1. Những điểm mới trong giao dịch trái phiếu riêng lẻ

Về đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Quản lý trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ liên quan đến quy trình đăng ký và lưu ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, doanh nghiệp phát hành trái phiếu này phải đăng ký tại tổ chức này và chịu trách nhiệm cung cấp thông tin và tài liệu liên quan. Bất kỳ thay đổi nào về thông tin đăng ký cũng phải được điều chỉnh kịp thời. Quy trình đăng ký, hủy đăng ký, và điều chỉnh số lượng đăng ký được quy định cụ thể theo luật và các hướng dẫn của cơ quan quản lý. Nhà đầu tư có thể mở hoặc sử dụng tài khoản lưu ký tại các tổ chức lưu ký được quy định để lưu ký trái phiếu. Đối với giao dịch trên hệ thống trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, cần đăng ký thông tin tài khoản lưu ký với tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán. Quy trình đăng ký và từ chối đăng ký tài khoản lưu ký được điều chỉnh theo quy định cụ thể của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán.

Về việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu của các doanh nghiệp riêng lẻ.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện các quy trình theo quy định của pháp luật. Cụ thể, không thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu qua hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong những trường hợp sau:

- Trường hợp trao đổi, thừa kế trái phiếu theo quy định của Bộ luật Dân sự.

- Khi có các biến động trong cơ cấu doanh nghiệp như chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; giải thể doanh nghiệp, giải thể hộ kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.

- Theo quyết định của tòa án, trọng tài hoặc cơ quan thi hành án.

- Trong trường hợp xử lý tài sản bảo đảm là trái phiếu đã đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và được phong tỏa theo quy định.

- Khi có sự chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.

- Trong quá trình thực hiện các hoạt động như chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể quỹ đầu tư chứng khoán; thành lập, tăng vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ; tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên; quỹ trả bằng trái phiếu trong hoạt động mua bán lại của quỹ mở.

- Trong trường hợp phát hành trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 08/2023/NĐ-CP.

Các bên liên quan phải tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Về cách tổ chức giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được quy định cụ thể như sau:

- Hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thực hiện theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung theo khoản 13, Điều 1, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện điều chỉnh số lượng trái phiếu đăng ký giao dịch trong các trường hợp như: doanh nghiệp phát hành mua lại trước hạn, hoán đổi, chuyển đổi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ một phần, hoặc doanh nghiệp phát hành thay đổi kỳ hạn của trái phiếu, mặc dù có trường hợp người sở hữu trái phiếu không chấp thuận việc thay đổi kỳ hạn, dẫn đến doanh nghiệp phát hành phải thanh toán gốc, lãi trái phiếu cho những người sở hữu trái phiếu này theo phương án đã công bố.

2. Nguyên tắc đăng ký trái phiếu

Nguyên tắc đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Theo đó, tại Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quy định về nguyên tắc đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ như sau:

- Tổ chức phát hành phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) trong thời hạn quy định tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP .

- Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đăng ký tại VSDC là trái phiếu có mệnh giá theo quy định pháp luật.

- Tổ chức phát hành làm thủ tục đăng ký trái phiếu trực tiếp với VSDC hoặc thông qua công ty chứng khoán. Trách nhiệm của tổ chức phát hành trong quá trình làm thủ tục đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

- Kể từ ngày gửi hồ sơ đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho VSDC, việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu chỉ được thực hiện khi được sự chấp thuận của VSDC để đảm bảo tính thống nhất về thông tin người sở hữu trái phiếu theo dõi tại tổ chức phát hành và thông tin đăng ký tại VSDC.

- Trong quá trình nộp hồ sơ đăng ký, trường hợp thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân là người sở hữu trái phiếu của tổ chức phát hành trùng với thông tin đã có trong hệ thống của VSDC nhưng có sự khác biệt về họ tên, loại hình, quốc tịch của người sở hữu, tổ chức phát hành có trách nhiệm thực hiện xác nhận thông tin theo nguyên tắc quy định tại khoản 1.3 Điều 17 của Quy chế.

- Sau khi đăng ký trái phiếu tại VSDC, tổ chức phát hành phải thực hiện theo đúng quy định về quản lý, thay đổi, điều chỉnh thông tin và chuyển quyền sở hữu quy định tại Chương III và Chương IV Quy chế.

- Tổ chức phát hành nộp tiền giá dịch vụ đăng ký trái phiếu cho VSDC theo quy định của Bộ Tài chính về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và VSDC. Xem chi tiết tại Quyết định 44/QĐ-VSD có hiệu lực từ ngày 03/7/2023.

3. Khi nào thì Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được điều chỉnh?

Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, theo Quyết định 44/QĐ-VSD năm 2023, chỉ rõ bốn trường hợp:

- Khi tổ chức phát hành muốn bổ sung đăng ký trái phiếu.

- Khi tổ chức phát hành điều chỉnh giảm số lượng trái phiếu đã đăng ký.

- Khi tổ chức phát hành muốn thay đổi điều kiện hoặc điều khoản của trái phiếu, như thay đổi lãi suất danh nghĩa, kéo dài kỳ hạn, hoặc thay đổi phương thức thanh toán lãi và gốc.

- Khi tổ chức phát hành muốn thay đổi tên.

Thời gian xử lý hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được quy định như sau:

- Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày VSDC nhận được hồ sơ, cho các trường hợp sau: Đăng ký bổ sung trái phiếu, giảm số lượng trái phiếu đã đăng ký.

- Trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ ngày VSDC nhận được hồ sơ, cho các trường hợp sau: Thay đổi điều kiện hoặc điều khoản của trái phiếu, thay đổi tên của tổ chức phát hành.

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, VSDC sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu đã được điều chỉnh và gửi công văn thông báo đến tổ chức phát hành, HNX và các thành viên lưu ký. Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hoặc hợp lệ, VSDC sẽ gửi thông báo yêu cầu tổ chức phát hành bổ sung hoặc giải trình.

Trong quá trình xử lý thủ tục đăng ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổ chức phát hành chịu trách nhiệm đảm bảo tính thống nhất và chính xác của thông tin người sở hữu trái phiếu giữa tổ chức phát hành và Viện Sở giao dịch Chứng khoán (VSDC). Chỉ khi có sự chấp thuận từ VSDC, việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu mới được thực hiện. Trong trường hợp thông tin người sở hữu trái phiếu có sự khác biệt về họ tên, loại hình hoặc quốc tịch so với thông tin có sẵn trong hệ thống của VSDC, tổ chức phát hành cần xác nhận thông tin theo quy định của Quy chế. Sau khi đăng ký trái phiếu tại VSDC, tổ chức phát hành phải tuân thủ các quy định về quản lý, thay đổi thông tin và chuyển quyền sở hữu như quy định trong Quy chế. Tổ chức phát hành cũng phải nộp tiền giá dịch vụ đăng ký trái phiếu cho VSDC theo quy định của Bộ Tài chính, được quy định cụ thể trong Quyết định số 44/QĐ-VSD có hiệu lực từ ngày 03/7/2023.

Cần hỗ trợ về vấn đề pháp lý? Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện, nhanh chóng và chuyên nghiệp, giúp bạn giải quyết mọi thắc mắc một cách dễ dàng và hiệu quả. Hãy để Luật Minh Khuê trở thành người đồng hành đáng tin cậy của bạn trong mọi vấn đề liên quan đến luật pháp