1. Giới thiệu tác giả

Cuốn sách "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng chống bạo lực gia đình được biên soạn bởi tập thể tác giả là giảng viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế gồm: TS. Nguyễn Thị Lê Huyền; TS. Vũ Thị Hương, ThS. Phan Thị Hồng, ThS. Đỗ thị Diện.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

Sách Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng, chống bạo lực gia điình

Tư vấn, phổ biến và áp dụng  pháp luật phòng chống bạo lực gia đình

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Lê Huyền, TS. Vũ Thị Hương, ThS. Phan Thị Hồng, ThS. Đỗ Thị Diện

Nhà xuất bản Hà Nội

3. Tổng quan nội dung sách

Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi mỗi con người được sinh ra, nuôi dưỡng và trưởng thành. Gia đình hạnh phúc, êm ấm là điều mong mỏi cảu mọi cá nhân trong xã hội. Tuy vậy, một trong những điều nhức nhối xuất hiện thường xuyên trong gia đình hiện nay là nạn bạo lực gia đình. 

Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình. Bạo lực gia đình đã và đang gây ra những hệ quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng đối với các nạn nhân bị bạo lực cũng như đối với sự bình yên chung của xã hội.

Nhằm giúp bạn đọc có được những kiến thức pháp lý, kỹ năng và kinh nghiệm trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, tập thể tác giả là giảng viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế biên soạn cuốn sách "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng chống bạo lực gia đình".

Với phương châm để bạn đọc có thể tiếp cận các kiến thức pháp luật một cách đơn giản, dễ hiểu nhất, nội dung cuốn sách được biên soạn dưới dạng các câu hỏi và trả lời về các vấn đề pháp lý liên quan đến hành vi bạp lực gia đình và các hình thức xử lý đối với người có hành vi bạo lực gia đình.

Nội dung cuốn sách được biên soạn gồm hai phần như sau:

Phần A. Hỏi đáp pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình

Chương 1. Những quy định chung

Câu 1. Theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, hành vi bạo lực gia điình được xếp vào nhóm hành vi nào?

Câu 2. Trường hợp vợ hoặc chồng bị bạo lực gia điình thì cha, mẹ, người thân thích khác của họ có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn hay không?

Câu 3. Trường hợp vợ hoặc chồng bị bạo lực gia điình thì bên còn lại có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn theo yêu cầu của bên bị bạo hành hay không?

Câu 4. Luật phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ khi nào và phạm vi điều chỉnh của Luật này như thế nào?

Câu 5. Bạo lực gia đình là gì? Các hành vi bạo lực gia điình bao gồm những hành vi nào?

Câu 6. Các nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình được quy định trong Luật phòng chống bạo lực gia điình năm 2007?

Câu 8. Nạn nhân bạo lực gia điình có các quyền và nghĩa vụ gì?

Câu 9. Nhà nước ta có những chính sách gì về phòng chống bạo lực gia đình?

Câu 10. Hợp tác quốc tế về phòng, chống bạo lực gia điình được quy định như thế nào?

Câu 11. Theo Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, những hành vi nào bị nghiêm cấm?

Chương 2. Phòng ngừa bạo lực gia đình

Câu 12. Mục đích và yêu cầu của thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình là gì?

Câu 13. Thông tin, tuyen truyền về phòng chống bạo lực gia đình bao gồm các nội dung gì?

Câu 14. Hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia điình được thực hiện dưới các hình thức nào?

II. HÒa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia điình

Câu 15. Nguyên tắc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình, được quy định như thế nào trong Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007?

Câu 16. Việc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp do gia đình, dòng họ tiến hành được quy định như thế nào?

Câu 17. Việc hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp do cơ quan, tổ chức tiến hành được quy định như thế nào?

Câu 18. Hoạt động hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp do tổ chức hòa giải ở cơ sở tiến hành được quy định như thế nào?

III. Tư vấn, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư về phòng ngừa bạo lực gia đình

Câu 19. Hoạt động tư vấn về  gia đình ở cơ sở được quy định như thế nào?

Câu 20. Hoạt động góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư được quy định như thế nào?

Chương 3. Bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

I. Các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Câu 21. Việc phát hiện, báo tin về bạo lực gia điình được quy định như thế nào trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007?

Câu 22. Các biện pháp ngăn chặn để bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình được quy định như thế nào?

Câu 23. Người có hành vi bạo lực gia điình bị cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

Câu 24. Việc cấm tiếp xúc theo quyết định của Tòa án được quy định như thế nào?

Câu 25. Hoạt động giám sát thực hiện quyết định cấm tiếp xúc được quy định như thế nào?

Câu 26. Biện pháp cấm tiếp xúc được quy định như thế nào?

Câu 27. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định cấm tiếp xúc cần có những điều kiện gì?

Câu 28. Quyết định cấm tiếp xúc bao gồm những nội dung gì?

Câu 29. Hủy bỏ biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được quy định như thế nào?

Câu 30. Người có hành vi vi phạm quyết định cấm tiếp xúc bị xử lý như thế nào?

Câu 31. Vấn đề chăm sóc nạn nhân bạo lực gia điình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quy định như thế nào?

Câu 32. Hoạt động tư vấn cho nạn nhân bạo lực gia đình được quy định như thế nào?

Câu 33. Nạn nhân bạo lực gia điình được hỗ trợ khẩn cấp các nhu cầu thiết yếu như thế nào?

II. Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình

Câu 34. Hoạt động trợ giúp nạn nhân bạo lực gia điình được quy định như thế nào?

Câu 35. Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình là gì?Những cơ sở nào có trách nhiệm trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình?

Câu 36. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho nạn nhân bạp lực gia đình được quy định như thế nào?

Câu 37. Cơ sở bảo trợ xã hội cho nạn nhân bạo lực gia điình thực hiện các hoạt động gì theo quy định của luật?

Câu 38. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạp lực gia điình và cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia điình được quy định như thế nào?

Câu 39. Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia điình được quy định như thế nào?

Câu 40. Việc thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình cần đáp ứng những điều kiện gì?

...

Chương 4. Trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình

Câu 46. Cá nhân có trách nhiệm gì trong phòng, chống bạo lực gia đình.

Câu 47. Gia điình có trách nhiệm gì trong phòng chống bạo lực gia đình?

...

Chương 5. Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia điình và khiếu nại, tố cáo

Câu 57. Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình bị xử lý như thế nào?

........

Chương 6. Vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình?

Câu 60. Người có hành vi xâm phạm sức khỏe thành viên gia điình bị xử phạt hành chính như thế nào?

...........

Phần B. Tình huống pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

Phần này các tác giả trình bày một số tình huống pháp lý thường phát sinh trong cuộc sống mà nhiều gia điình đang gặp phải về bạo lực gia điình, phòng chống bạo lực gia đình.

4. Đánh giá bạn đọc

Bạo lực gia đình là hành vi xâm phạm nghiêm trọng tới tính mạng, sức khỏe, tinh thần của nạn nhân. Điều đó xảy ra sẽ dẫn tới những hệ lụy xấu: ly hôn, con cái hư hỏng, truy đồi đạo đức, nhân phẩm. Ở nước ta, tình trạng bạo lực gia đình khá phổ biến và xảy ra cả ở thành thị và nông thôn, cả ở gia đình có mức sống cao và gia đình có mức sống thấp. Do đó, phòng chống, bạo lực gia đình cũng là một trong những nhiệm vụ cần được thực hiện để đảm bảo trật tự xã hội.

Cuốn sách "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng chống bạo lực gia đình" được biên soạn nhằm mục đích phổ biến pháp luật nước ta hiện nay về phòng chống bạo lực gia đình. 

Với lối biên soạn khoa học, đơn giản, nội dung được trình bày sáng rõ và là những vấn đề pháp lý căn bản nhất, đồng thời có thêm các tình huống pháp lý về phòng chống bạo lực gia đình thường nảy sinh trong thực tiễn giúp người được dễ dàng hiểu và ghi nhớ các vấn đề pháp lý.

Chủ động trang bị cho mình những kiến thức pháp lý về phòng chống bạo lực gia đình sẽ giúp mỗi cá nhân bảo vệ chính mình trước hành vi vi phạm đồng thời sẵn sang lên án những hành vi bạo lực gia đình đối với những hoàn cảnh khác để xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Cuốn sách thực sự là tài liệu mà mỗi cá nhân nên có trong tủ sách của mình.

5. Kết luận

Gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có hạnh phúc, ổn định thì xã hội cũng mới ổn định được. Ở nước ta, nạn bạo lực gia đình thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và cũng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó một trong những nguyên nhân quan trọng chính là ở sự thiếu hiểu biết pháp luật từ cả người có hành vi vi phạm và người bị bạo lực. Bởi vậy, tuyên truyền và phổ biến pháp luật về phòng chống bạo lực sâu rộng trong nhân dân là điều vô cùng cần thiết.

Cuốn sách "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng chống bạo lực gia đình" tài liệu pháp lý chất lượng phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống bạo lực gia đình trong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư.

Hy vọng những chia sẻ trên đây là một kênh đánh gái sách luật hiệu quả và tin cậy đối với bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, hãy lan tỏa đến với nhiêu người hơn để chúng tôi có thêm động lực tìm kiếm và giới thiệu tới bạn đọc nhiều hơn nữa những cuốn sách luật hay và hữu ích.

Cuối cùng chúc các bạn đọc sách hiệu quả và thu được nhiều thông tin hữu ích từ cuốn sách "Tư vấn, phổ biến và áp dụng pháp luật phòng chống bạo lực gia đình".