Luật sư tư vấn về chủ đề "thành viên hội đồng quản trị"

thành viên hội đồng quản trị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thành viên hội đồng quản trị.

Những quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 về Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.

Những quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 về Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần.
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty cổ phần có toàn quyền nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Vậy, Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần được quy định cụ thể như thế nào?

Điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần quy định thế nào?

Điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần quy định thế nào?
Vai trò, vị trí của hội đồng quan trị trong công ty là gì ? Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần quy định thế nào ? Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bao lâu ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Khái niệm thành viên hội đồng quản trị độc lập ?

Khái niệm thành viên hội đồng quản trị độc lập ?
Thưa luật sư, Tôi có một vấn đề xin được tư vấn Luật như sau: Công ty chúng tôi hiện nay đang là công ty tnhh một thành viên trực thuộc bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Công ty đang tiến hành cổ phần hóa. Chúng tôi đang thắc mắc về nội dung" thành viên hội đồng quản trị độc lập":

Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần và các trường hợp bổ sung thành viên Hội đồng quản trị?

Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần và các trường hợp bổ sung thành viên Hội đồng quản trị?
Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng và công ty cổ phần do nhà nước sở hữu trên 50% cổ phần không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc...

Bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị ?

Bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị ?
Kính gửi : Luật Minh Khuê Luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau: Công ty tôi là công ty cổ phần, hiện nay có một thành viên HĐQT xin miễn nhiệm và đã được HĐQT Ra quyết định đồng ý miễn nhiệm.

Tư vấn bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần là người nước ngoài

Tư vấn bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần là người nước ngoài
Kính chào Công ty Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong quý công ty giải đáp: Công ty tôi là công ty cổ phần vốn điều lệ 3 tỷ. Sắp tới Công ty tôi muốn bổ nhiệm thêm 1 người vào làm thành viên hội đồng quản trị công ty. Ông này là người Nhật, là một cá nhân độc lập (hiện không làm đại diện cho tổ chức nào khác) và khi vào hội đồng quản trị của công ty tôi thì ông này cũng sẽ không nhận lương nhưng trực tiếp tham gia điều hành công ty.

Thủ tục công nhận hội đồng quản trị; thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị của trường cao đẳng tư thục thực hiện như thế nào ?

Thủ tục công nhận hội đồng quản trị; thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị của trường cao đẳng tư thục thực hiện như thế nào ?
Hội đồng quản trị là cơ quan có vai trò rất quan trọng và là tổ chức đại diện duy nhất cho chủ sở hữu của nhà trường cao đẳng tư thục. Vậy thủ tục công nhận hội đồng quản trị; thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị của trường cao đẳng tư thục thực hiện như thế nào ?

Tranh chấp thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần

Tranh chấp thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần
Thưa luật sư! Công ty tôi đang là bị đơn trong vụ án Tranh chấp thành viên trong Hội đồng quản trị, Công ty tôi là công ty cổ phần có 62 cổ đông trong đó có 1 cổ đông là tổ chức chiếm 57% vốn điều lệ. Cổ đông tổ chức này chỉ đồng ý cho Hội đồng quản trị có 3 thành viên trong đó có 2 thành viên là người đại diện vốn của tổ chức này và nắm vị trí Chủ tịch.

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị ?

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị ?
1. Hội đồng quản trị có không ít hơn ba thành viên, không quá mười một thành viên, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ công ty quy định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Hợp đồng giữa hai công ty có chung thành viên hội đồng quản trị ?

Hợp đồng giữa hai công ty có chung thành viên hội đồng quản trị ?
Thưa Luật sư: Công ty tôi là Công ty cổ phần A, có ông Nguyễn văn P là Thành viên Hội đồng quản trị. Công ty tôi có ký hợp đồng với Công ty cổ phần B từ năm 2013 về hợp tác liên danh ( thời điểm nàu Công ty B là con của Công ty A) Đến năm 2015 Công ty cổ phần B là công ty độc lập ( Công ty A k còn nắm giữ vốn ), Công ty Cổ phẩn B có bầu ông Nguyễn Văn P là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần B.