1. Có bị truy nã đối với người đã có quyết định áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng bỏ trốn không?

Trước hết, để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cần đi sâu vào bản chất của biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng và vai trò của cơ quan thi hành án hình sự Công an trong việc giám sát và thực thi các biện pháp này. Biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng là một biện pháp đặc biệt được áp dụng đối với những người phạm tội, đặc biệt là những tội phạm vị thành niên, nhằm mục đích cải tạo, giáo dục và tái hòa nhập vào xã hội. Trong quá trình thực hiện biện pháp này, việc giữ gìn an ninh và trật tự trong trường giáo dưỡng là rất quan trọng, đảm bảo cho quá trình giáo dục diễn ra hiệu quả.

Cơ quan thi hành án hình sự Công an, đặc biệt là cấp huyện, đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và thực thi các biện pháp tư pháp giáo dục. Theo quy định tại Điều 143 Luật Thi hành án hình sự 2019, khi có người phải chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng bỏ trốn, cơ quan này có trách nhiệm ra quyết định truy tìm, đưa người đó về trường giáo dưỡng. Quyết định này không phải là quyết định truy nã, mà là một biện pháp cụ thể nhằm đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong việc đưa người bỏ trốn trở lại trường giáo dưỡng để tiếp tục quá trình giáo dưỡng và cải tạo.

Điều này cũng phản ánh một quan điểm nhân bản và nhân quyền trong việc xử lý vấn đề người phạm tội, đặc biệt là đối với những trường hợp vị thành niên. Thay vì sử dụng biện pháp truy nã, một biện pháp mang tính mạnh mẽ và tiêu cực, thì việc đưa ra quyết định truy tìm và đưa người đó về trường giáo dưỡng là một hành động nhằm hỗ trợ và cung cấp cơ hội cho người đó có thể hồi phục và tái hòa nhập vào xã hội một cách tích cực.

Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng việc thực thi quyết định truy tìm và đưa người bỏ trốn về trường giáo dưỡng cũng cần tuân thủ đúng quy trình và luật lệ. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện phải thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho người đó trong quá trình truy tìm và đưa về trường giáo dưỡng. Đồng thời, việc này cũng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan thi hành án hình sự và các cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức khác trong xã hội để đảm bảo việc thực thi công bằng và hiệu quả nhất.

Tóm lại, việc áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng và xử lý trường hợp người bỏ trốn là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và sự hợp tác của toàn bộ xã hội. Việc đưa ra quyết định truy tìm và đưa người bỏ trốn về trường giáo dưỡng, thay vì quyết định truy nã, là một biện pháp nhân văn và hợp lý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình giáo dưỡng và tái hòa nhập của người đó vào xã hội.

 

2. Thẩm quyền ban hành quyết định truy tìm học sinh bỏ trốn khỏi trường giáo dưỡng

Trong hệ thống giáo dưỡng, việc quản lý và giám sát học sinh là một phần quan trọng nhằm đảm bảo môi trường học tập an toàn và trật tự. Theo quy định tại Điều 144 của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, việc quản lý học sinh bao gồm các điều khoản cụ thể nhằm mục đích điều tiết hành vi học sinh, trong đó có trường hợp học sinh bỏ trốn.

Theo quy định, quyền ban hành quyết định truy tìm học sinh bỏ trốn thuộc về Hiệu trưởng trường giáo dưỡng. Điều này có ý nghĩa quan trọng, bởi Hiệu trưởng được xem là người đứng đầu trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động của trường. Quyền lực của Hiệu trưởng không chỉ giới hạn trong việc tổ chức học tập mà còn mở rộng ra việc giám sát, điều chỉnh hành vi của học sinh.

Khi một học sinh bỏ trốn, trách nhiệm của Hiệu trưởng không chỉ là tìm kiếm học sinh đó mà còn là tổ chức việc này một cách có hệ thống và hiệu quả. Trong quá trình truy tìm, Hiệu trưởng cần phải tổ chức một cuộc điều tra hoặc tìm kiếm một cách có hệ thống, có sự phối hợp giữa các bộ phận trong trường và có thể liên kết với cơ quan chức năng ngoài trường nếu cần thiết.

Quy định cũng nêu rõ rằng thời gian mà học sinh bỏ trốn không được tính vào thời hạn chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Điều này có ý nghĩa là việc bỏ trốn sẽ không làm giảm đi sự chịu trách nhiệm của học sinh đó đối với các biện pháp giáo dục mà trường áp đặt.

Trong quá trình truy tìm, nếu học sinh bị bắt giữ và có hành vi chống đối, các biện pháp cần thiết sẽ được áp dụng để đảm bảo an toàn và tuân thủ pháp luật. Sự phối hợp giữa cơ quan công an và Ủy ban nhân dân cũng được nhấn mạnh, đảm bảo rằng quá trình truy tìm diễn ra một cách mạch lạc và hiệu quả.

Khi học sinh bỏ trốn được bắt giữ, cơ quan công an phải lập biên bản, lấy lời khai và quản lý học sinh đó. Thông tin về việc bắt giữ này cũng cần được thông báo ngay cho trường giáo dưỡng. Trường giáo dưỡng sau khi nhận thông tin này cần có biện pháp nhất định để đưa học sinh trở lại trường và tiếp tục quá trình giáo dục.

Việc này cũng cần được thực hiện một cách cẩn thận và chu đáo, bởi việc chấp hành quy định này không chỉ đảm bảo tính hợp pháp mà còn đảm bảo rằng học sinh sẽ được hỗ trợ và hướng dẫn một cách tốt nhất trong quá trình học tập và phát triển cá nhân.

Tóm lại, quyền ban hành quyết định truy tìm học sinh bỏ trốn thuộc về Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, nhưng việc này cần được thực hiện một cách cẩn thận và có sự phối hợp giữa các bộ phận trong trường cũng như với cơ quan chức năng ngoài trường để đảm bảo tính hiệu quả và hợp pháp của quá trình.

 

3. Những đối tượng nào sẽ áp dụng hình thức đưa vào trường giáo dưỡng ?

Áp dụng hình thức đưa vào trường giáo dưỡng là một biện pháp nhằm đối phó với những hành vi vi phạm pháp luật của những đối tượng vị thành niên. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc áp dụng biện pháp này được xác định cụ thể tại Điều 92 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi khoản 47 của Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020. Theo quy định của Luật, những đối tượng nào sẽ phải chịu áp dụng hình thức đưa vào trường giáo dưỡng? Đối tượng bị áp dụng biện pháp này gồm có:

Những đối tượng từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện các hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự. Điều này có nghĩa là những hành vi của đối tượng này đã vượt ra khỏi ranh giới của việc xem xét và xử lý trong phạm vi hành chính thông thường.

Những đối tượng từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện các hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự, trừ những tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Hình sự. Điều này cho thấy sự nghiêm trọng và phức tạp của hành vi phạm tội mà đối tượng đã thực hiện.

Những đối tượng từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 90 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và đã trải qua biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trước đó. Điều này cho thấy đối tượng đã có một lịch sử vi phạm và đã được cấp quản lý và giáo dục trước đó nhưng không có hiệu quả.

Những đối tượng từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 4 Điều 90 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, nhưng không phải là tội phạm và đã trải qua biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trước đó. Điều này ám chỉ rằng các hành vi vi phạm của đối tượng không đạt đến mức độ của một tội phạm nhưng vẫn cần phải được giáo dục và kiểm soát.

Cần lưu ý rằng việc áp dụng hình thức đưa vào trường giáo dưỡng không chỉ là một biện pháp trừng phạt mà còn là một cơ hội để giáo dục và tái hòa nhập cho những đối tượng này trong xã hội. Việc này đòi hỏi sự quan tâm và sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, gia đình và cộng đồng để tạo ra một môi trường giáo dục tích cực và hiệu quả.

Xem thêm >>> Học sinh bị đưa vào trường giáo dưỡng có được nhận tiền từ người nhà hay không?

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề nào liên quan đến bài viết hoặc pháp luật mà quý khách đang quan tâm, chúng tôi xin trân trọng mời quý khách liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự hỗ trợ và giải quyết một cách nhanh chóng và tốt nhất.