Sự đầu tư (INVESTMENT) là bỏ vốn tương đối dài vào bất động sản, kinh doanh, các chứng khoán hoặc thứ gì đó nơi yếu tố rủi ro thấp để mong kiếm được lợi tức hoặc lợi nhuận từ quyền sở hữu nó hoặc sử dụng nó. Sự xem xét đầu tiên luôn luôn là sự an toàn về Vốn. Như một tác giả diễn tả điều đó: “Gieo giống tốt vào đất tốt là sự đầu tư; cá cược bao nhiêu trái dưa mà hạt giống sẽ sinh sôi là sự đầu cơ”. Xem Gambling; Speculation.

The placing of capital more or less permanently in real property, a business, securities, or something where the element of risk is low, with the expectation of obtaining income or profits from its ownership or use. The first consideration is always safety of principal. As one writer expressed it: ''Planting good seed in fertile soil is investment; betting on how many melons the seed will produce is speculation. ” See Gambling; Speculation.