1. Trách nhiệm về thu thập bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Căn cứ vào điều 7 của Quyết định 420/QĐ-KTNN, có quy định cụ thể về trách nhiệm về thu thập bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán. Theo đó:

- Trách nhiệm của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán:

+ Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán có trách nhiệm thực hiện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, thu thập, tổng hợp, cập nhật bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của các đơn vị được kiểm toán theo quy định của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

+ Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phân công bộ phận tham mưu để giúp Thủ trưởng đơn vị tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thu thập bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán và tổ chức kiểm soát chất lượng theo quy định của KTNN.

+ Đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán chịu trách nhiệm đối với việc quản lý, lưu trữ bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán theo quy định của KTNN.

- Trách nhiệm của Đoàn kiểm tra và thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán:

+ Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thu thập bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán theo hướng dẫn và các quy định của KTNN làm cơ sở cho việc đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán.

+ Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc thu thập, đánh giá, cập nhật hồ sơ, tài liệu làm bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN.

- Trách nhiệm của Đoàn kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm toán:

Đoàn kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm toán liên quan đến nội dung kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Đoàn kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán để cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến kiến nghị kiểm toán làm cơ sở thu thập bằng chứng thực hiện kiến nghị kiểm toán khi được yêu cầu.

 

2. Theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước bao gồm những gì?

Căn cứ vào Điều 4 của Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán do Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN, chúng ta có những điểm sau đây cần lưu ý:

- Quá trình theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán bao gồm nhiều hoạt động quan trọng. Đầu tiên, cần thu thập và tổng hợp thông tin liên quan, sau đó đánh giá các thông tin này. Tiếp theo, đôn đốc việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán. Sau khi có kết quả, chúng ta tiến hành xử lý thông tin và báo cáo về kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Cuộc kiểm tra là một quá trình quan trọng để kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán. Quyết định tiến hành kiểm tra được đưa ra bởi cấp có thẩm quyền. Quá trình này bao gồm các hoạt động từ giai đoạn chuẩn bị kiểm tra, thực hiện kiểm tra, lập và phát hành báo cáo kiểm tra, cũng như lưu trữ hồ sơ kiểm tra.

- Đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra có thể là đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán hoặc là đơn vị được Tổng Kiểm toán nhà nước giao nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

- Báo cáo kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán là một văn bản được lập bởi Trưởng Đoàn kiểm tra sau mỗi cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Báo cáo này trình bày kết quả của quá trình kiểm tra cụ thể.

- Báo cáo tổng hợp kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán là một văn bản tổng hợp kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán trong một thời kỳ và phạm vi nhất định. Báo cáo này tập trung tổng hợp các kết quả từ các cuộc kiểm tra đã diễn ra và trình bày một cách toàn diện về việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán trong thời gian đó.

Theo quy định nêu trên, quá trình theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đòi hỏi các hoạt động phức tạp và đa dạng nhằm đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quá trình này.

Đầu tiên, một trong những hoạt động quan trọng là thu thập thông tin liên quan. Điều này bao gồm việc tìm kiếm và thu thập các tài liệu, báo cáo, biên bản, hồ sơ và thông tin khác có liên quan đến việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán. Thông tin thu thập được này sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu cần thiết để tiến hành các công việc tiếp theo.

Sau đó, các thông tin thu thập được sẽ được tổng hợp và đánh giá. Quá trình tổng hợp thông tin nhằm tạo ra một hình ảnh toàn diện về việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán. Đánh giá thông tin này giúp xác định mức độ tuân thủ và hiệu quả của các biện pháp đã được đề xuất trong kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Tiếp theo, việc đôn đốc và xử lý việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán là một phần quan trọng trong quá trình này. Đôn đốc đòi hỏi sự tương tác và trao đổi thông tin giữa các bên liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng của việc thực hiện. Xử lý bao gồm việc xác định và giải quyết các vấn đề, vướng mắc, và sai sót trong quá trình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Cuối cùng, kết quả của việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán sẽ được báo cáo. Báo cáo kết quả này được lập dựa trên các thông tin đã được thu thập, tổng hợp và đánh giá. Báo cáo này trình bày chi tiết về việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, bao gồm các vấn đề đã được giải quyết, những thành tựu đạt được và những khó khăn còn tồn tại.

