1. Từ ngày 01/01/2025 tiến hành tổng kiểm kê tài sản công trên cả nước

Từ ngày 01/01/2025, Việt Nam bắt đầu quá trình tổng kiểm kê tài sản công trên toàn quốc, một nỗ lực quan trọng nhằm xác định và quản lý hiệu quả tài sản công, bao gồm cả tài sản kết cấu hạ tầng mà Nhà nước đầu tư và quản lý. Đây là một bước quan trọng để nâng cao sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý tài sản công, góp phần tăng cường sự tin cậy từ phía người dân và các bên liên quan đến chính sách công. Mục tiêu cụ thể của Đề án tổng kiểm kê tài sản công gồm các giai đoạn chính như sau:

- Hoàn thành chuẩn bị (đến 31/12/2024): Trong giai đoạn này, tất cả các cơ quan, tổ chức và đơn vị có trách nhiệm hoàn thành việc chuẩn bị các tài liệu, dữ liệu và hệ thống để phục vụ cho quá trình tổng kiểm kê. Điều này bao gồm việc thiết lập các quy trình, chuẩn bị nhân lực và các công cụ cần thiết để thực hiện việc kiểm kê một cách chính xác và hiệu quả.

- Thực hiện tổng kiểm kê (đến 31/03/2025): Đây là giai đoạn quan trọng nhất, khi các đơn vị tiến hành kiểm tra, xác nhận và ghi nhận tất cả các tài sản công và cơ sở hạ tầng trên toàn quốc. Quá trình này yêu cầu sự cẩn trọng, chính xác và công minh để đảm bảo rằng mọi tài sản đều được ghi nhận một cách đầy đủ và chính xác.

- Chốt số liệu (0h ngày 01/01/2025): Đây là thời điểm cuối cùng cho việc ghi nhận dữ liệu từ quá trình kiểm kê. Tất cả các thông tin cần thiết phải được chốt lại để bắt đầu quá trình tổng hợp và phân tích kết quả.

- Hoàn thành tổng hợp và báo cáo (đến 01/07/2025): Sau khi có được dữ liệu từ quá trình kiểm kê, các đơn vị sẽ tiến hành tổng hợp và phân tích kết quả để xây dựng báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản công và cơ sở hạ tầng trên phạm vi toàn quốc. Báo cáo này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng, vị trí và giá trị của các tài sản, cũng như đề xuất các biện pháp cải thiện quản lý và sử dụng tài sản công trong tương lai.

Quá trình tổng kiểm kê tài sản công là một phần quan trọng của nỗ lực nâng cao quản lý tài sản công và tạo ra sự minh bạch và minh bạch trong hoạt động của Nhà nước. Đồng thời, nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra cơ sở dữ liệu đáng tin cậy để hỗ trợ việc ra quyết định và lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai.

 

2. Quy định về nguyên tắc kiểm kê tài sản

Căn cứ dựa theo quy định tại Quyết định 213/QĐ-TTg 2024 có quy định về nguyên tắc kiểm kê tài sản

Quy định về nguyên tắc kiểm kê tài sản là một phần không thể thiếu trong việc thực hiện các đề án kiểm kê tài sản công nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và công bằng trong quản lý tài sản công của Nhà nước. Căn cứ vào Quyết định 213/QĐ-TTg năm 2024, có quy định cụ thể về các nguyên tắc cơ bản để thực hiện quá trình kiểm kê tài sản.

- Phạm vi kiểm kê và các trường hợp loại trừ:

Các đối tượng tại điểm 2 Mục III của Đề án, đang trực tiếp quản lý hoặc tạm quản lý, đều phải thực hiện kiểm kê tài sản. Tuy nhiên, có một số trường hợp được loại trừ, như:

+ Tài sản đang trong quá trình đầu tư xây dựng, mua sắm, chưa hoàn thành đưa vào sử dụng; và tài sản hình thành sau thời điểm kiểm kê.

+ Tài sản đang được sử dụng trong các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư hoặc trong thời gian sử dụng để liên doanh, liên kết theo hình thức thành lập pháp nhân mới.

