Phú Thọ là một tỉnh nằm ở khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ nên thời tiết có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt. Mùa xuân là mùa du lịch tâm linh và đến tháng 3 âm lịch hàng năm, hàng trăm du khách tới đây hành hương tại KHu di tích lịch sử Đền Hùng. Tỉnh Phú Thọ nằm trong khu kinh tế Hải Phòng - Hà Nội - Côn Minh (Trung Quốc), phía Đông giáp với tỉnh Vĩnh Phúc, phía Tây giáp thành phố Hà Nội, phía Nam giáp tỉnh Hòa Bình, phía Bắc giáp tỉnh Yên Bai - Tuyên Quang. Với vị trí địa lý thuận lợi tạo điều kiện cho nền kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ phát triển khiến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh ngày một phát triển, nhộn nhịp. Các công ty tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ được thành lập nhiều và hoạt động mạnh mẽ. Việc thành lập công ty sẽ giúp các doanh nghiệp hoàn thiện tư cách pháp lý để tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, ký kết hợp đồng kinh tế một cách thuận tiện mà còn giúp cải thiện vị thế và tăng thêm cơ hội làm ăn, phát triển.

 

1. Các loại hình doanh nghiệp được phép thành lập tại tỉnh Phú Thọ

Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, có 05 loại hình doanh nghệp chính được phép hoạt động: Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên; Công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên; Công ty tư nhân; Công ty hợp danh.

  • Công ty Cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

- Ưu điểm:

+ Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trahs nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro của các cổ đông không cao;

+ Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty;

+ Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu ra công chúng - đây là đặc điểm riêng của công ty cổ phần;

+ Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, không cần thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông với Sở kế hoạch - đầu tư. Do vây, phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần rất rộng và ngay cả cán bộ công chức công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.

- Nhược điểm:

+ Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần hết sức phức tạp do số lượng cổ đông có rất nhiều;

+ Các cổ đông sáng lập có thể mất quyền kiểm soát công ty;

+ Việc thành lập và quản lý công ty phức tạp hơn các loại hình doanh nghiệp khác do cơ sự ràng buộc mạnh mẽ của quy định pháp luật.

  • Công ty Trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên

Đây là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức là chủ sở hữu, góp vốn để thành lập. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi vào Điều lệ công ty. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quyền giảm vốn nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu. Công ty được quyền tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. 

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở lên là doanh nghiệp mà trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Vốn điều lệ của công ty khi đăng ký là tổng giá trị phần vốn góp mà các thành viên cam kết góp vào công ty. 

- Ưu điểm:

+ Do có tư cách pháp nhân nên các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn;

+ Số lương thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau nên việc quuanr lý điều hành công ty không quá phức tạp;

+ Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh một cách chặt chẽ nên các nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty;

+ Khi chuyển nhượng vốn, thành viên chuyển vốn phải kê khai thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân, trường hợp chuyển nhượng ngang giá góp vốn thì số thuế phải nộp bằng không.

+ Công ty được phép phát hành trái phiếu để huy động vốn'

- Nhược điểm:

+ Coog ty chịu sự điều cỉnh mạnh mẽ của pháp luật hơn là doanh nghiêp tư nhân hay công ty hợp danh;

+ Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

  • Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp có ít nhất hai thành viên hợp danh và có thể có thành viên góp vốn; Thành viên hợp danh phải là cá nhân có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Ưu điểm:

+ Công ty hợp daanh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người;

+ Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo sự tin cậy cho khách hàng và đối tác kinh doanh. Việc điều hành quản lý công ty không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.

- Nhược điểm:

+ Hạn chế của công ty hợp danh là do chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao. Thành viên góp vốn không có quyền quản lý doanh nghiệp nên có nhiều hạn chế đôi với thành viên góp vốn;

+ Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

  • Công ty tư nhân

Đây là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là 01 cá nhân và doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. 

- Ưu điểm: 

+ Doanh nghiệp tư nhân có chủ sở hữu duy nhất nên doanh nghiệp hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp;

+ Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.

- Ngoài ra, doanh nghiệp tư nhân có những nhược điểm sau:

+ Do loại hình này không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ công ty tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp chứ không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp,

+ Loại hình doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 01 thành viên do 01 cá nhân làm chủ sở hữu sẽ được ưu tiên lựa chọn hơn doanh nghệp tư nhân bởi doanh nghiệp tư nhân có nhược điểm điểm tính chịu trách nhiệm vô hạn của doanh nghiệp này.

 

2. Hồ sơ thành lập công ty tại tỉnh Phú Thọ cần những gì?

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Điều lệ của công ty;

- Danh sách các thành viên/ cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;

- Bản soa các giấy tờ hợp lệ sau:

+ Thẻ căn cước/ chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu của có công chứng chứng thực của các cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật và các thành viên góp vốn/ các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

+ Quyết định thành lập,Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác của tổ chưc và văn bản ủy quyền

- Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy ủy quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ thành lập công ty tại tỉnh Phú Thọ (nếu có);

- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của nguoief ủy quyền nộp hồ sơ thành lập công ty.

 

3. Trình tự thành lập công ty tại tỉnh Phú Thọ

Bước 1: Chuẩn bị thông tin và các giấy tờ cần thiết

- Chủ doanh nghiệp cần xác định loại hình cần thiết phù hợp với vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh của công ty;

- Đặt tên dự kiến của công ty;

- Tìm địa chỉ đặt trụ sở chính của công ty;

- Ngành nghề kinh doanh sẽ tùy thuộc vào khả năng của các thành viên và theo quy định của pháp luật;

- Người đại diện sẽ là người đại diện công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động kinh doanh của công ty;

- Bản sao các giấy tờ pháp lý của các thành viên/ cổ động sáng lập.

Bước 2 : Tiến hành thủ tục thành lập công ty

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp một bộ hồ sơ tại bộ phận một cửa thuộc Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ;

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận giấy biên nhận và chờ kết quả (03 ngày làm việc không kể ngày nộp hồ sơ);

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ tiến hành bổ sung sửa đổi hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ và nộp lại hồ sơ, chờ kết quả.

- Nộp hồ sơ qua mạng điện tử trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia

+ Chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ sau đó scan lại toàn bộ hồ sơ;

+ Lập tài khoản đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin điện quốc gia hoặc sử dụng Tocken (chữ ký số) để nộp hồ sơ qua mạng;

+ Sau khi đã đăng ký thành công tài khoản đăng ký kinh doanh trên mạng, nhập dữ liệu vào phần kê khai thành lập doanh nghiệp và tải hồ sơ đã scan lên và ấn nộp;

+ Sau đó, nhận giấy biên nhận nộp hồ sơ và chờ kết quả sau 03 ngày làm việc không kể ngày nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì sẽ được thông báo hồ sơ hợp lệ và đưa tất cả hồ sơ gốc đã chuẩn bị đến bộ phận một cửa thuộc Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ để nhận kết quả. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ cần tiến hành sửa đổi bổ sung theo yêu cầu và nộp lại; chờ kết quả.

Bước 3: Hoàn tất các thủ tục sau thành lập công ty tại tỉnh Phú Thọ

  • Kê khai và nộp thuế môn bài tại cơ quan thuế quản lý:

Theo quy định của pháp luật thì các doanh nghiệp phải kê khai và nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc nếu Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mức thuế môn bài là 2 triệu đồng/ năm đối với donah nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống. Và đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ thì mức thuế môn bài là 3 triệu đồng.

  • Treo biển tại trụ sở chính của công ty tại tỉnh Phú Thọ

Sau khi thành lập công ty xong thì cần tiến hành treo biển tại trụ sở của công ty trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Biển công ty phải thể hiện thông tin về tên công ty, địa chỉ, số điện thoại của công ty. Tránh trường hợp khi cơ quan thuế xuống kiểm tra trụ sở sẽ thông báo doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở và không cho doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn. Ngoài ra, đối với hành vi không treo biển công ty sẽ bị phạt từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng.

  • Mở tài khoản ngân hàng của công ty và thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Khi công ty đi vào hoạt động thì việc cần có tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch thanh toán bằng chuyển khoản và nộp thuế điện tử là điều tất yếu.

  • Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử

Doanh nghiệp đặt mua chữ ký số và đăng ký sử dụng với nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. Chữ ký số điện tử có giá trị tương đương với con dấu của doanh nghiệp khi nộp thuế điện tử.

 

4. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại tỉnh Phú Thọ của công ty Luật Minh Khuê

- Luật Minh Khuê là công ty được thành lập lâu năm có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý hồ sơ, đặc biệt là xử lý những hồ sơ khó, phức tạp đối với những nhà đầu tư, chủ sở hữu là doanh nghiệp lớn thì Luật Minh Khuê đều xử lý một cách nhanh nhất và đem đến sự hài lòng cho khách hàng.

- Khách hàng đến với dịch vụ thành lập công ty của Luật Minh Khuê sẽ được tư vấn trọn vẹn tất cả các điều kiện pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

- Luật sư của chúng tôi sẽ thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thành lập doanh nghiệp với những nội dung công việc cụ thể như:

+ Soạn thảo hồ sơ theo yêu cầu của khách hàng;

+ Đại diện khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kkinhdoanh tại Phòng đăng ký kinhd oanh;

+ Theo dõi toàn bộ tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

+ Chúng tôi sẽ lấy giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay cho khách hàng;

+ Tiến hành thủ tục khắc dấu cho doanh nghiệp và đăng bố cáo mẫu dấu thay cho khách hàng;

+ Sau khi nhận Giấy chứng nhận và con dấu sẽ trao đến tận tay khách hàng;

+ Tiến hành đăng ký mã số thuế cho doanh nghiệp;

- Ngoài ra, Luật Minh Khuê sẽ hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng các thủ tục và vấn đề phát sinh của công ty sau khi thành lập. 

Trên đây là những vấn đề và nội dung của thủ tục thành lập công ty tại tỉnh Phú Thọ. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ câu hỏi hay vướng mắc nào liên quan đến việc thành lập công ty tại tỉnh Phú Thọ hãy liên hệ trực tiếp đến Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Luật Minh Khuê theo số hotline: 1900.6162 để được tư vấn và hỗ trợ.

Quý khách có nhu cầu được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và sử dụng dịch vụ thành lập công ty của Luật Minh Khuê thì liên hệ với Luật sư Lê Thị Hằng qua số điện thoại: 098 363 6162 để được xử lý và được sử dụng dịch vụ một cách nhanh chóng, kịp thời.