Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo trợ xã hội"

bảo trợ xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo trợ xã hội.

Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Trong bối cảnh xã hội đang ngày một phát triển, vai trò của hệ thống trợ giúp xã hội góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo mang tính chất quy luật của nền kinh tế thị trường. Chính vì vậy các chính sách về trợ giúp xã hội là một điều vô cùng quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Nghị định số 81/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy

Nghị định số 81/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị ...

Quy định về bảo trợ xã hội cho người khuyết tật mới

Quy định về bảo trợ xã hội cho người khuyết tật mới
Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. Trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng.