Thứ nhất, công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp chưa phổ biến và chưa được ưa chuộng ở nước ta. Trong suốt quá trình Luật Doanh nghiệp được ban hành, có rất ít công ty hợp danh được thành lập. Vì vậy, việc bắt buộc kinh doanh bốn loại dịch vụ nói trên phải được thực hiện dưới hình thức hợp danh có thể làm hạn chế sự mở rộng và phát triển các loại dịch vụ đó ở nước ta. Ngoài ra, nếu quy định bắt buộc nói trên được chấp thuận thì hầu hết các tổ chức (gồm cả doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp) hiện đang cung cấp các loại dịch vụ nói trên phải chuyển đổi thành công ty hợp danh. Đó là quá trình không đơn giản và có thể gây đảo lộn không nhỏ trong việc kinh doanh và phát triển các dịch vụ nói trên.

Thứ hai: theo quan niệm truyền thống, để bảo vệ lợi ích người tiêu dùng, những người kinh doanh các loại dịch vụ nói trên không được hưởng chế độ trách nhiệm hữu hạn mà phải chịu trách nhiệm nghề nghiệp đối với dịch vụ được cung cấp. Tuy nhiên, các cải cách pháp luật ở nhiều nước trong thời gian gần đây đã cho phép các nhà đầu tư tự lựa chọn loại hình doanh nghiệp; trách nhiệm vô hạn đối với việc cung cấp dịch vụ được thay thế bằng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Do vậy, Luật Doanh nghiệp 2005 đã không quy định buộc các ngành nghề trên phải thành lập công ty hợp danh.

Trân trọng./.
BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT