Thâm nhập của hàng nhập khẩu, sự (import penetration) là đại lượng được tính bằng mức tăng tỷ trọng hàng nhập khẩu trong tổng mức tiêu dùng của cư dân trong nước. Trong một số trường hợp, việc thay thế hàng hoá trong nước bằng hàng nhập khẩu có thể có lợi khi nó phản ánh lợi thế so sánh, tức hàng nhập khẩu rẻ hơn hàng sản xuất trong nước. Nhưng sự thâm nhập mạnh mẽ của hàng nhập khẩu vào tất cả các ngành của nền kinh tế mà không có sự gia tăng tương ứng của kim ngạch xuất khẩu sẽ dẫn tới những khó khăn về cán cân thanh toán, làm suy giảm sản lượng và thu nhập trong nước.