+ Tài sản đã giao cho doanh nghiệp quản lý và tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Phương pháp thực hiện kiểm kê:  Quá trình kiểm kê dựa trên việc kiểm đếm thực tế tài sản tại thời điểm kiểm kê, sau đó so sánh và đối chiếu với số liệu theo dõi, hạch toán trên sổ kế toán.

- Xử lý tài sản không còn tồn tại: 

Đối với các tài sản đã được theo dõi và hạch toán trên sổ kế toán nhưng thực tế không còn tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, thì cơ quan có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Xác định giá trị tài sản kiểm kê: Giá trị tài sản được xác định dựa trên nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản trên sổ kế toán tại thời điểm kiểm kê. Đối với tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm căn cứ vào các hồ sơ liên quan để xác định giá trị tài sản.

- Tổng hợp kết quả kiểm kê: Quá trình tổng hợp kết quả kiểm kê được thực hiện từ dưới lên trên, bắt đầu từ đối tượng trực tiếp quản lý/tạm quản lý tài sản tại thời điểm kiểm kê. Cấp quản lý nào thì có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm kê và tổng hợp báo cáo.

Những nguyên tắc này không chỉ giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình kiểm kê, mà còn tạo ra cơ sở lý luận và pháp lý cần thiết để xử lý các tình huống phức tạp có thể phát sinh trong quá trình này. Đồng thời, việc tuân thủ các nguyên tắc này cũng góp phần tăng cường sự tin cậy và hiệu quả trong quản lý tài sản công của Nhà nước.

 

3. Quy định về kinh phí thực hiện đề án tổng kê tài sản công

Quy định về kinh phí thực hiện đề án tổng kiểm kê tài sản công là một phần quan trọng giúp đảm bảo việc triển khai công việc một cách hiệu quả và minh bạch. Dưới đây là các điều khoản cụ thể về kinh phí trong quá trình thực hiện đề án:

- Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí để thực hiện đề án được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và từ nguồn kinh phí hợp pháp khác của các đối tượng thực hiện kiểm kê và đơn vị tổng hợp báo cáo. Cụ thể:

+ Ngân sách trung ương chịu trách nhiệm bảo đảm cho các nhiệm vụ được thực hiện bởi các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương.

+ Ngân sách địa phương chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ tương ứng ở cấp địa phương.

+ Trong trường hợp các đối tượng thực hiện kiểm kê và đơn vị tổng hợp báo cáo không thuộc đối tượng sử dụng ngân sách nhà nước, họ chịu trách nhiệm chi trả từ nguồn kinh phí hợp pháp của mình.

- Bổ sung nguồn kinh phí: Trong trường hợp có nhiệm vụ mới phát sinh sau khi dự toán ngân sách nhà nước đã được phê duyệt, các cơ quan, tổ chức trung ương, địa phương sẽ thực hiện bổ sung dự toán theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp chưa được phê duyệt bổ sung dự toán, có thể tạm ứng từ nguồn kinh phí được phép sử dụng của đơn vị để chi trả.

- Chi phí phục vụ cho công tác kiểm kê: Các chi phí phục vụ cho công tác kiểm kê bao gồm công tác phí, tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, và các nội dung khác. Đối với các nội dung đã có tiêu chuẩn, định mức, chế độ do cơ quan, người có thẩm quyền quy định, sẽ thực hiện theo các tiêu chuẩn, định mức đó.

Đối với các nội dung chưa có tiêu chuẩn, định mức, chế độ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định mức chi phí, đảm bảo phù hợp với chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Quy định này không chỉ giúp đảm bảo sự minh bạch và rõ ràng trong việc sử dụng kinh phí mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động kiểm kê một cách hiệu quả và kịp thời. Đồng thời, việc đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng kinh phí cũng là một phần quan trọng trong việc tạo niềm tin và sự tin cậy từ phía cộng đồng và các bên liên quan đến quản lý tài sản công.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ

Tham khảo thêm: Trách nhiệm kiểm kê, phân loại tài sản và xử lý tồn tại về tài chính khi có quyết định cổ phần hóa