1. Quy định về đối tượng nào được áp dụng ưu đãi đầu tư?

Đối tượng được áp dụng ưu đãi đầu tư là một vấn đề quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh và đầu tư, từ đó góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế. Luật Đầu tư 2020 đã quy định rõ các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo các điều khoản cụ thể. Trước hết, đối tượng được áp dụng ưu đãi đầu tư bao gồm các dự án đầu tư thuộc các ngành, nghề được ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Điều này nhấn mạnh vào việc ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng phát triển cao, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia vào các lĩnh vực này. Thứ hai, các dự án đầu tư tại các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn cũng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Phụ lục III của Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Điều này nhấn mạnh vào việc khuyến khích đầu tư vào các khu vực có nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội cao, từ đó góp phần vào việc cân đối phát triển kinh tế - xã hội trên toàn quốc.

Thứ ba, các dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên và thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm, cũng được xem xét cho ưu đãi đầu tư. Điều kiện này nhấn mạnh vào việc ưu tiên các dự án lớn có khả năng tạo ra nguồn lợi nhuận lớn và đóng góp lớn vào nền kinh tế. Thứ tư, các dự án đầu tư có mục tiêu như xây dựng nhà ở xã hội, đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên, cũng như dự án sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật cũng được ưu đãi. Điều này nhấn mạnh vào việc ưu tiên các dự án đầu tư có tính nhân văn, đóng góp vào việc giảm thiểu nghèo đói và cải thiện điều kiện sống cho cộng đồng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ cũng được ưu đãi đầu tư. Điều này nhấn mạnh vào việc ưu tiên các dự án đầu tư có tính sáng tạo và công nghệ cao, từ đó nâng cao hiệu suất sản xuất và cạnh tranh của nền kinh tế. Ngoài ra, các dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển cũng được ưu đãi. Điều này nhấn mạnh vào việc ưu tiên các hoạt động nghiên cứu và phát triển, từ đó tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Cuối cùng, các đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được ưu đãi đầu tư. Điều này nhấn mạnh vào việc ưu tiên hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, là động lực quan trọng đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

 

2. Ưu đãi đầu tư có được điều chỉnh hưởng thêm ưu đãi hay không?

Ưu đãi đầu tư có được điều chỉnh và hưởng thêm ưu đãi hay không, là một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là khi có sự thay đổi về điều kiện hoặc chính sách. Điều này thường được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật và quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Căn cứ vào Điều 22 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP, về việc điều chỉnh ưu đãi đầu tư, ta có thể thấy rõ các quy định và điều kiện cụ thể như sau: Dự án đầu tư hiện đang được hưởng ưu đãi và đáp ứng thêm điều kiện để được hưởng ưu đãi ở mức cao hơn hoặc theo một hình thức ưu đãi mới, sẽ được áp dụng ưu đãi ở mức cao hơn hoặc hưởng thêm ưu đãi theo hình thức mới trong thời gian còn lại của thời gian ưu đãi ban đầu.

Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ không được hưởng ưu đãi nếu không đáp ứng các điều kiện được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc theo quyết định ưu đãi do nhà đầu tư tự xác định. Điều này áp dụng trong trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng các điều kiện được quy định hoặc được xác định trong quyết định đầu tư ban đầu. Một điều quan trọng khác là trong thời gian nhà đầu tư được hưởng ưu đãi, nếu dự án không đáp ứng được các điều kiện để tiếp tục hưởng ưu đãi, thì nhà đầu tư sẽ không được hưởng ưu đãi trong thời gian không đáp ứng được điều kiện này.

Tóm lại, nếu dự án đầu tư được điều chỉnh để đáp ứng các điều kiện mới và hưởng thêm ưu đãi, thì ưu đãi sẽ được điều chỉnh tương ứng cho thời gian còn lại của thời gian ưu đãi ban đầu. Tuy nhiên, điều kiện cụ thể và quy định trong quá trình điều chỉnh và hưởng ưu đãi phụ thuộc vào các quy định của pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm rõ và tuân thủ đúng các quy định pháp luật để đảm bảo rằng các doanh nghiệp đầu tư không chỉ nhận được ưu đãi mà còn tuân thủ đúng luật pháp.

 

3. Quy định về ưu đãi đầu tư có bị ảnh hưởng khi thay đổi pháp luật không?

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, sự ổn định và dự đoán là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp định hình chiến lược và đầu tư hiệu quả. Tuy nhiên, thay đổi trong pháp luật có thể tạo ra những biến động không mong muốn, đặc biệt là đối với các chính sách ưu đãi đầu tư. Một câu hỏi mà nhiều nhà đầu tư đặt ra là liệu ưu đãi đầu tư có bị ảnh hưởng khi có sự thay đổi trong pháp luật hay không? Để tìm câu trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần đi vào cụ thể hơn về quy định của pháp luật hiện hành.

Theo quy định của Điều 13 trong Luật Đầu tư năm 2020, các điều kiện và ưu đãi đầu tư có thể được ảnh hưởng bởi sự thay đổi trong pháp luật. Trong trường hợp có văn bản pháp luật mới ban hành, quy định về ưu đãi đầu tư mới hoặc cao hơn, các nhà đầu tư sẽ được hưởng những ưu đãi mới này cho thời gian còn lại của dự án đầu tư của họ. Tuy nhiên, nếu ưu đãi mới này thấp hơn so với các ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó, họ vẫn có thể tiếp tục áp dụng các ưu đãi cũ cho thời gian còn lại của dự án.

Quy định này tuy có vẻ rõ ràng nhưng cũng cần phải lưu ý rằng có những trường hợp ngoại lệ không áp dụng quy định này. Cụ thể, nếu thay đổi pháp luật được thực hiện với lý do liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự công cộng, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng hoặc bảo vệ môi trường, quy định về ưu đãi đầu tư có thể không áp dụng. Một điểm đáng chú ý khác là việc xem xét và giải quyết những trường hợp mà nhà đầu tư không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật mới. Trong tình huống này, có một số biện pháp có thể được áp dụng như khấu trừ thiệt hại thực tế vào thu nhập chịu thuế, điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án hoặc hỗ trợ nhà đầu tư khắc phục thiệt hại. Điều quan trọng là nhà đầu tư cần phải đề xuất yêu cầu bằng văn bản trong một khoảng thời gian nhất định sau khi văn bản pháp luật mới có hiệu lực.

Ví dụ cụ thể cho trường hợp này là khi một doanh nghiệp quyết định đầu tư vào lĩnh vực cứu hộ trên biển, và được hưởng các ưu đãi theo quy định tại Phụ lục II của Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Nếu có sự thay đổi trong pháp luật liên quan và ưu đãi mới cao hơn, doanh nghiệp sẽ được hưởng các ưu đãi mới này trong thời gian còn lại của dự án. Ngược lại, nếu ưu đãi mới thấp hơn, doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục áp dụng các ưu đãi cũ. Tóm lại, ảnh hưởng của thay đổi pháp luật đối với các chính sách ưu đãi đầu tư có thể phức tạp và đòi hỏi sự chủ động trong việc tìm hiểu và thích nghi từ phía các nhà đầu tư. Điều quan trọng là để đảm bảo rằng mọi thay đổi được thông qua một cách minh bạch và công bằng, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Xem thêm >>> Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có được hưởng ưu đãi đầu tư không?

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại của tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất có thể về chi nhánh ngân hàng nước ngoài.