Luật sư tư vấn về chủ đề "thạc sĩ"

thạc sĩ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thạc sĩ.

Mẫu sổ gốc cấp bằng thạc sĩ (phụ lục 04)

Mẫu sổ gốc cấp bằng thạc sĩ (phụ lục 04)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu sổ gốc cấp bằng thạc sĩ (phụ lục 04) ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 08/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 08/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo