Theo quy định của Bộ luật Lao động, thời hạn giấy phép lao động của người lao động là người nước ngoài sẽ theo thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ được giao kết, nhưng sẽ không quá 02 năm. Về mặt nguyên tắc, thời hạn của giấy phép lao động thường được cấp bằng với khoảng thời gian làm việc dự kiến của người lao động là người nước ngoài ghi trong văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của doanh nghiệp. Các bên sẽ có nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động theo các nội dung của giấy phép lao động đã được cấp. Nếu nội dung của hợp đồng lao động (bao gôm nội dung về thời hạn hợp đồng) không đúng với nội dung của giấy phép lao động thì giấy phép lao động sẽ hết hiệu lực.

Về trình tự cấp giấy phép lao động (Khoản 1, điều 10.1 Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2020 và Điều 11 Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2020, trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động là người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động Thương binh Xã hội nơi người lao động là người nước ngoài dự kiến làm việc. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động của doanh nghiệp, Sở Lao động Thương binh Xã hội có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép lao động cho người lao động là người nước ngoài. Nếu không cấp giẫy phép lao động thì Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do không cấp. Sau khi người lao động là người nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động là người nước ngoài phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản trước ngày dự kiến người lao động là người nước ngoài sẽ làm việc cho doanh nghiệp. Như vậy, theo quy trình nêu trên thì có thể thấy rằng giấy phép lao động sẽ được cấp trước ngày mà người lao động là người nước ngoài dự kiến sẽ làm việc và các bên cũng sẽ phải giao kết hợp đồng lao động ngay vào hay trước ngày đó.

Trên thực tế, khi xin cấp giấy phép lao động cho người lao động là người nước ngoài, thời điểm bắt đầu của thời hạn giấy phép lao động sẽ được ghi nhận tại Mục 9 của mẫu giấy phép lao động thường sẽ được các cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền cộng thêm 10- 15 ngày sau ngày cấp giấy phép lao động đó.

Nguồn: https://phuoc-associates.com/

#

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG