Sổ sách của chuyên viên (SPECIALISTS BOOK) là sổ sách gồm các lệnh mua và bán “bên ngoài thị trường”. Mỗi chứng khoán được mở riêng một sổ và có bao nhiêu sổ thì có bấy nhiêu chuyên viên. Các lệnh mà các người môi giới chứng khoán không thể thực hiện được, chúng được ủy thác cho chuyên viên, vì chúng bị giới hạn về giá khác hơn giá hiện hành ở ngoài thị trường vào lúc chúng được đăng ký.

A book composed of orders to buy and sell “away from the market." Each stock has a separate book, and there will be as many books in a stock as there are specialists in it. The orders are entrusted to the specialist by other brokers who are unable to execute them, because they are limited to a price other than the one prevailing in the market at the time they were entered.