1. Quy định về xử lý số tiền thu được từ thanh lý tài sản công

Căn cứ theo quy định tại Điều 36 Nghị định 151/2017/NĐ-CP thì toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công tại các cơ quan nhà nước (bao gồm cả tiền bồi thường tài sản, nếu có) sẽ được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và quản lý hiệu quả các khoản thu này, đồng thời giúp phòng tránh rủi ro và lạm dụng trong việc sử dụng các khoản tiền này. Các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý tài sản công sẽ làm chủ tài khoản, cụ thể như sau:

- Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý tài sản công theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 làm chủ tài khoản quản lý số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan được ủy quyền này trong việc quản lý các khoản thu từ xử lý tài sản công.

- Sở Tài chính được ủy quyền làm chủ tài khoản quản lý số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công do các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định xử lý. Đồng thời, Sở Tài chính cũng chịu trách nhiệm quản lý số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công của cơ quan nhà nước thuộc trung ương quản lý tại địa phương, trừ các tài sản công đã được nêu tại điểm a trong quy định. Điều này nhấn mạnh vai trò quản lý tài chính cấp tỉnh trong việc quản lý và sử dụng các khoản thu từ xử lý tài sản công.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện được giao nhiệm vụ làm chủ tài khoản quản lý số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công do các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền thuộc cấp huyện, cấp xã quyết định xử lý. Điều này chỉ ra vai trò quan trọng của các cơ quan tài chính cấp huyện trong việc quản lý các khoản thu từ xử lý tài sản công tại cấp địa phương.

 

2. Các bước xử lý số tiền thu được từ thanh lý tài sản công

Việc xử lý số tiền thu được từ thanh lý tài sản công thực hiện theo các bước như sau:

- Bước 1. Lập dự toán chi phí liên quan đến việc thanh lý tài sản công và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt: Tổng hợp các chi phí đã xác định và lập bảng dự toán chi phí, trong đó bao gồm các mục chi phí cụ thể và số tiền dự kiến cho mỗi mục. Sau đó gửi bảng dự toán chi phí cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xem xét và phê duyệt. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định dự toán chi phí. Sau khi xem xét, cơ quan này sẽ phê duyệt dự toán chi phí nếu hợp lý và phù hợp với quy định. Sau khi phê duyệt, cơ quan nhà nước sẽ thông báo kết quả phê duyệt cho đơn vị lập dự toán để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình thanh lý tài sản công.

- Bước 2. Thanh toán các khoản chi phí liên quan đến việc thanh lý tài sản công: Tiến hành thanh toán các khoản chi phí theo kế hoạch đã lập. Kiểm tra và đối chiếu các khoản thanh toán với dự toán chi phí đã được phê duyệt để đảm bảo tính chính xác và hợp lý. Đối chiếu các khoản thanh toán với các chứng từ để đảm bảo không có sai sót hoặc chi phí trùng lặp. Lập báo cáo tổng hợp các khoản chi phí đã thanh toán, bao gồm chi tiết từng khoản và tổng số tiền đã chi. Gửi báo cáo này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thông báo về tình hình thực hiện thanh toán. Lưu trữ tất cả các hồ sơ, chứng từ liên quan đến quá trình thanh toán chi phí để tiện tra cứu và kiểm toán sau này.

- Bước 3. Nộp số tiền còn lại sau khi trừ đi chi phí vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước: Xác định tổng số tiền thu được từ việc thanh lý tài sản công trừ đi các khoản chi phí đã được phê duyệt và đã thanh toán trong quá trình thanh lý sẽ ra được số tiền còn lại. Chuẩn bị các chứng từ cần thiết để nộp số tiền còn lại vào tài khoản tạm giữ. Thực hiện giao dịch nộp tiền theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước hoặc sử dụng dịch vụ nộp tiền điện tử nếu có.

- Bước 4. Nộp số tiền thu được từ thanh lý tài sản công vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước: Từ số tiền còn lại đã nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước, xác định chính xác số tiền cần nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Lập các chứng từ nộp ngân sách như giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, phiếu thu, và các tài liệu liên quan khác. Điền đầy đủ và chính xác các thông tin trên chứng từ, bao gồm số tiền nộp, mã số ngân sách, cơ quan thụ hưởng, và các thông tin khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Nhận biên lai hoặc giấy xác nhận từ Kho bạc Nhà nước sau khi hoàn thành giao dịch nộp tiền. Kiểm tra kỹ các thông tin trên biên lai hoặc giấy xác nhận để đảm bảo tính chính xác của giao dịch nộp tiền. Lập báo cáo về việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước, bao gồm chi tiết số tiền đã nộp và các thông tin liên quan. Gửi báo cáo này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thông báo về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Lưu trữ biên lai, giấy xác nhận và các chứng từ liên quan để tiện cho việc tra cứu và kiểm toán sau này.

 

3. Quy định về việc sử dụng số tiền thu được từ thanh lý tài sản công

Số tiền thu được từ thanh lý tài sản công được sử dụng để:

- Mua sắm tài sản thay thế theo tiêu chuẩn, định mức: Số tiền thu được có thể được sử dụng để mua sắm các tài sản mới thay thế cho các tài sản đã thanh lý. Việc mua sắm này phải đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn và định mức do cơ quan có thẩm quyền quy định. Các tiêu chuẩn và định mức này bao gồm các quy định về loại, số lượng, chất lượng và giá trị của tài sản cần mua sắm, nhằm đảm bảo tính hiệu quả và hợp lý trong việc sử dụng tài sản công.

- Bồi thường thiệt hại tài sản bằng tiền: Trong trường hợp có thiệt hại về tài sản công, số tiền thu được từ thanh lý có thể được sử dụng để bồi thường thiệt hại này bằng tiền. Việc bồi thường phải tuân theo các quy định pháp luật về trách nhiệm và quy trình bồi thường thiệt hại tài sản công.

- Bổ sung vào dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện: Số tiền còn lại sau khi đã mua sắm tài sản thay thế và bồi thường thiệt hại sẽ được bổ sung vào dự toán chi của ngân sách nhà nước. Việc bổ sung này nhằm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã được phê duyệt trong dự toán ngân sách nhà nước, góp phần đảm bảo sự phát triển và hoạt động ổn định của các cơ quan nhà nước.

Lưu ý: Việc sử dụng số tiền thu được từ thanh lý tài sản công phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính nhà nước. Cụ thể: Các khoản tiền thu được phải được quản lý và sử dụng một cách công khai, minh bạch, đúng mục đích và đối tượng quy định. Mọi khoản chi sử dụng số tiền này phải được phê duyệt bởi cơ quan có thẩm quyền và chịu sự giám sát chặt chẽ để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật. Định kỳ, các đơn vị sử dụng tiền thu được từ thanh lý tài sản công phải báo cáo việc sử dụng này lên cơ quan quản lý cấp trên và sẵn sàng cho các hoạt động kiểm tra, kiểm toán khi cần thiết.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Tài sản công là gì? Quy định về quản lý, sử dụng tài sản công. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!