1. Thành viên góp vốn của công ty Hợp danh chịu trách nhiệm về các khoản nợ ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Thành viên góp vốn của công ty Hợp danh chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty quy định như thế nào ?
Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Khái niệm công ty hợp danh theo pháp luật Việt Nam được quy định tại khoản 1 điều 172 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Công ty hợp danh là công ty có 2 thành viên: Thành viên góp vốn và thành viên hợp danh.Thành viên góp vốn có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Theo điểm a, khoản 2 Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2014, thành viên góp vốn có nghĩa vụ:

“Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp”.

Một cách dễ hiểu, thành viên góp vốn của công ty hợp danh là thành viên của công ty đối nhân nhưng hưởng chế độ trách nhiệm tài sản như một thành viên của công ty đối vốn- trách nhiệm hữu hạn. Chính điều này là lí do cơ bản dẫn đến thành viên góp vốn có trách nhiệm pháp lí khác với thành viên hợp danh. Bên cạnh những thuận lợi được hưởng từ chế độ trách nhiệm hữu hạn, thành viên góp vốn bị hạn chế những quyền cơ bản của một thành viên công ty. Thành viên góp vốn không được tham gia quản lí công ty, không được hoạt động kinh doanh nhân danh công ty... Pháp luật nhiều nước còn quy định nếu thành viên góp vốn hoạt động kinh doanh nhân danh công ty thì sẽ mất quyền chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ của công ty. Các quyền và nghĩa vụ cụ thể của thành viên góp vốn được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Tuy nhiên, về trách nhiệm tài sản của thành viên góp vốn công ty hợp danh, Luật Doanh nghiệp 2014 lại quy định thiếu thống nhất ở 2 điều khoản khác nhau. Cụ thể: điểm c khoản 1 Điều 172 Luật này quy định:

“Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty” .

Trong khi đó, tại điểm a Khoản 2 Điều 182 lại quy định thành viên góp vốn “Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp”. Như vậy thì người đọc luật nên hiểu là thành viên góp vốn chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp hay chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã cam kết góp? Đây là một trong những bất cập của Luật Doanh nghiệp hiện hành, bất cập này vẫn tồn tại từ Luật doanh nghiệp 2005 với các quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 130 và điểm a khoản 2 Điều 140. Tuy nhiên ở Luật doanh nghiệp 2014, vấn đề này vẫn không được giải quyết. Việc thiếu nhất quán giữa 2 điều luật về giới hạn trách nhiệm của thành viên góp vốn như kể trên đã gây rất nhiều khó khăn trong quá trình áp dụng luật.

Về việc công ty hợp danh Hồng Hà có Điều lệ như sau “Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty” là hoàn toàn phù hợp với pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, để đúng với quy định chi tiết về nghĩa vụ của thành viên góp vốn tại điểm a khoản 2 Điều 182 thì công ty này cần phải sửa đổi điều lệ đó thành “Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp”.

2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn công ty hợp danh ?

1. Thành viên góp vốn có các quyền sau đây: a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại và giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của họ;

b) Được chia lợi nhuận hằng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty;

c) Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm của công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của công ty; xem xét sổ kế toán, sổ biên bản, hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và tài liệu khác của công ty;

d) Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác;

đ) Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành, nghề đã đăng ký của công ty;

e) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố và các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; trường hợp chết hoặc bị Toà tuyên bố là đã chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết trở thành thành viên góp vốn của công ty;

g) Được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản;

h) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

2. Thành viên góp vốn có các nghĩa vụ sau đây:

a) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp;

b) Không được tham gia quản lý công ty, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty;

c) Tuân thủ Điều lệ, nội quy công ty và quyết định của Hội đồng thành viên;

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Trân trọng./.

3. Bổ sung thêm thành viên góp vốn là người nước ngoài, cần yêu cầu gì không ?

Thưa luật sư! Hiện tại công ty tôi kinh doanh ngành nghề như sau: Mã ngành, nghề kinh doanh tên ngành, nghề kinh doanh 5229 (Chính) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay, vé tàu, vé xe. 4610 Đại lý, môi giới, đấu giá chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản). 7911 Đại lý du lịch 7912 Điều hành tua du lịch 7920 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.
Nay công ty của tôi muốn thêm người nước ngoài (quốc tịch Đài Loan) vào làm thành viên góp vốn của công ty, giá trị góp vốn chiếm 20%. Mong quý công ty tư vấn quy trình tiến hành, ngành nghề có ảnh hưởng gì không, báo phí dịch vụ?
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Bổ sung thêm thành viên góp vốn là người nước ngoài, cần yêu cầu gì không?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi :1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo trường hợp của công ty bạn có sự tiếp nhận thêm thành viên mới là người nước ngoài nên bạn cần quan tâm đến 2 thủ tục sau:

Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế theo quy định tại điều 26 khoản 1 Luật đầu tư 2014 khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty của bạn thuộc một trọng các trường hợp sau:

"Điều 26. Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

1. Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế."

Sau khi thực hiện xong thủ tục này công ty bạn sẽ tiến hành thủ tục thay đổi thành viên trong công ty theo quy định tại điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp quy định về việc thay đổi thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên như sau:

"Điều 45. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

1. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và phần vốn góp, thời điểmgóp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới;

c) Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành viên mới;

d) Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo Thông báo phải có:

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;

- Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của thành viên là cá nhân;

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

2. Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng;

c) Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng;

d) Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo Thông báo phải có:

- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất việc chuyển nhượng;

- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của thành viên mới là cá nhân;

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế và của từng người nhận thừa kế;

c) Thời điểm thừa kế;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp quy định tại Điều 10 Nghị định này của người thừa kế.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

4. Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật Doanh nghiệp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên không thực hiện cam kết góp vốn và của người mua phần vốn góp chưa góp được chào bán;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

5. Đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp:

Việc đăng ký thay đổi thành viên trong trường hợp tặng cho phần vốn góp được thực hiện như đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho phần vốn góp."

Như vậy, nếu như không thuộc trường hợp trên tại khoản 1 điều 26 Luật đầu tư 2014 thì công ty bạn sẽ chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trong công ty theo quy định tại điều 45 nghị định 78/2015/NĐ-CP ở trên.

Những điều cần lưu ý: Như vậy, trường hợp của công ty bạn sẽ cần chú ý đến các quy định của khoản 1 điều 26 Luật đầu tư 2014 và điều 45 nghị định 78/2015/NĐ-CP khi có thành viên người nước ngoài vào góp vốn trong công ty. Và bạn lưu ý là công ty bạn sau khi có người nước ngoài vào góp vốn thành lập công ty thì công ty bạn vẫn là doanh nghiệp trong nước vì doanh nghiệp liên doanh được hiểu là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ nước ngoài hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp VN hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Ngành nghề kinh doanh không có gì thay đổi.
Nếu bạn muốn công ty làm thủ tục cho bạn thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty để xem mức giá cho dịch vụ này.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

4. Có được góp vốn bằng dự án, đề tài nghiên cứu vào công ty cổ phần ?

Chào Luật sư, Em là kế toán cho công ty tư vấn du học thành lập từ tháng 2/2015. Vấn đề em đang gặp phải là: Công ty em có 3 cổ đông sáng lập. Trong đó có 2 cổ đông góp vốn bằng dự án.
Cụ thể: Bà A góp vốn bằng chương trình hỗ trợ du học. - Giới thiệu chương trình - xem website hotroduhoc - Tên miền hotroduhoc.vn - đứng tên bà A - Dự án đã được sử dụng công khai trong các chương trình như Diễn đàn du học Canada 2014 - Tiền thân của dự án là chương trình đổi mới phương pháp học đã được công khai trên báo chí. Ông B góp vốn bằng đề tài nghiên cứu giáo dục - việc làm - Có bản in đề tài - Đề tài sau khi góp vốn IGG đã sử dụng trong hồ sơ xin cấp phép tư vấn giáo dục với sở Giáo dục. Cả 2 dự án này đều không đăng ký bản quyền. Em muốn nhờ luật sư tư vấn các vấn đề sau:

1. Hai dự án này có đủ điều kiện để góp vốn và ghi nhận vào tài sản cố định vô hình hay không? Nếu không thì có cách nào để đưa các dự án này vào chi phí kinh doanh của công ty.

2. Em muốn xác định giá trị của các dự án này thì cần các giấy tờ gì ?

Mong sự tư vấn giúp đỡ của Luật sư. Em xin cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp: 1900.6162

Trả lời

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thì hai đề tài của bà A và ông B đều được coi là đối tượng được bảo hộ sở hữu trí tuệ

Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Luật sở hữu trí tuệ cũng quy định quyền tác giả được bảo hộ tự động tức là không cần phải đăng ký sở hữu trí tuệ như quyền sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên để tránh tránh chấp và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình thì chủ sở hữu quyền tác giả nên đi đăng ký quyền tác giả

Điều 49 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005Văn bản hợp nhất luật sở hữu trí tuệ năm 2013

Điều 49. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

1. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung là đơn) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

2. Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật này.

3. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

Sau khi đăng ký quyền sở hữu trí tuệ thì bà A và ông B nên làm thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả cho công ty theo Điều 50 Luật sở hữu trí tuệ và phải đi đăng ký tại cục sở hữu trí tuệ:

Điều 45. Quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan

1. Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20, khoản 3 Điều 29, Điều 30 và Điều 31 của Luật này cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm; người biểu diễn không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật này.

Vì bạn nói đây là hai tài sản bà Ạ và ông B góp vốn vào công ty để kinh doanh nên đây sẽ phải được đưa vào tài sản góp vốn vô hình chứ không thể đưa vào chi phí kinh doanh được. Vì chi phí kinh doanh được gọi chung cho tất cả các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình kinh doanh chứ không thể đồng nghĩa với vốn của doanh nghiệp được.

Điều 35 Luật doanh nghiệp năm 2014:

Điều 35 Tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

Khoản 1 Điều 36 Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Điều 36 Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

b) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;

Về việc bạn hỏi định giá tài sản góp vốn của bà A và ông B như thế nào thì định giá tài sản góp vốn tuân theo sự thỏa thuận nhất trí của các thành viên sáng lập. Nếu không thỏa thuận được thì công ty bạn phỉa nhờ tổ chức định giá chuyên nghiệp đứng ra định giá và được đai đa số các thành viên sáng lập chấp thuận theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp

Điều 37 Định giá tài sản vốn góp

1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì về ý kiến tư vấn xin hãy liên hệ với tổng đài 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp hoặc bạn có thể liên hệ qua tổng đài: 1900.6162

5. Thủ tục góp vốn vào công ty cổ phần thực hiện như thế nào ?

Thưa luật sư, Em muốn hỏi: Công ty cổ phần của em gồm 3 thành viên, em là đại diện pháp luật đứng tên giám đốc nay hai thành viên kia muốn rút ra khỏi công ty.

Công ty cổ phần của em gồm 3 thành viên, em là đại diện pháp luật đứng tên giám đốc nay hai thành viên kia muốn rút ra khỏi công ty , đồng thời có một người anh muốn góp vốn vào công ty vậy cho em hỏi thủ tục, hồ sơ để tiến hành ?

Cảm ơn luật sư!

Người gửi : Đ.T.T.H

Thủ tục góp vốn vào công ty cổ phần?

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005

Khoản 1, Điều 77. Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này.

Khoản 1 Điều 80 Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì thành viên Hội đồng quản trị và người đại đại diện theo pháp luật của công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút.

Như vậy, công ty cổ phần của bạn hiện tại có 3 thành viênbằng số lượng cổ đông tối thiểu mà pháp luật quy định (cũng là 3 thành viên trong Hội Đồng quản trị) mà hai thành viên trong công ty bạn muốn rút vốn ra khỏi công ty. Trường hợp này công ty bạn phải tiến hành họp đại hội đồng cổ đông ( Theo Điểm b, Điều 97 Luật Doanh nghiệp năm 2005: số thành viên hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo qui định của pháp luật). Bên cạnh đó, cổ đông không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định thì thành viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút.

Trong trường hợp hai cổ đông rút vốn trái quy định mà công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu thì theo quy định tại Điểm c khoản Điều 157, Luật Doanh nghiệp năm 2005 Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp: Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn sáu tháng liên tục;

Như vậy, Trong 6 tháng liên tục từ khi hai thành viên rút khỏi công ty thì công ty bạn phải có thêm người mới góp vốn vào công ty và đảm bảo đủ số lượng tối thiểu là ba thành viên theo quy định của pháp luật hoặc chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp khác nếu không công ty sẽ bị giải thể.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê