- Khẳng định sai. Bởi vì:

Cấu thành tội phạm vật chất là cấu thành tội phạm có các dấu hiệu hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả do tội phạm gây ra, mối quan hệ nhân - quả giữa hành vi và hậu quả trong mặt khách quan của tội phạm.

Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, điểm a Khoản 2 Điều 113 Bộ luật hình sự năm 2015 hoặc điểm a Khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này (Điều 14 Bộ luật hình sự năm 2015).

Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội (Điều 15 Bộ luật hình sự năm 2015).

Tội phạm hoàn thành: Tội phạm hoàn thành là trường hợp phạm tội đã thỏa mãn các dấu hiệu được quy định trong cấu thành tội phạm ở mỗi tội phạm cụ thể.

Việc phân chia quá trình thực hiện tội phạm thành các giai đoạn: Chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt và tội phạm hoàn thành chỉ đặt ra đối với các tội phạm thực hiện dưới hình thức thức lỗi cố ý trực tiếp, ở hình thức lỗi này người phạm tội mới có thể có động cơ, mục đích phạm tội.

Vì vậy, tất cả các tội phạm có cấu thành vật chất được thực hiện với hình thức lỗi cố ý gián tiếp hoặc vô ý thì không có các giai đoạn thực hiện tội phạm, dù là tội phạm có cấu thành vật chất.

Ví dụ: Tội vô ý làm chết người, tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính hoặc quy tắc nghề nghiệp...