Luật sư tư vấn về chủ đề "quản lý hành chính"

quản lý hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề quản lý hành chính.

Chủ thể quản lý hành chính nhà nước là gì ? Tại sao nói chủ thể quản lý hành chính nhà nước là cơ quan hành chính nhà nước ?

Chủ thể quản lý hành chính nhà nước là gì ? Tại sao nói chủ thể quản lý hành chính nhà nước là cơ quan hành chính nhà nước ?
Chủ thể của quản lý hành chính nhà nước là các tổ chức hay cá nhân có thẩm quyền hoặc nhà nước trao quyền quản lý hành chính trong những trường hợp cụ thể. Bài viết xoay quanh vấn đề về chủ thể quản lý hành chính nhà nước và trả lời câu hỏi tại sao nói chủ thể quản lý hành chính nhà nước là cơ quan hành chính nhà nước.

Phân tích các phương pháp quản lý hành chính nhà nước hiện nay ?

Phân tích các phương pháp quản lý hành chính nhà nước hiện nay ?
Quản lý là sự tác động đến nhận thức và hành vi của con người. Trên thực tế, có hai khả năng tác động: Khả năng thứ nhất là sử dụng tổng hợp những biên pháp và cách thức khác nhau (được phép) để đảm bảo đạt được hành vi xử sự cần thiết một cách tự giác;

Phân cấp quản lý trong quản lý hành chính Nhà nước.

Phân cấp quản lý trong quản lý hành chính Nhà nước.
Lĩnh vực quản lý nhà nước nói chung và quản lý đô thị nói riêng là một vấn đề quan trọng. Và nội dung phân cấp quản lý nói chung – một nội dung quan trọng của nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động quản lý nhà nước

Phân tích vai trò hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước mới nhất

Phân tích vai trò hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước mới nhất
Quản lý hành chính nhà nước là một hình thức hoạt động của nhà nước được thực hiện bởi các cơ quan hành chính nhà nước, có nội dung là đảm bảo chấp hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của các cơ quan quyền lực nhà nước, nhằm tổ chức và chỉ đạo một cách trực tiếp và thường xuyên. Hoạt động quản lý hành chính nhà nước phải được đặt dưới sự giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước mang hình thức chủ động, sáng tạo.

Các yêu cầu bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước

Các yêu cầu bảo đảm pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước
Bảo đảm pháp chế là tổng thể các biện pháp, phương tiện tổ chức-pháp lí do các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và công dân áp dụng nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước và các tổ chức ấy cũng như việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Phân cấp quản lý hành chính là gì? Một số vấn đề về phân cấp quản lý hành chính nhà nước?

Phân cấp quản lý hành chính là gì? Một số vấn đề về phân cấp quản lý hành chính nhà nước?
Việc đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay là hết sức cần thiết, bởi đây sẽ là một nội dung quan trọng trong thực hiện chức năng “quản trị” nền hành chính nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính công ở Việt Nam. Bài viết xoay quanh vấn đề về phân cấp quản lý hành chính.