1. Sửa đổi đối tượng hỗ trợ đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sửa đổi đối tượng được hỗ trợ đất sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Theo đó, những đối tượng được hỗ trợ đất sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bao gồm:

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo: Các hộ này sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hộ nghèo dân tộc Kinh: Những hộ này sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chủ yếu làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp và chưa có đất sản xuất. Những hộ này, nếu có nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất, sẽ được chính quyền địa phương xem xét hỗ trợ trực tiếp bằng đất sản xuất.

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo: Các hộ này sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Hộ nghèo dân tộc Kinh: Những hộ này sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chủ yếu làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp và có thiếu hụt đất sản xuất theo định mức quy định của từng địa phương. Những hộ này, nếu có nhu cầu chuyển đổi nghề hoặc hỗ trợ đất sản xuất và không có khả năng bố trí được đất sản xuất, sẽ được xem xét và hỗ trợ chuyển đổi nghề.

Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ vào quỹ đất và điều kiện thực tế của địa phương để quy định định mức đất sản xuất, nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân, theo quy định của pháp luật về đất đai làm cơ sở xác định hộ gia đình thiếu đất sản xuất.

So với Thông tư 02/2022/TT-UBDT, Thông tư 02/2023/TT-UBDT đã bãi bỏ quy định không hỗ trợ đất sản xuất đối với các hộ đã nhận hỗ trợ đất sản xuất từ các chương trình, chính sách trước đây nhưng đã chuyển nhượng, cho, tặng.

2. Quy định về hỗ trợ đất sản xuất

Căn cứ dựa theo quy định bởi Điều 9 được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 của Thông tư 02/2023/TT-BBDT có quy định cụ thể về nội dung hỗ trợ sản xuất đất. Cụ thể như sau:

a) Trường hợp có sẵn quỹ đất sản xuất: Nếu địa phương có quỹ đất có khả năng sản xuất mà không cần thực hiện khai hoang, phục hóa, cải tạo đất, UBND cấp huyện sẽ căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện việc giao đất sản xuất cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách và chưa có đất sản xuất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Kiểm tra quỹ đất có khả năng sản xuất: UBND cấp huyện sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá quỹ đất có sẵn trong địa phương để đảm bảo rằng đất đó có khả năng sản xuất mà không cần các biện pháp như khai hoang, phục hóa, cải tạo đất.

- Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: UBND cấp huyện sẽ dựa trên quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để xác định cách sử dụng đất đó và đảm bảo tính khả dụng cho mục đích sản xuất.

- Thực hiện việc giao đất sản xuất: Sau khi xác định được đất có khả năng sản xuất và đảm bảo tuân thủ quy hoạch, UBND cấp huyện sẽ thực hiện việc giao đất sản xuất cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách và chưa có đất sản xuất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trong quá trình này, quyết định về việc giao đất sản xuất sẽ được đưa ra dựa trên sự kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng về tình trạng và khả năng sử dụng đất có sẵn, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Điều này nhằm đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của việc hỗ trợ đất sản xuất trong cộng đồng.

b) Trường hợp cần khai hoang, phục hóa, cải tạo đất: Nếu địa phương có quỹ đất sản xuất nhưng cần thực hiện khai hoang, phục hóa, cải tạo đất để có khả năng sản xuất, UBND cấp huyện sẽ chỉ đạo tổ chức lập và thực hiện dự án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện dự án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất sẽ tuân theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg.

c) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: UBND cấp tỉnh sẽ chỉ đạo UBND cấp huyện bố trí ngân sách địa phương và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ được hỗ trợ đất sản xuất theo quy định. UBND cấp tỉnh sẽ đưa ra chỉ đạo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ được hỗ trợ đất sản xuất theo quy định. Điều này bao gồm hướng dẫn về các quy trình, tiêu chí, và thủ tục cụ thể cần thực hiện. Bố trí ngân sách địa phương: UBND cấp huyện sẽ được chỉ đạo bởi UBND cấp tỉnh để bố trí ngân sách địa phương để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngân sách này sẽ được sử dụng để chi trả các chi phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận. UBND cấp huyện sẽ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ được hỗ trợ theo quy định. Quy trình cấp giấy chứng nhận sẽ bao gồm xác nhận các thông tin liên quan đến hộ, diện tích đất được giao, mục đích sử dụng, và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. Trong quá trình cấp giấy chứng nhận, UBND cấp huyện sẽ đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai và quy định cụ thể về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quá trình này nhằm đảm bảo rằng các hộ được hỗ trợ đất sản xuất sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp và đầy đủ, giúp tăng cường quyền lợi và an ninh pháp lý cho người sử dụng đất.

3. Tại sao cần hỗ trợ đất sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi?

Hỗ trợ đất sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một biện pháp quan trọng nhằm giúp cải thiện điều kiện sống và phát triển kinh tế cho nhóm dân tộc này. Dưới đây là một số lý do quan trọng:

Giảm nghèo và tăng cường an sinh xã hội: Đồng bào dân tộc thiểu số và cư dân ở miền núi thường đối mặt với tình trạng nghèo đói và thiếu hụt tài nguyên. Việc hỗ trợ đất sản xuất giúp họ có cơ hội phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, và ngư nghiệp, từ đó tăng thu nhập và cải thiện đời sống hàng ngày.

Bảo vệ văn hóa và bền vững môi trường: Đồng bào dân tộc thiểu số thường giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Hỗ trợ đất sản xuất giúp duy trì hình thức sống truyền thống, giữ cho cộng đồng này không bị đào thải khỏi đất đai lịch sử của họ. Đồng thời, việc quản lý bền vững đất đai và tài nguyên tự nhiên cũng trở nên quan trọng để đảm bảo cho sự phát triển kéo dài.

Phát triển kinh tế và giảm bất lợi địa lý: Nhiều khu vực dân tộc thiểu số và miền núi đang phải đối mặt với bất lợi địa lý trong việc tiếp cận và sử dụng tài nguyên. Hỗ trợ đất sản xuất giúp tạo ra cơ hội công bằng hơn trong việc sử dụng đất đai và tài nguyên, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong cộng đồng.

Giảm áp lực di cư: Việc cung cấp hỗ trợ đất sản xuất có thể giảm áp lực di cư từ các khu vực nông thôn đến thành thị. Khi người dân có đủ điều kiện phát triển nông nghiệp tại nơi cư trú, họ có thể giữ vững cuộc sống ổn định và tránh xa khỏi vấn đề của thành thị đang phát triển.

Thúc đẩy phát triển bền vững: Hỗ trợ đất sản xuất cũng có thể được thiết kế để thúc đẩy phát triển bền vững, bao gồm cả việc sử dụng kỹ thuật nông nghiệp hiện đại, quản lý tài nguyên một cách thông minh, và đảm bảo rằng sự phát triển kinh tế không gây hại cho môi trường.

Như vậy hỗ trợ đất sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần vào việc duy trì và phát triển cộng đồng theo cách bền vững và đa dạng văn hóa.

Vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Dân tộc thiểu số là gì? Danh sách các dân tộc thiểu số ở Việt Nam 2023