Căn cứ vào khoản 1 Điều 99 Bộ luật Lao động năm 2019, đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Như vậy, quy định này là phù hợp với thực tiễn, bảo đảm được lợi ích chính đáng của người lao động (khi họ không có lỗi).