặc không bảo đảm bí mật toàn bộ quá trình tạo cặp khóa cho tổ chức, cá nhân xin cấp chứng thư số bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Câu 27. Hành vi làm mất an toàn, bí mật thông tin của tổ chức, cá nhân khác được trao đổi, truyền đưa, lưu trữ trên môi trường mạng bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Câu 28. Hành vi không có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng hoặc thông tin cá nhân của người sử dụng của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội bị xử phạt như thế nào?

Câu 29. Sử dụng thông tin cá nhân của người khác trên mạng xã hội nhưng chưa được sự đồng ý của cá nhân đó bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Câu 30. Hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật đời tư của cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị xử phạt như thế nào?

Câu 31. Hành vi không bảo đảm bí mật thông tin của tổ chức, cá nhân thuê chỗ lưu trữ thông tin bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Câu 32. hành vi không đảm bảo bí mật thông tin riêng chuyển qua mạng viễn thông công cộng hoặc tiết lộ thông tin riêng liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Câu 33. Tội xâm phạm chỗ ở của người khác bị xử phạt như thế nào?

Câu 34. Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác bị xử phạt như thế nào?

Câu 35. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông bị xử phạt như thế nào?

Câu 36. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm như thế nào trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015?

 

....

89. Hành vi vi phạm về bảo vệ thông tin của người tiêu dùng bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Phần 2. Tình huống pháp luật về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

Phần này các tác giả đã biên soạn 56 tình huống đa dạng, phong phú thường xuyên phát sinh trong đời sống xã hội liên quan đến quyền về đời sống riêng tư để giúp bạn đọc hiểu biết sâu sắc và đa dạng pháp luật về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình.

4. Đánh giá bạn đọc

Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình thuộc về quyền nhân thân của mỗi người. Trong thời đại công nghệ số, với sự phát triển mạnh mẽ và khó kiểm soát của mạng xã hội thì quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình càng dễ dàng bị xâm phạm. Do đó chủ động trang bị cho mình những kiến thức pháp lý căn bản để bảo vệ tốt hơn quyền nhân thân này của mình, đồng thời phổ biến, giáo dục trong cộng đồng là điều vô cùng cần thiết, góp phần làm ổn định trật tự xã hội.

Cuốn sách "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: Bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình" với kết cấu hai phần nội dung cung cấp tới cho bạn đọc toàn diện các vấn đề pháp lý về bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình đồng thời trình bày những tình huống thực tiễn gần gũi giúp người được thuận tiện trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và tư duy từ đó hiểu đúng đắn và nắm chắc những kiến thức pháp lý căn bản về bảo vệ quyền về đời sống riêng tư của mình.

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho mọi đối tượng bạn đọc.

5. Kết luận

Trang bị cho mình những kiến thức pháp lý về bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình sẽ giúp chúng ta chủ động và sáng suốt trước những vấn đề thực tiễn liên quan xảy ra đối với chính minh và gia đình. Ngoài ra làm chủ kiến thức pháp luật cũng giúp mỗi chúng ta thêm phần tự tin hơn trong cuộc sống, lại có thể giúp đỡ moi người, tuyên truyền và chia sẻ với cộng đồng dân cư để mọi người cùng hiểu rõ tránh những rủi ro pháp lý hay mâu thuẫn không đáng có.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách luật hiệu quả và tin cậy đối với bạn đọc. nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nữa nhé. Chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật: Bảo vệ quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình".