Trái phiếu giá trị thấp (JUNK BOND) là trái phiếu có lãi suất cao nhưng được coi là sự đầu tư rất rủi ro. Nó được phát hành bởi một công ty cần huy động nhiều tiền nhanh chóng để bỏ Vốn mua lại một công ty: Công ty đã phát hành các trái phiếu giá trị thấp trong khi mua lại công ty.

A bond that has a high rate of interest but is considered to be a very risky investment. It is issued by a company that needs to raise a lot of money quickly to finance a takeover: The company issued junk bonds during the takeover.