Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo hiểm phi nhân thọ"

bảo hiểm phi nhân thọ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo hiểm phi nhân thọ.

Bảo hiểm phi nhân thọ quy định như thế nào?

Bảo hiểm phi nhân thọ quy định như thế nào?
Bảo hiểm phi nhân thọ là một chính sách bảo hiểm để bảo vệ một cá nhân khỏi những tổn thất và thiệt hại khác với những gì được bảo hiểm nhân thọ chi trả. Các rủi ro được bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm: mất mát tài sản trách nhiệm pháp lý phát sinh từ thiệt hại do cá nhân gây ra đối với bên thứ ba

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ là gì? Các loại tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ phổ biến

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ là gì? Các loại tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ phổ biến
Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ là xung đột, bất đồng, mâu thuẫn giữa người mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm về thực hiện/không thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ghi nhận cụ thể trong các hợp đồng bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự, con người phi nhân thọ và bảo lãnh