Luật sư tư vấn về chủ đề "bộ máy nhà nước"

bộ máy nhà nước | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bộ máy nhà nước.

Phân tích đặc điểm, cấu trúc của bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay ?

Phân tích đặc điểm, cấu trúc của bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay ?
Thưa luật sư, Tôi đang tìm hiểu về đặc điểm và cấu trúc của bộ máy nhà nước ta nhưng tôi không tìm thấy các nguồn tài liệu nào nói về vấn đề này. Vậy, luật sư có thể phân tích hoặc gợi ý cho tôi về vấn đề này được không ? Cảm ơn nhiều! Người hỏi: Ngô Thanh Phong (Kiến An, Hải Phòng).

Phân tích bộ máy nhà nước Việt Nam qua các giai đoạn Hiến Pháp

Phân tích bộ máy nhà nước Việt Nam qua các giai đoạn Hiến Pháp
Vì tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước luôn là vấn đề hệ họng của các quốc gia nên bộ máy nhà nước nói chung thường có cấu trúc tổ chức ổn định. Sự ổn định của bộ máy nhà nước cũng bảo đảm sự ổn định và phát triển của đất nước nói chung.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là gì ?

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là gì ?
Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là những tư tưởng chỉ đạo, những định hướng làm cơ sở, nền tảng cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Bài viết phân tích và làm rõ một số nguyên tắc tổ chức, hoạt động nhà nước ? và liên hệ với tổi chức bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay:

Cấu trúc tổ chức của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến Pháp ?

Cấu trúc tổ chức của bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến Pháp ?
Bộ máy nhà nước ở các quốc gia trên thế giới đều được cấu thành bởi các cơ quan nhà nước. Các cơ quan nhà nước không tồn tại một cách hoàn toàn độc lập với nhau mà luôn có mối liên hệ, tương tác với các cơ quan khác trong một cấu trúc tổ chức nhất định đề tạo thành một chỉnh thể thống nhất.

Thực trạng hệ thống chính trị đối với bộ máy Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội?

Thực trạng hệ thống chính trị đối với bộ máy Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội?
Trong xã hội có giai cấp, các chủ thể chính trị được liên kết với nhau trong một hệ thống tổ chức, nhằm tác động vào các quá trình của đời sống xã hội; củng cố, duy trì và phát triển chế độ chính trị phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền, đồng thời thực hiện lợi ích của các chủ thể khác.

Vai trò của các Đảng phái trong tổ chức, hoạt động Bộ máy nhà nước và trong bầu cử ?

Vai trò của các Đảng phái trong tổ chức, hoạt động Bộ máy nhà nước và trong bầu cử ?
Trong đời sống chính trị hiện nay của nhà nước tư sản, hoạt động của các đảng phái chính trị đóng một vai trò hết sức quan trọng. Hoạt động của đảng phái đôi khi đã làm cho các cơ quan nhà nước hoạt động không theo đúng tinh thần của pháp luật và làm cho pháp luật nhiều khi trở thành hình thức.

Đánh giá việc áp dụng các nguyên tắc phân chia quyền lực trong quá trình xây dựng và phát triển bộ máy nhà nước tư sản thời kì cận đại?

Đánh giá việc áp dụng các nguyên tắc phân chia quyền lực trong quá trình xây dựng và phát  triển bộ máy nhà nước tư sản thời kì cận đại?
Những tư tưởng về quyền lực nhà nước, về việc tổ chức và thực hiện quyền lực ấy lại giữ vị trí cơ bản và trọng yếu. Nhà nước tư sản có bộ máy nhà nước phát triển khá phức tạp, nó được xây dựng dựa trên các nguyên tắc, trong đó nguyên tắc phân chia quyền lực nhà nước là chủ yếu.

Những yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đối với việc đổi mới mô hình bộ máy nhà nước

Những yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đối với việc đổi mới mô hình bộ máy nhà nước
Từ sự phân tích thấu đáo các đặc điểm có tính phổ biến của Nhà nước pháp quyền và các đặc thù của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta, bài viết nêu ra các yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức bộ máy nhà nước trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghiã ở Việt Nam.

Mấy ý kiến hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

Mấy ý kiến hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước
Quy định về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là một trong những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước ta. Trong tất cả các bản Hiến pháp của nhà nước ta, từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 1992 đều dành nhiều chương, điều quy định về bộ máy nhà nước (Hiến pháp năm 1946 có 4 trong tổng số 7 chương (4/7 chương), 48 trong tổng số 72 điều (48/72 điều);

Đánh giá việc áp dụng các nguyên tắc của học thuyết phân chia quyền lực trong quá trình xây dựng và phát triển của bộ máy nhà nước Mỹ?

Đánh giá việc áp dụng các nguyên tắc của học thuyết phân chia quyền lực trong quá trình xây dựng và phát triển của bộ máy nhà nước Mỹ?
Có thể nói trong lịch sử tư tưởng chính trị của nhân loại, các tư tưởng về nhà nước luôn luôn giữ những vị trí quan trọng nhất. Trong số các tư tưởng ấy thì những tư tưởng về quyền lực nhà nước, về việc tổ chức và thực hiện quyền lực ấy lại giữ vị trí cơ bản và trọng yếu.