Tổng cộng, việc theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đòi hỏi sự kỷ luật và cẩn trọng trong việc thực hiện các hoạt động. Bằng cách tuân thủ quy định và thực hiện đầy đủ các công việc liên quan, chúng ta có thể đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, từ đó nâng cao sự minh bạch và đáng tin cậy của công tác kiểm toán nhà nước.

 

3. Việc theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước phải dựa theo nguyên tắc nào?

Việc theo dõi việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là một quá trình quan trọng và phức tạp, được quy định cụ thể tại Điều 3 Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, được ban hành kèm theo Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN. Các nguyên tắc sau đây cần được tuân thủ trong quá trình này:

- Việc theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Trong quá trình này, không được làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng được theo dõi, đôn đốc, kiểm tra.

- Việc kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước tại đơn vị được kiểm toán chỉ được thực hiện khi có quyết định kiểm tra từ cấp có thẩm quyền. Điều này đảm bảo tính chính đáng và đúng đắn trong việc thực hiện kiểm tra, tránh việc can thiệp trái phép vào hoạt động của đơn vị.

- Việc kiểm tra thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước tại đơn vị được kiểm toán chỉ được thực hiện sau khi hết thời gian báo cáo kết quả thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán từ Báo cáo kiểm toán, và sau khi đơn vị được kiểm toán đã nhận được văn bản đôn đốc. Trường hợp đơn vị không báo cáo kết quả thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước hoặc báo cáo nhưng không cung cấp đầy đủ bằng chứng, hồ sơ tài liệu hợp pháp và hợp lệ về việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán, hoặc kết quả thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán không đạt yêu cầu, kiểm tra sẽ được tiến hành.

- Mọi khiếu nại và kiến nghị phát sinh từ đơn vị được kiểm toán trong quá trình thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán phải được giải quyết kịp thời theo Quy định về khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán nhà nước của Kiểm toán nhà nước. Điều này đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đúng quy trình trong việc giải quyết các tranh chấp và đề xuất từ đơn vị được kiểm toán.

Theo quy định hiện hành, việc theo dõi và đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của cơ quan Kiểm toán nhà nước là một quá trình rất quan trọng và đòi hỏi sự tập trung cao độ. Để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của quá trình này, các nguyên tắc và quy định cụ thể đã được đưa ra.

Trước hết, việc theo dõi và đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán phải diễn ra thường xuyên và kịp thời. Điều này đảm bảo rằng các đơn vị được kiểm toán không chỉ thực hiện theo kế hoạch mà còn đáp ứng được yêu cầu của Kiểm toán nhà nước. Quá trình này cần được tiến hành một cách khách quan, tức là không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng được theo dõi, đồng thời đảm bảo tính công khai và minh bạch.

Việc tuân thủ các quy định của pháp luật là một yếu tố quan trọng trong quá trình theo dõi và đôn đốc. Các bên liên quan phải chấp hành đúng các quy định, quy trình và nguyên tắc được quy định bởi Kiểm toán nhà nước. Điều này bảo đảm tính hợp pháp và chính xác của quá trình kiểm tra, đồng thời tránh việc can thiệp trái phép vào hoạt động của đơn vị được kiểm toán.

Quá trình theo dõi và đôn đốc cần được thực hiện một cách khách quan và minh bạch. Các bên liên quan phải cung cấp thông tin và chứng cứ hợp pháp để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của quá trình kiểm tra. Đồng thời, quá trình này cần được công khai và minh bạch, đảm bảo sự thông tin đầy đủ và công bằng đối với các bên có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Xem thêm >> Đặc điểm rủi ro trong kiểm toán và phương thức tiếp cận kiểm toán?

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê, hy vọng bài viết đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn đọc. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến bài viết, hay có nhu cầu được tư vấn pháp luật, xin vui lòng liên hệ hotline 1900.6162hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn.