1. Khái niệm Dự án BT và Tài sản công

Dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao) là một hình thức đầu tư được áp dụng trong việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và các dự án quan trọng khác. Đây là một hợp đồng ký kết giữa Nhà nước và một Nhà đầu tư, với mục tiêu huy động vốn từ Nhà đầu tư để thực hiện dự án xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng. Trong đó, Nhà nước chủ trương xây dựng công trình và sau khi hoàn thành, chuyển giao cho Nhà đầu tư sử dụng, quản lý và khai thác trong một thời gian nhất định.

Dự án BT được coi là một biện pháp kinh tế mang tính chất đổi mới, nhằm tăng cường hiệu quả trong việc sử dụng vốn công và nhân lực. Nó giúp Nhà nước giảm bớt gánh nặng tài chính và giải phóng nguồn lực để sử dụng cho các mục tiêu quan trọng khác. Đồng thời, dự án BT còn tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư tham gia vào các lĩnh vực quan trọng của đất nước, đồng hành với Nhà nước trong việc phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trái với khái niệm Dự án BT, Tài sản công là những tài sản được coi là thuộc sở hữu của Nhà nước và do Nhà nước quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công. Tài sản công bao gồm các công trình, cơ sở hạ tầng, tài liệu, thiết bị và nguồn lực khác mà Nhà nước sở hữu và sử dụng để phục vụ lợi ích công cộng và phát triển quốc gia.

Việc quản lý và sử dụng tài sản công đòi hỏi sự chính xác, minh bạch và hiệu quả. Nhà nước phải đảm bảo tài sản công được bảo vệ, sử dụng đúng mục đích, không lãng phí và không bị lợi dụng. Đồng thời, việc quản lý tài sản công cũng đòi hỏi sự xem xét kỹ lưỡng về hiệu quả, chi phí và sự cần thiết của việc sử dụng tài sản. Qua đó, Nhà nước có thể tận dụng tối đa tài sản công và đáp ứng được nhu cầu phát triển bền vững của đất nước.

 

2. Các loại tài sản công được sử dụng để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT

Theo Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 24/7/2019 của Chính phủ quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT (Build-Transfer), có nhiều loại tài sản công được sử dụng để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT.

- Thứ nhất, trong số các tài sản công được sử dụng làm thanh toán, chúng ta có Quỹ đất. Quỹ đất bao gồm đất chưa giải phóng mặt bằng và đất đã giải phóng mặt bằng. Điều này có nghĩa là Nhà đầu tư có thể nhận được quyền sử dụng đất chưa được giải phóng mặt bằng hoặc đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án BT.

- Thứ hai, Nhà đầu tư cũng có thể nhận được các tài sản gắn liền với đất như đất, nhà và tài sản khác (trụ sở làm việc) của cơ quan nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập. Điều này áp dụng trong trường hợp cơ quan nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập phải di dời trụ sở làm việc theo quy định của pháp luật về sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Như vậy, Nhà đầu tư có thể nhận được các tài sản này như một phần của thanh toán cho việc thực hiện Dự án BT.

- Thứ ba, tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng cũng có thể được sử dụng để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT. Điều này áp dụng trong những trường hợp như: Nhà nước điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất dẫn đến việc phải di dời hoặc tháo dỡ tài sản kết cấu hạ tầng; hoặc khi cần nâng cấp, cải tạo, mở rộng tài sản kết cấu hạ tầng theo quy hoạch đã được duyệt.

- Cuối cùng, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các loại tài sản công khác cũng có thể được sử dụng để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT. Các loại tài sản này có thể liên quan đến các ngành công nghiệp khác nhau và được quy định cụ thể trong Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

 

3. Nguyên tắc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT

Nhằm đảm bảo việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT được thực hiện một cách công bằng, hợp lý và hiệu quả, nguyên tắc sử dụng tài sản công cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư và xây dựng.

Trước hết, việc lựa chọn tài sản công để thanh toán phải tuân thủ nguyên tắc tính hiệu quả và tiết kiệm. Cần xem xét kỹ lưỡng để chọn những tài sản phù hợp và có giá trị tốt nhất để đảm bảo sự công bằng và hợp lý cho cả Nhà đầu tư và Nhà nước. Đồng thời, việc lựa chọn này cũng phải đáp ứng được nhu cầu thực tế của Nhà nước và lợi ích công cộng.

Một nguyên tắc quan trọng khác là đảm bảo tính tương đương giữa giá trị tài sản công và công trình do Nhà đầu tư thực hiện theo Hợp đồng BT. Giá trị tài sản công thanh toán cho Nhà đầu tư phải tương đương với giá trị thực hiện công trình theo Hợp đồng BT. Điều này đảm bảo sự công bằng và tránh tình trạng tổn thất cho Nhà nước trong việc sử dụng tài sản công.

Đồng thời, việc sử dụng tài sản công cần tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư và xây dựng. Các quy định này nhằm đảm bảo việc sử dụng tài sản công diễn ra theo quy trình, quy định pháp lý, đảm bảo sự minh bạch, công khai và tránh các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng tài sản công để thanh toán, cần lưu ý đến việc bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Việc sử dụng tài sản công phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng ngừa tai nạn, đảm bảo an toàn trong quá trình xây dựng và vận hành công trình.

Tổng quan, việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT cần tuân thủ các nguyên tắc như tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với nhu cầu thực tế và lợi ích công cộng, đảm bảo tính tương đương giữa giá trị tài sản công và công trình thực hiện theo Hợp đồng BT, và tuân thủ các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư và xây dựng.

 

4. Quy trình sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT

Quy trình sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án. Quy trình này được quy định cụ thể trong Nghị định số 69/2019/NĐ-CP, với mục tiêu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng tài sản công một cách chính xác và hợp lý.

Quy trình bắt đầu bằng việc xác định tài sản công được sử dụng để thanh toán cho Nhà đầu tư. Theo quy định, tài sản công có thể được chọn lựa từ danh mục tài sản công hoặc thông qua quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Quyết định này phải được lấy ý kiến của cơ quan quản lý tài sản công và được thông báo công khai đến các bên liên quan.

Sau đó, quy trình tiếp tục với việc xác định giá trị tài sản công. Giá trị này phải tương đương với giá trị công trình do Nhà đầu tư thực hiện theo Hợp đồng BT. Để xác định giá trị tài sản công, cần tuân thủ các quy định về đánh giá, thẩm định giá trị tài sản công theo quy định của pháp luật. Tiếp theo, quy trình yêu cầu việc xác định các thủ tục liên quan đến sử dụng tài sản công. Các bước này bao gồm thực hiện các thủ tục hợp pháp để chuyển nhượng tài sản công cho Nhà đầu tư, bao gồm việc lập Hợp đồng chuyển nhượng tài sản công giữa Nhà đầu tư và cơ quan chủ quản tài sản công. Đồng thời, cần thực hiện các thủ tục pháp lý khác như đăng ký quyền sử dụng đất, thực hiện thủ tục nhà thầu, và các thủ tục liên quan khác.

Quy trình cũng yêu cầu việc kiểm tra, giám sát và thanh tra việc sử dụng tài sản công. Cơ quan chủ quản tài sản công có trách nhiệm tiến hành kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản công để đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, không gây lãng phí và tuân thủ quy định pháp luật. Nếu phát hiện vi phạm, cần tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Cuối cùng, quy trình kết thúc bằng việc đánh giá và kiểm tra công tác sử dụng tài sản công. Cơ quan chủ quản tài sản công có trách nhiệm tổ chức đánh giá và kiểm tra việc sử dụng tài sản công sau khi thanh toán cho Nhà đầu tư. Đánh giá này nhằm đảm bảo rằng việc sử dụng tài sản công đã đạt được hiệu quả kỳ vọng và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Bài viết liên quan: Hỏi về thủ tục sang tên tài sản công ty sang cho cá nhân ?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT gồm? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách!